Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 januari 2021 samt

dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna underrubriken "Poströstning" nedan så att den är Bolaget tillhanda senast den 13 januari 2021.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före 7 januari 2021 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman.

Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.spintso.se och på Bolagets huvudkontor, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Spintso International AB, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg, eller via e-post till info@spintso.se formuläret ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 13 januari 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på spintso.se.

Röster som mottages senare än den 13 januari 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till info@spintso.se.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om ändring av bolagsordningen förutsätter att det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Ärenden och förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om ändring av bolagsordningen

7. Stämman avslutas

Beslutsförslag
Styrelsen har lagt fram följande förslag. Förslag har beretts av styrelsen i samråd med extern juridisk rådgivare.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Fredrik Crafoord, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Till personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll föreslås Tomas Nyberg och Istvan Szabo, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen har upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster. Röstlängden kontrolleras av justerarna.

Punkt 6: Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen

§ 1. att företagsnamnet ändras till Spectra MedTech AB (publ)

Den föreslagna namnändringen är motiverad av att bolagets verksamhet breddats genom det omvända förvärvet av Medclair AB.

§ 2. att styrelsens säte ändras till Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3. att föremålet för verksamheten ändras till följande: "Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotter- eller intressebolag ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet. "

Den föreslagna ändringen är motiverad av att Bolagets verksamhet breddats genom det omvända förvärvet av Medclair AB.

§ 8. att kallelse skett ska fortsättningsvis kunna annonseras i Svenska Dagbladet, eller i Dagens Industri.

§ 12.att nuvarande § 12, som anger att bolagsstämma ska hållas i Stockholm, utgår.

Förslaget är en följd av att styrelsens säte ändras till Stockholm. Orten för bolagsstämma enligt aktiebolagslagen 7 kap 15 § blir den ort på vilken styrelsen har sitt säte, vilket gör bestämmelsen i nuvarande § 12 överflödig.

Upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 5 januari 2021, till adress Spintso International AB, Västra Hamngatan 7C, 411 17, Göteborg eller via e-post till info@spintso.se. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida senast den 10 januari 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

Personuppgifter
Personuppgifter som härrör från anmälan om deltagande vid stämman samt eventuella uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i december 2020

Spintso International AB

Styrelsen

Denna information är sådan information som Spintso International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl 08.30.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Crafoord, styrelseordförande, Spintso International AB (publ), Tfn: 070 - 814 26 50,
e-post: fc@citycapitalpartners.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.


Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Spintso International AB (Publ) till Medclair Invest AB (Publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Spintso International AB ändrar namn till Medclair Invest AB (Publ)Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted