Kallelse till årsstämma i Spintso International

Kallelse till årsstämma i Spintso International AB (publ) Aktieägarna i Spintso International AB (publ), 556691-3728 ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma onsdag 16 maj 2018 kl 17.00 i Polhemsrummet, Teknikdalen, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge.

Program för bolagsstämma i Spintso International AB

17.00    Demonstration av bolagets produkter, personal svarar på frågor, mingel och förtäring
17.45    Information från Bolaget om viktiga händelser under och efter räkenskapsåret
18.15    Ordinarie årsstämma öppnas

Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan
Aktieagare som onskar delta i stamman skall dels vara inford i den av Euroclear Sweden AB forda aktieboken den 9 maj 2018 och dels anmala sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 9 maj 2018 per e- post till info@spintso.se eller genom brev under adress Spintso International AB, G-Lab21, Västra hamngatan 7 C, 411 17 Göteborg. Darvid skall ocksa anges antalet bitraden (dock hogst tva) som skall delta. Vid anmalan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Forvaltarregistrerade aktier
Aktieagare som latit forvaltarregistrera sina aktier, maste i god tid fore den 9 maj 2018 genom forvaltares forsorg tillfalligt inregistrera aktierna i eget namn for att ha ratt att delta vid stamman.

Ombud
Aktieagare som skall foretradas av ombud skall utfarda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt for ombudet. Om fullmakten utfardats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis for den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall foretes i original pa stamman, far inte vara aldre an fem ar. For att underlatta inregistrering bor fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behorighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid fore stamman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgangliga hos Bolaget senast fran och med den 17 april 2018 och kommer att sandas kostnadsfritt till de aktieagare som begar det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer aven att finnas tillgangliga pa arsstamman.

Förslag till Dagordning vid årsstämma i Spintso International AB (556691-3728)

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av protokollförare på stämman
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
  b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av styrelse och revisionsarvode.
 10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av revisor
 12. Val av nomineringskomitté
 13. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission, samt annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagsordningen eller bolagsordningen
 14. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen.
 15. Stämman avslutas

Styrelsen och nomineringskommitténs förslag till beslut:

§8b, Disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen foreslar att ingen utdelning lamnas.

§9, Forslag till arvoden
Nomineringskommitté, till dags dato bestående av Mark Baljeu, (sammankallande) Roro Yakoub och Jan Nilsson, foreslar att stamman beslutar om att arvode till styrelsens ordförande skall utga med 80 000 kr per år och till ledamöter med 40 000 kr per år, (anställd i bolaget har ej rätt till arvode) samt att arvode till revisor utgar enligt rakning.

§ 10, Val av styrelse
Nomineringskommitté foreslar att till styrelseledamöter omvaljes Frank Teneberg (Ordförande), Mark Baljeu, Christer Sjölund, Magnus Eriksson, Andreas Hedbom och Roro Yakoub. Nomineringskommittén föreslår inga val av suppleanter.

§ 11 Val av revisor
Nomineringskommitté foreslar att Dalrev Revision & Redovisning AB med ansvarig huvudrevisor Anders Hassis valjs till revisor.

§ 12 Val av Nomineringskommitté
Aktieägarna representerande 27,6 % av aktierna i Bolaget foreslar att en nomineringskommitté tillsatts bestaende av Mark Baljeu (sammankallande), Roro Yakoub och Jan Nilsson.

§ 13 Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med villkoren att varje per avstämningsdagen den 24 maj 2018 innehavd aktie ges rätt att teckna en ny aktie till kursen 0,60 kr per aktie.

Emissionen omfattar högst 5 873 540 aktier till en kurs om 0,60 kronor per aktie och kan inbringa bolaget 3 524 124,00 kronor vid full teckning. Aktiekapitalet kan vid fulltecknad nyemission öka med högst 587 354,00 kronor Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 maj 2018 till och med den 13 juni 2018.

Betalning med företräde skall ske genom samtidig betalning. Betalning av tecknade aktier utan företräde skall ske enligt utsänd avräkningsnota dock senast sju (7) bankdagar efter sista teckningsdag, kontant eller genom kvittning av fordran.

Styrelsen i Bolaget äger rätt att förlänga tecknings- och betaltiden. Vid överteckning sker tilldelning enligt följande:

I första hand ska tilldelning ske till bolagets tidigare aktieägare som på anmälningssedeln angett sitt aktieinnehav per avstämningsdagen den 24 maj 2018. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
I andra hand ska tilldelning ske till övriga personer som anmält sig för teckning utan stöd av rätter. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår, under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade hos bolagsverket och införda i aktieboken före avstämningsdagen för utdelning.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Borlänge/Göteborg, 17 april 2018 Spintso International AB

Borlange i april 2018
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Nerladdningsbara filer

Kallelse till årsstämma i Medclair Invest AB

Aktieägarna i Medclair Invest AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.


Medclair Invest - bolagspresentation 22 april 10:00.

Första kvartalet 2021 är nu tillända och Medclair Invest önskar bjuda in till en verksamhetsuppdatering.


Medclair Invest, avbryter förvärvsdiskusion med NoseOption AB

Medclair Invest har beslutat att avsluta förvärvsdiskusionen med NoseOption AB då det förväntade kapitalbehovet vida överstiger den initiala bedömningen.


Medclair Invest, förtydligande angående förvärvsdisksusion med NoseOption AB

Medclair Invest , nedan "MCI", informerade tidigare idag om sina ambitioner att förvärva NoseOption AB, nedan "NOSA". På förekommen anledning vill vi göra ett antal tillägg och förtydliganden.


Medclair Invest har ingått avsiktsförklaring avseende förvärv av NoseOption AB

Medclair Invest AB (publ), nedan "MCI", har idag undertecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i NoseOption AB, nedan "NOSA", med avsikt att förvärva samtliga aktier i NOSA. Förvärvslikviden uppgår till ca 57 MSEK som betalas genom apportemission om högst 32 466 680 aktier till säljarna med teckningskurs om 1,75 SEK. Genom förvärvet blir de tidigare aktieägarna i Nosa ägare till ca 30% av MCI. Förvärvet är villkorat av bland annat genomförd due diligence samt att aktieägarna i MCI ger sitt godkännande. Ambitionen är att transaktionen skall vara klar till den ordinarie bolagsstämman den 7 maj.


Spintso International AB har bytt namn till Medclair Invest AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från Spintso International AB (Publ) till Medclair Invest AB (Publ) och bolaget byter därmed listningsnamn och kortnamn.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Spintso International AB

Spintso International AB ändrar namn till Medclair Invest AB (Publ)Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted