Delårsrapport januari - juni 2020

Finansiell översikt första halvåret 2020
(jämfört med första halvåret 2019)

  • Nettoomsättningen minskade med 51 % till 1,38 mkr (2,84 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,81 mkr (-0,22 mkr).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,85mkr (-0,28 mkr).
  • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,08 kr (-0,03 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med 0,82 mkr till 0,09 mkr (-0,91 mkr).

VD kommentar
Covid-19 stoppade tillfälligt bolagets tillväxt!

De inledande månaderna kännetecknades av fortsatt tillväxt, produkt- och marknads-uppbyggnad genom nya återförsäljare och etablering på nya marknader. Bolagets nettoomsättning för perioden 1 januari till 13 mars ökade med drygt 30 % jämfört med samma period föregående år.

Efter 13 mars som en konsekvens för att minska smittspridningen av Covid-19 stängde de flesta länder ner sin idrottsverksamhet, vilket väsentligt påverkar bolagets förmåga att generera intäkter. Bolagets nettoomsättning minskade dramatiskt och var under Q2 drygt
80 % lägre än jämfört med samma period föregående år.

Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska kostnader och utbetalningar med bibehållen leveransförmåga. Anställningar för deltidsanställda är avslutade och bolagets personal korttidsarbetar. Almi och övriga långivare har beviljat amorteringsfrihet. Bolaget minskade kostnader för marknadsföring, resor och hyror samt flyttade fram tillverkning av produkter.

Bolaget gjorde 2019 ett historiskt bra halvårsresultat och närmade sig lönsamhet, både på halvår och helår. CV-19 stoppade tillfälligt bolagets tillväxtresa och resultatet är trots ovan genomförda åtgärder kraftigt negativt. Styrelsens bedömning är att bolaget, med nuvarande intäkter och vidtagna åtgärder, har likviditet för att ta sig igenom bolagets svåraste period. Bolagets personal arbetar med produktutveckling och effektivisering av processer för att vara bättre rustat och starkare när idrottsverksamheten öppnas upp igen

Bolaget och återförsäljare noterar under juni ökade marknadsaktiviteter som fortsätter öka under juli, bla börjar den för Bolaget viktiga tyska marknad komma igång. Bolagets försäljning i juli ligger i paritet med föregående år, vilket indikerar att marknaden börjar återhämta sig. Bolaget räknar med fortsatt återhämtning under Q3 och att försäljning under Q4 återgår till det mer normala. Spintso har en konkurrenskraftig produktportfölj, ett etablerat varumärke och 47 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation för direktförsäljning till förbund och ligor. Det finns en mängd möjligheter för våra produkter vilket vi ska fortsätta ta vara på när idrotten öppnar upp.

Peter Evertsson, VD

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti kl. 21.00

Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta mobila verktyg som säljs world wide till idrottsdomare. Bolaget är sedan 3 mars 2017 noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Spintso finns på www.spintso.se

Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.
Spintso International AB erhåller internationell genombrottsorder

Spintso International AB (publ)s (nedan "Spintso" eller "Bolaget") dotterbolag, Medclair AB har erhållit en internationell genombrottsorder för mobila destruktionsenheter (MDU) till multinationell marknadsledare inom industri- och medicingasbranschen.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso international AB (publ)

Aktieägarna i Spintso International AB, org.nr 556691-3728, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 januari 2021. I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Spintso International AB återkallar förslag till incitamentsprogram

Styrelsen i Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso" eller "Bolaget") har beslutat att återkalla förslaget om incitamentsprogram avseende 3 600 000 teckningsoptioner till Mikael König.


Spintso International AB's (publ) helägda dotterbolag Medclair AB anställer ny verkställande direktör

Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Jonas Lundh till ny verkställande direktör för det helägda dotterbolaget Medclair AB med tillträde den 1 december 2020. Bolaget har sedan en tid sökt efter en ny verkställande direktör sedan Medclairs tidigare VD tillträder tjänsten som koncernchef för den nya koncernen.


Spintso International AB (publ) har slutfört omnoteringsprocessen på Nordic SME

Spintso International AB (publ), nedan "Spintso", meddelar härmed att Nordic Growth Market har godkänt dess omnoteringsprocess på Nordic SME. Nordic Growth Market har meddelat att Spintso kommer därför att återföras till ordinarie notering.


Spintso International utser Mikael König till ny koncernchef och förslag om incitamentsprogram

Styrelsen för Spintso International AB (publ) (nedan "Spintso") har beslutat att utse Mikael König till ny koncernchef med tillträde den 1 december 2020. König är sedan tidigare VD i det helägda dotterbolaget Medclair AB. Rekrytering av ny VD till Medclair pågår. Spintsos nuvarande VD, Peter Evertsson kommer fortsatt verka inom koncernen som ansvarig för Spintsos ursprungsverksamhet med tyngd på försäljning av Spintsos högkvalitativa produkter inom domarsegmentet till flera världsomfattande idrotter.


Medclair AB fördjupar samarbete med region Blekinge som blir de första att investera i nästa generation av bolagets mobila destruktionsteknik

Spintso International AB (publ), kommunicerade den 9 oktober 2020 att apportemissionen riktad till aktieägarna i Medclair AB tecknades till 100 %. Mot bakgrund härav är Medclair numer ett helägt dotterbolag till Spintso. Enligt gällande regelverk kommer Spintso framgent kommunicera även för Medclairs vidkommanden.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted