Bokslutskommuniké 2018

Finansiell översikt för helåret 2018
(jämfört med helåret 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 25 % till 4,89 mkr (3,91 mkr)
 • Bruttoresultatet ökade med 32 % till 3,05 mkr (2,30 mkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,82 mkr (-2,15 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,23 kr (-0,38 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,93 mkr (-1,45 mkr).
 • Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,34 mkr (-0,75 mkr)

VD kommentar
25 % försäljningstillväxt och bättre kassaflöde

2018 kännetecknas av fortsatt produkt- och marknadsuppbyggnad både genom nya återförsäljare och etablering på nya marknader. Bolagets största marknader är idag Japan, Tyskland, Sverige och USA. Jag konstaterar med glädje att bolagets nettoomsättning ökade med 25 % för helåret. Under andra halvåret var försäljningstillväxten snabbare och blev 43%.

Kassaflödet från löpande och investerings-verksamhet förbättrades med 0,92 mkr och blev för helåret -1,27 mkr att jämföra med -2,20 mkr 2017.

För att kunna kapitalisera på det produkt- och marknadsarbete som bolaget gjort behöver Spintso tillföras rörelsekapital, för att genomföra inköp av produkter samt nödvändiga marknads- och försäljningsaktiviteter. Styrelsen undersöker alternativa lösningar för ytterligare kapitalanskaffning.

Spintso har etablerat sitt varumärke på flera marknader och har idag 41 återförsäljare i 20 länder, en digital plattform för e-handel samt organisation kring direktförsäljning till förbund/ ligor. Bolaget har en konkurrenskraftig produktportfölj med klockor, pda, spray, kommunikationssystem och tillbehör. Spintso tillhandahåller således ett fullsortiment för domare i de flesta större sporter. Som framgår av bokslutskommunikén har bolaget en bit kvar till lönsamhet och vi får anledning att återkomma till lönsamhetsutvecklingen när vi bättre kan bedöma försäljningstillväxten för de nya produkterna.

Under 2019 fortsätter arbetet med marknads-uppbyggnad via bolagets tre säljkanaler. Bolaget lanserar en ny produkt, TimeLimitSpray, game version, till ett nytt kundsegment idrottsklubbar och sportanläggningsägare.

Bolaget gör bra saker, utvecklas och fortsätter växa. Det finns en mängd möjligheter för våra produkter och de ska vi ta vara på under 2019!

Peter Evertsson, VD

För hela bokslutskommunikén se bifogad pdf.

Göteborg, 21 februari 2019

För ytterligare information vänligen kontakta:
Peter Evertsson, VD, Spintso International AB, Tfn: 070-266 53 00, e-post: peter.evertsson@spintso.se

Spintso International AB utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg för idrottsdomare verksamma inom fotboll och andra sporter världen över. Produkterna säljs World Wide via distributörer. På skandinaviska marknaden erbjuds såväl egna produkter som övrig domarutrustning direkt till idrottsdomare. Läs mer om Spintso på www.spintso.se

Denna information är sådan information som Spintso International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari kl. 8.30


Bokslutskommuniké 2020

Helåret (jan-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,33 mkr (5,31 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,89 mkr (-0,54 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -2,01 mkr (-0,65 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,10 kr (-0,08 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,17 mkr (-0,86 mkr)

Andra halvåret (jul-dec)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4,96 mkr (2,47 mkr)
 • Rörelseresultat uppgick till -1,09 mkr (-0,31 mkr).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1,16 mkr (-0,37 mkr).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,04 kr (-0,04 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,26 mkr (0,05 mkr)
 • Soliditeten uppgick till 91% (17%)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,97 mkr (0,26 mkr)


Medclair - genombrott på den brittiska marknaden

Medclair, specialisterna på säker lustgashantering har fått i uppdrag att leverera två testinstalationer för destruktion av lustgas till två sjukhus i Manchester, Storbritannien.


Medclair lanserar ny produkt

Medclair AB, världsledande inom säker N2O-hantering, lanserar ny produkt för mätning av lustgasexponering i arbetsmiljö.


Medclair rekryterar ansvarig för bolagets internationella expansion samt bjuder in till företagspresentation

Medclair rekryterar Jannik Jensen som ansvarig för bolagets internationella expansion. Jannik kommer senast från Linde Healthcare där han varit Product Manager, Region Europe North.


Kallelse till extra bolagsstämma i Spintso International AB

Aktieägarna i Spintso International AB (org.nr 556691-3728) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 3 mars 2021.


Spintso International AB stärker kassan och genomför en strategisk översyn av koncernstrukturen

Spintso International AB stärker kassan med 15 Msek genom en riktad nyemission.

Bolaget har samtidigt fattat beslut om att se över sin långsiktiga strategi för att renodla verksamheten mot medicinteknik.


Medclair erhåller godkännande för patent i USA

Medclair AB, har erhållit godkännande för patentansökan avseende Exhalation Device (Utandningsventil) i USA. Utandningsventilen möjliggör användandet av Medclairs lågflödessystem CDU (Central Destruction Unit) som bland annat används vid förlossningsavdelningar.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted