Halvårsrapport 2020

REDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

  • Hyresintäkterna inkl tillägg uppgick till 31 060 135 kr (30 094 433)
  • Driftsöverskottet uppgick till 24 698 467 kr (22 831 250)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 19 982 208 kr (16 247 429)
  • Periodens resultat uppgick till 2 337 925 kr (-533 167)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,62 kr (-0,14)
  • Långsiktigt substansvärde per aktie uppgick till 175 kr (150)
  • Styrelsen avser att kalla till en extra stämma för beslut om en höjning av aktieutdelningen med 50 öre från 2.00 till 2.50 kr vid kommande tre utdelningstillfällen, oktober 2020, januari 2021 och april 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIOD

Solnaberg följer noga utvecklingen avseende Covid -19 pandemin. Påverkan på bolaget har hitintills varit ytterst begränsad.

I februari 2020 presenterade Sterner Stenhus Forvaltning AB ett offentligt uppkopserbjudande pa samtliga aktier i Solnaberg. Efter att styrelsen for Solnaberg rekommenderat aktieagarna att inte acceptera budet och efter att det konstaterats att mycket fa aktieagare accepterat budet aterkallades det av Sterner Stenhus.

På årsstämman den 14 maj 2020 fastställdes utdelningen till 8.00 kr per aktie fördelat på fyra tillfällen, 2.00 kr (20-07-13), 2.00 kr (20-10-12), 2.00 kr (21-01-11) och 2.00 kr (21-04-14).

FÖRESLAGEN HÖJNING AV AKTIEUTDELNING

I enlighet med Styrelsen tidigare tillkännagivna intention om att höja utdelningen per aktie från 8.00 kr till 10.00 kr per år avser styrelsen att kalla till en extra stämma för beslut om att utdelningen vid kommande tre utbetalningstillfällen, 12 oktober 2020, 11 januari 2021 och 14 april 2021 ökas från tidigare beslutat 2.00 kr till 2.50 kr per aktie.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2020: 9 mars 2021
Årsstämma: 18 maj 2021

Stockholm den 25 augusti 2020

Solnaberg Property AB (publ)

Pontus Kågerman
Ordförande

Christian Krüeger
Styrelseledamot

Magnus Ryd
Styrelseledamot.

Johan Ericsson
VD

YTTERLIGARE INFORMATION
Ytterligare information kan erhållas av:
Johan Ericsson, VD, je@shhbostad.se alt +46 70 544 00 00

alternativt se bolagets hemsida, www.solnabergproperty.se.

Rapporten återfinnes på: www.solnabergproperty.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Solnaberg Property AB:s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med FNCA Sweden AB som Certified Adviser. info@fnca.se resp 08-528 003 99,

Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted