Halvårsrapport 2019

Resultat efter skatt uppgick till -15,8 TEUR
Resultat per A-aktie uppgick till -0,89 EUR
Uppskattat substansvärde per A-aktie uppgick till 89,23 EUR
Nyemission tillför 1,67 MEUR
Nettokassan uppgick till 1.686,7 TEUR per den 30 juni 2019

Detta är Skogsfond Baltikum

Skogsfond Baltikum AB (publ) bildades under slutet av 2018 med fokus på investeringar i skogstillgångar i de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen. Bolagets målsättning är att med en låg riskprofil generera en genomsnittlig årlig avkastning om 7 - 9 % på investerat kapital efter alla kostnader och avgifter. Fondens planerade investeringshorisont är åtta år och riktar sig till både professionella och icke-professionella investerare.

Affärsplanen består huvudsakligen av tre steg:

  1. Förvärva skogsfastigheter och skapa en större portfölj av skogsfastigheter.
  2. Utveckla portföljinnehaven genom tillväxtfrämjande åtgärder och kostnadseffektiv förvaltning.
  3. Realisera värdeökningen iskogsportföljen genom en försäljning om cirka 8 år.

Den lägre prisbilden i Baltikum, den lokala närvaron och den samlade erfarenheten och kunskapen hos Fondens och Förvaltarens ledning utgör grunden för verksamheten och bildar basen för att kunna erbjuda en god avkastning till låg risk för investeraren. Historiskt sett har förvärv av baltiska skogstillgångar kombinerat med en anpassad förvaltning gett investerare god värdetillväxt och avkastning. Styrelsens bedömning är att det finns goda förutsättningar för investeringar i baltiska skogstillgångar.

Skogsfond Baltikum AB (publ) utgör en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och har utsett AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland att vara extern förvaltare. AIFP Baltic Asset Management AS innehar nödvändiga tillstånd med tillståndsnummer 06.13.08.569/481 från FKTK (Financial and Capital Markets Commission) i Lettland för att förvalta alternativa investeringsfonder inom EU enligt gällande EU-direktiv som den implementerats i lettisk lagstiftning.

Verksamheten under det första halvåret 2019

Under det första halvåret 2019 bestod verksamheten huvudsakligen av att söka de tillstånd som behövs av övervakande myndigheter i både Sverige och Lettland i linje med respektive lands lagstiftning kring alternativa investeringsfonder (AIF). I samband med detta utsågs AIFP Baltic Asset Management AS i Lettland till extern förvaltare av Skogsfond Baltikum AB som utgör en alternativ investeringsfond enligt AIF-regelverket. Samtidigt ansökte Skogsfond Baltikum om notering på NGM Nordic AIF, dels i syfte att uppfylla kraven enligt AIF-regelverket dels i syfte att kunna erbjuda investerare en möjlighet att avyttra sina andelar tidigare än den planerade livslängden för fonden.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Under juli påbörjades processen med att starta ett helägt lettiskt bolag och att initiera verksamheten lokalt med att finna lämpliga förvärvsobjekt, inventera och värdera samt påbörja förvärvsprocessen på de fastigheter som bedömts som lämpliga ur investeringssynpunkt.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2019: 2019-02-28

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2019

Fredrik Zetterström
Styrelseordförande

Valerijs Ginko
Ledamot

Carl Olén
VD, Ledamot

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Zetterström, Ordförande
+46 735 44 97 30

Carl Olén, VD
+46 70 334 51 02

info@skogsfondbaltikum.se 

Denna information är sådan information som Skogsfond Baltikum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den kl 14:00 den 23 augusti 2019.

Halvårsrapport 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär