Delårsrapport Q3 2019

Stark utveckling med förbättrade marginaler undre tredje kvartalet

Finansiell utveckling 1 juli - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 23 319 (16 522) Tkr, en ökning om 6 797 Tkr jämfört med samma period föregående år
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2 853 (5 709) Tkr, justerat för avyttringen av Sensec Personlig Säkerhet AB ger detta en ökning om 4 318 Tkr jämfört med samma period föregående år 1)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 730 (5 938) Tkr, justerat för avyttringen av Sensec Personlig Säkerhet AB ger detta en ökning om 3 966 Tkr jämfört med samma period föregående år 1)
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 409 (605) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,02 (0,05) SEK, justerat för avyttringen av Sensec Personlig Säkerhet AB uppgick resultatet per aktie under perioden juli-september 2018 till -0,01 sek

Finansiell utveckling 1 januari - 30 september 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 73 874 (71 849) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 3 120 (12 610) Tkr 1)
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 2 357 (12 327) Tkr 1)
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -2 059 (705) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,09) SEK

1) Resultatet för perioden föregående år inkluderar en realisationsvinst om 7 174 Tkr som uppstod vid avyttringen av det helägda dotterbolaget Sensec Personlig Säkerhet AB

VD-kommentar
Jag kan med glädje konstatera att Sensec Gruppen gör ett historiskt stark Q3. Vi har tidigare gjort bra kvartal men just nu har vi bra affärer både levererade men också i huset i väntan på leverans.

I vår verksamhet ser jag följande under det tredje kvartalet 2019:

 • Vår förmåga att leverera är fortsatt stark.
 • Vi vinner alla viktiga upphandlingar som legat ute.
 • Vi förstärker med ett nytt affärsområde som på sikt kommer generera ökade intäkter.
 • Vi tecknar nytt leverantörsavtal som ger intressanta möjligheter i framtiden.
 • Vi förbereder nya förvärv som skall matcha hela Sensec Gruppen.

Försäljningen
Vi stänger det tredje kvartalet för 2019 med en fortsatt hög omsättning som nu har passerat historiskt höga 2018 vid samma period. Till detta skall man minnas att Sensec Personlig Säkerhet AB stod för närmare 9 miljoner av omsättning 2018. Helåret 2019 ser bra ut. Vi skall såklart alltid vara försiktiga med för tidiga prognoser men vi ser en stark efterfrågan på företagets produkter och tjänster. Vi måste dock alltid ta hänsyn till vår förmåga att hinna leverera produkter i tid vilket ibland kan vara en utmaning.

Resultatet
I och med det tredje kvartalet har vi lyckats vända resultatet och är glada att nu kunna redovisa vinst. Under det första halvåret genomförde vi ett antal större projekt med ovanligt låga marginaler med syfte att bryta ny mark för framtiden. Detta bidrog till ett något svagare resultat vid Q2-rapporten vilket vi nu alltså har hämtat in. Vi har en god likviditet, ser positivt på helåret och framförallt på vår fortsatta utveckling under 2020.

Framtiden
Viktiga parametrar för oss är dels vår förmåga att ligga i framkant gällande teknik, men även att förstå behovsbilden hos våra viktiga kunder. Under oktober månad deltog vi med våra kunder på den stora internationella mässan i München, InterAirport. Jag kan snabbt konstatera att vi har mest högkvalitativa leverantörerna som marknaden kan frambringa idag. Vi söker ständigt nya lösningar, men våra egna leverantörer står i samarbete med oss helt klart för de mest intressanta just nu. Vi kommer inom kort se nya innovativa lösningar som kommer passa våra kunder.

Vi står inför en spännande framtid och vår ambition är att Sensec Gruppen ska växa. Vår linjeverksamhet fortsätter att expandera och den organiska tillväxten gör naturligtvis sitt. Men framförallt arbetar vår förvärvsgrupp intensivt med att sondera marknaden efter tänkbara intressanta förvärv. Vårt första och största fokus är att hitta rätt matchning till vår bransch och våra utvecklingsområden. Vår ambition är att genom ett eller flera förvärv stärka hela Sensec Gruppen, vi ska bli en ännu bredare leverantör av säkerhetslösningar runt om i Scandinavium och Baltikum. Vi tittar i dagsläget på flera mycket intressanta bolag som skulle passa in i vår strategiska plan.

Arlandastad 2019-11-15
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2019, 25 februari 2020

Certified adviser
Erik Penser Bank
Apelbergsgatan 27
Box 7405
103 91 Stockholm

Rapporten i sin helhet bifogas.

https://investor.sensec.se/finansiella-rapporter/

Arlandastad 15 november 2019

Styrelsen
Mats Holmberg, ordförande
Michael Pettersson
Anders Lennerman
Thomas Lundin
Christine Bennborn

Kontaktpersoner
Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se
Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 09.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted