Sensec noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market har godkänt Sensec Holding AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 22 juni 2017 och kortnamn kommer att bli SECS MTF.

Vi fullföljer vår plan, efter en genomförd nyemission under Maj månad noterar vi Sensec Holding AB (publ) på NGM Nordic MTF den 22 Juni 2017. Vi ser fram emot samarbetet med Nordic Growth Market och de möjligheter en notering av Bolagets aktier innebär för vår fortsatta plan mot tillväxt inom nya affärsområden och en geografisk expansion, säger Michael Pettersson, VD Sensec Holding.

Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med cirka 4 750 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av de helägda dotterbolagen Sensec AB, verksamma sedan 1982 och Sensec Personlig Säkerhet AB, vars verksamhet startade 2016. Sensec är en helhetsleverantör av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning.

Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, personlarm och trygghetslarm samt kameraövervakningsutrustning.

Arlandastad 2017-06-19

För ytterligare information kontakta Michael Pettersson, VD, Sensec Holding AB (Publ), +46705401623 eller besök bolagets hemsida; www.sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 13.00 CET.

Nerladdningsbara filer

Sensec Holding AB (publ) dotterbolag Sensec AB förvärvar Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec AB har idag tecknat avtal om förvärv av Säkerhetsakademin i Malmö AB. Tillträde till aktierna i Säkerhetsakademin i Malmö AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet. Total köpeskilling uppgår till 0,3 MSEK.


Sensec Holdings dotterbolag Sensec Personlig Säkerhet i samarbete med STANLEY Security

Sensec Personlig Säkerhet har signerat ett unikt samarbetsavtal med STANLEY Security. Samarbetet innebär att STANLEY Security kommer integrera och installera Sensecs molnbaserade mjukvarulösning för hantering av sina larm. Detta möjliggör för STANLEY Security att kunna hantera alla de moderna tjänster som Sensec erbjuder i sina personlarm, som t.ex. livestreaming av mobilens kamera vid pågående larm och uppdaterad GPS-position både inom- och utomhus.


Sensec Holding förvärvar Mil Sec Sverige

Sensec Holding AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av Mil Sec Sverige AB. Tillträde till aktierna i Mil Sec Sverige AB sker omedelbart och förvärvet genomförs med en kontantersättning vid tillträdet som finansieras av huvudägarna samt en tilläggsköpeskilling baserad på en multipel på resultatet i det förvärvade bolaget för år 2017 och 2018. Tilläggsköpeskillingen fördelas mellan aktier och kontant betalning. Total köpeskilling uppgår till lägst 6 MSEK och kan uppgå till högst 15 MSEK.


Delårsrapport januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017     

  • Nettoomsättningen uppgick till 30 019 (42 506) TSEK
  • Rörelseresultatet ökade till -1 686 (-2 417) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 805 ( -2 540) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-22,5) SEK

1 april -30 juni 2017 

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 155 (25 605) TSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 864 (295) TSEK
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 937 (193) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (1,71) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

  • Ramavtal gällande metalldetekteringsutrustning till Sveriges Domstolar är tecknat 2017-07-11

Sensec noteras på Nordic MTF

Nordic Growth Market har godkänt Sensec Holding AB (publ) för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 22 juni 2017 och kortnamn kommer att bli SECS MTF.


Sensec vinner upphandling av säkerhetskontroller och fysisk skalskyddsutrustning till ett värde om 5 MSEK

Upphandlingen avser leverans och installation av produkter och tjänster med avsikt om fullbordad leverans under innevarande år.


Resultat efter genomförd nyemission och styrelsens beslut om tilldelning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, beslutat att genomföra en nyemission. Emissionen har genomförts utan garant och utan företräde för befintliga aktieägare. Vid teckningstidens utgång har 4 427 822 aktier tecknats till ett belopp om 3 099 475 kronor.


Sensec genomför nyemission och ansöker om listning

Styrelsen i Sensec Holding AB (publ) har ansökt om notering av bolagets aktier på NGM Nordic MTF under Juni månad 2017. Inför noteringen har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av högst 11 285 714 nya aktier till kursen 0,70 kronor per aktie. Emissionen genomförs utan företräde för befintliga aktieägare. Emissionskursen är fastställd av styrelsen och baserar sig på Bolagets affärsmässiga potential och framtidsutsikter, vilket innebär en bolagsvärdering före genomförd emission om 78,9 MSEK. Vid fulltecknad emission kommer Bolaget att tillföras ca 7,9 MSEK före emissionskostnader. Teckning av nya aktier skall ske under perioden 11 maj 2017 till och med den 31 maj 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Aktier tecknas i post om minst 7 500 aktier motsvarande 5 250,00 kr och därefter valfritt antal aktier.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: