Delårsrapport januari-mars 2019

Sammandrag januari-mars 2019  

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2019

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 667 (25 508) TSEK, en minskning med 15,1% jämfört med samma period föregående år. Justerat för avyttring av Sensec Personlig Säkerhet AB minskade nettoomsättningen med 1,4%
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 001 (2 257) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 874 (2 073) TSEK
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4 427 (4 800) TSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,00 (0,01) SEK              

 VD-kommentar

Jag inleder med en sammanfattning av kvartalet;

 • Omsättningen på samma nivå som första kvartalet föregående år (exklusive Sensec Personlig Säkerhet som avyttrades under 2018) men med en väsentligt större orderstock.
 • Nordisk satsning i fokus
 • Stor efterfrågan på bolagets produkter och tjänster
 • Stark orderingång under kvartalet (+38% mot samma kvartal föregående år)
 • Omfattande projekt påbörjat för Sveriges Nationalarena
 • Ny eftermarknadschef och ny chef för Mil Sec tillsatt

Vi fortsätter leverera säkerhetslösningar till våra viktiga kundsegment. Vår viktigaste framgångsfaktor är att våra befintliga kunder är nöjda med hur vi levererar ett bra jobb på vårt utbud och rekommenderar oss till nya kunder. Vi är specialiserade inom området säkerhetslösningar till känsliga miljöer. De absolut mest krävande miljöerna efterfrågar våra tjänster. Hela bolaget är uppbyggt och designat för att klara av detta viktiga arbete. Vi skyddar våra kunder från att utsättas för attacker. Det är otroligt viktigt att vi behåller det erkännandet, speciellt då hotbilden i världen är fortsatt hög. Vi kan se det tydligt från de senaste attackerna på Sri Lanka.

Vi stänger första kvartalet för 2019 med en riktigt stark orderingång.  Orderstocken är per sista mars 38 % högre än motsvarande tid förra året. Omsättningen är lägre än motsvarande period ifjol men det bottnar i att vi avyttrade Personlig Säkerhet under fjolåret. Vi känner oss starka på årsbasis och vi ser att affärerna strömmar in. Det är det viktigaste.

Under första kvartalet påbörjade vi installationen av säkerhetsutrustning vid Sveriges Nationalarena. Denna kommer slutföras under Q2. Vi marknadsför oss naturligtvis till fler arenor som har samma behov och vår förhoppning är att kunderna ser vilken skillnad det gör med denna uppgraderade säkerhetsteknik.

Sensec gruppen fortsätter sin nordiska satsning. De samarbeten vi har idag utvecklas och vi ser naturligtvis att detta skall utökas redan under 2019. En ytterligare framgångsfaktor inom vår expansion är att vi lyckas med våra förvärv. Sensecs förvärvsgrupp planerar nya förvärv under året som vi ber att få återkomma om när det blir aktuellt.

Arlandastad 2019-05-02
Michael Pettersson
VD Sensec Holding AB (publ)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • 22 MSEK fakturerat och ytterligare 30 MSEK i orderstock för 2019
 • Securitas köper tre röntgenmaskiner av Sensec AB för att säkra upp sitt arbete med att kontrollera passagerare och dess gods för kryssningstrafik i Stockholms Hamn.
 • Mil Sec Sverige AB levererar avancerad säkerhetsutrustning till Sveriges Nationalarena i Solna som förstärker sitt yttre skydd för arenan och dess besökare.
 • Sensec Holding AB förbereder sig för ett listbyte till Nasdaq First North under våren. Sensec Holding AB har tecknat ett avtal med Erik Penser Bank, som kommer att bli bolagets Certified Adviser.
 • Kriminalvården beställer detekteringsutrustning av Sensec AB för 4 MSEK.

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport 2019, 15 augusti 2019.

Delårsrapport Q3 2019, 15 november 2019

Bokslutskommuniké 2019, 25 februari 2020

Arlandastad 2 maj 2019

Mats Holmberg
Styrelseordförande

Michael Pettersson
Verkställande direktör
Styrelseledamot

Anders Lennerman
Styrelseledamot

Thomas Lundin
Styrelseledamot

Christine Bennborn
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; michael.pettersson@sensec.se eller Pernilla Jennesäter, CFO; pernilla.jennesater@sensec.se

Sensec Holding AB (Publ) har tecknat ett avtal med Eminova Fondkommission avseende mentorsskap, där Eminova har åtagit sig att, i enlighet med det gällande regelverket för NGM Nordic MTF, agera mentor för Bolaget. Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 16.00 CEST.

Nerladdningsbara filer

Sensec ställer in dagens årsstämma

På grund av ett internt misstag gick kallelsen till dagens årsstämma ut för sent.


Delårsrapport januari - mars 2020

Stark start på året trots orolig världsbild

Finansiell utveckling 1 januari - 31 mars 2020

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 20 064 (21 667) Tkr
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1 413 (1 741) Tkr
 • Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 1 331 (1 515) Tkr
 • Kassaflödet för perioden uppgick till 4 927 (-2 257) Tkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,01) SEK

Styrelseordförande Mats Holmberg i intervju med Corfind om Sensecs nordiska satsning

Ordförande och tillika största enskilda ägaren Mats Holmbergs kommenterar den offensiva förvärvsplanen och ambitionen att bygga en marknadsledande koncern inom säkerhetsindustrin i Norden.


Sensec satsar offensivt i Norden

Vid dagens styrelsemöte i Sensec Holding AB (publ) har styrelsen fattat beslut om en offensiv satsning, där förvärv av ett antal bolag ska genomföras och därmed bygga en stark nordisk säkerhetskoncern.


Kallelse till årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 maj 2020 klockan 14.00, stämman kommer hållas digitalt på Teams, länk kommer att skickas till anmälda deltagare.


Sensec tackar för förtroendet att fortsatt få leverera detektionsutrustning till Menzies Aviation

Menzies Aviation väljer att förnya sin detektionsutrustning från Sensec Gruppen. Ordervärde ca 400 000 SEK med leverans under sommaren 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär