Delårsrapport januari - juni 2017

1 januari - 30 juni 2017     

 • Nettoomsättningen uppgick till 30 019 (42 506) TSEK
 • Rörelseresultatet ökade till -1 686 (-2 417) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 805 ( -2 540) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-22,5) SEK

1 april -30 juni 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 155 (25 605) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 864 (295) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 937 (193) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (1,71) SEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 • Ramavtal gällande metalldetekteringsutrustning till Sveriges Domstolar är tecknat 2017-07-11

VD-kommentar 

Bästa kunder, partners, medarbetare och alla nya och gamla aktieägare.

Sensec Holding har precis presenterat sin första offentliga rapport, vår delårsrapport för Q2 rapport. Vi är såklart stolta och förväntningsfulla att vi numera är listade på NGM Nordic NTF.

Sensecs marknadsposition inom säkerhetssektorn i Sverige är mycket stark. Vi har under första halvåret fortsatt driva marknaden framåt och genomfört nya affärer. Vi har dock märkt av en viss återhållsamhet inom några av våra viktiga sektorer men det beror mer på fördröjningar i upphandlingar är svaghet på inköp. Sensec har under hela Q2 fortsatt att bearbeta våra viktiga kundsegment och lämnat in offerter på privata men framför allt på offentliga upphandlingar. Vi räknar med att det under både Q3 och Q4 kommer igång rejält gällande leveranser från upphandlingar.

Under året har vi sett att intresset fortsätter öka inom säkerhet och kanske främst gällande säkerhetslösningar för entréer, både till den offentliga sektorn men även där människor rör sig allmänt. Jag tänker på där stora folksamlingar finns, kanske främst från våra stora arenor. Här vill vi positionera oss som det självklara valet när det gäller entrélösningar.

Vi fortsätter arbetet med att göra bolaget mera lönsamt utan avkall på kvalitet. Detta genom att förstärka några nya positioner på vår viktiga serviceavdelning och samtidigt omfördela resurser inom administrationen. Vi kan redovisa ett förbättrat resultat mot fjolåret medan vi samtidigt har en försvagning gällande vår omsättning. Omsättningen styrs mycket av de upphandlingar som finns ute och vår förmåga att vinna dem. En del av hela arbetsprocessen är att förmå våra kunder till upphandlingar. Här vågar jag påstå att Sensec ligger i framkant och att vi fortsätter vara det naturliga valet när det gäller säkerhetslösningar till känsliga miljöer.

Efter genomförd nyemission och tillskott i kassan har vi valt att fortsätta satsningen på vårt viktiga affärsområde inom personlig säkerhet med en totaltjänst och helhetslösning till våra kunder. Här kommer Sensec att fortsätta vinna mark med konkurrenskraftiga tjänster framöver.

En annan viktig utmaning för oss är etablering utanför våra gränser. Detta är en utveckling som kommer ge bra synergier förhoppningsvis redan under 2018.

Sensec känner sig väl rustade och förberedda på de utmaningar marknaden förväntar sig av oss och vi ser fram emot hösten upphandlingar med stor tillförsikt. 

Arlandastad 2017-08-10

Michael Pettersson

Kommande finansiella rapporter

Kvartalsrapport Jul-Sep 2017, 10 november 2017
Bokslutskommuniké 2017, 16 februari 2018
Årsstämma 2018, 19 april 2018. 

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.sensec.se

Rapporten i sin helhet bifogas 

Mats Holmberg  
Styrelseordförande 

Michael Pettersson
Verkställande direktör, Styrelseledamot

Fredrik Reveman  
Styrelseledamot 

Anders Lennerman
Styrelseledamot

Vid frågor kontakta Michael Pettersson, VD; 070-5401623, michael.pettersson@sensec.se

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 08.00 CET. 

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport januari - mars 2018

1 januari - 31 mars 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 25 508 (16 864) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 257 (178) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 073 (132) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,004) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
Sensec Holding AB (publ) har slutfört förvärvet av Mil Sec Sverige AB och reglerat komplett köpeskilling genom kontant betalning av 7 MSEK samt genom en riktad nyemission om totalt 11.111.111 aktier.


Sensec Personlig Säkerhet AB inleder samarbete med Mäklarsamfundet

Sensec Personlig Säkerhet AB och Mäklarsamfundet har ingått ett samarbetsavtal för att öka tryggheten och säkerheten för landets fastighetsmäklare. Sensec erbjuder säkerhetslösningar som enkelt kan implementeras i vardagen.


Månadsbrev till alla aktieägare och övriga intressenter april 2018

Som vi tidigare meddelat har Sensec fått fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till kriminalvården. Avtalet sträcker sig minst två år framåt med möjligheter till förlängning. Detta var mycket viktigt för Sensec. Vi har haft Kriminalvården som vår kund ända sedan starten. I början levererade vi röntgenmaskiner till tvätteriet sen några få metalldetektorer och nu har vi en helhetslösning för hela kriminalvården. Förutom röntgen och metalldetektorer har vi spår utrustning för att hitta narkotika och andra intressanta produkter och tjänster som gör arbetet inom denna viktiga sektor lite lättare. Till detta levererar vi underhållservice och utbildning.


Sensec tackar för fortsatt förtroende att leverera säkerhetsteknik till landets fängelser

Sensec har återigen vunnit en upphandling mot Kriminalvården. Upphandlingen handlar i huvudsak om säkerhetsteknik och tillhörande servicetjänster.


Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding

Sensec Holding AB (publ) har den 19 april 2018 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.


Ny stark finansiell partner köper aktier av styrelseordförande Mats Holmberg med intention att ytterligare kraftigt öka sitt innehav i Sensec Holding under 2018

Mats Holmberg har kommit överens med en svensk affärsman med erfarenhet från internationella affärer att överlåta 1.666.667 aktier till ett pris om 60 öre per styck.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sensec Holding AB, 556700-6654, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018 klockan 14.00 på Söderbyvägen 10, Arlandastad.


Bokslutskommuniké 2017

1 januari - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 90 695 (91 816) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 201 (782) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 043 (460) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (4,1) SEK

1 oktober - 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 39 357 (31 612) TSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4 876 (4 355) TSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 775 (4 208) TSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,0 (37,3) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Sensec Holding AB (publ) har reverserat förvärvet av Säkerhetsakademin i Malmö AB

Sensec Holding AB (publ) meddelar slutlig köpeskilling för Mil Sec Sverige AB

Från förvärvsdatum har Mil Sec Sverige AB bidragit med 12 100 TSEK till koncernens intäkter och 2 258 TSEK till koncernens rörelseresultat. Om Mil Sec Sverige AB hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 27 389 TSEK och till koncernens rörelseresultat 2 983 TSEK. Det innebär att en total köpeskilling om 15 MSEK utfaller enligt gällande avtal om tilläggsköpeskilling.


Milsec Sverige AB levererar beskjutningsskyddande glas till skola i Stockholm till ett värde av 6 MSEK

 Ordern avser installation av produkter med fullbordad leverans under Q1 2018. Kunden är en privatskola.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: