SeaTwirls rapport för det första kvartalet

Nyheter som förmedlas i rapporten
- Norge ligger bra till för att väljas som testplats, men inget beslut är fattat 
- Kommer under närmaste framtiden välja partners för tillverkning och installation - avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare
- Bygger tillsammans med andra svenska företag nätverk i Taiwan inför landets stora utbyggnad av havsbaserad vindkraft

Väsentliga händelser under perioden (2018-09-01 - 2018-11-30)
- SeaTwirl tecknar el-avtal med Haugaland Kraft
- MHI Vestas tidigare VD Jens Tommerup invald i SeaTwirls styrelse

Väsentliga händelser efter perioden (2018-12-01 - )
- SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians

Finansiell utveckling under perioden (2018-09-01 - 2018-11-30)
- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 661 643 kr (-1 172 182).
- Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader.
- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 15 858 003 kr (12 049 675), därtill kommer kostnader för patent om 1 024 345 kr (729 619).
- Periodens kassaflöde uppgår till -2 830 863 kr (-1 529 751). Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 519 530 kr (16 517 350).
- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 22 545 475 kr (27 545 628) varav periodens resultat utgjorde -1 664 936 kr (-1 175 475). Inga andra förändringar bortsett från periodens resultat och omföring till Fond för utvecklingsutgifter har påverkat det egna kapitalet under första kvartalet.

VD:s kommentarer
I 16-åriga Greta Thunberg har världen fått en ung klimatambassadör med ett tydligt budskap: "Ni säger att ni älskar era barn över allt annat, men ändå stjäl ni deras framtid framför ögonen på dem." SeaTwirl jobbar med att bevara både Gretas och andra barns framtid genom ren elproduktion. Men som Greta antyder räcker det inte med fina tankar, i slutändan kommer det att handla om kostnadseffektivitet.

Vi jobbar fortsatt mot att sjösätta ett SeaTwirl-verk på 1MW i havet 2020. Vi har ännu inte fattat något beslut om testplats, men Norge ligger som ni kan ana av nyhetsflödet bra till. Vi har sedan tidigare startat ett norskt dotterbolag för att förbereda för eventualiteten att Norge väljs som testplats. I oktober tecknade vi dessutom ett elförsäljningsavtal med Haugaland Kraft, vilket innebär att de köper elen som vi producerar om vi placerar verket där.

I december gick vi med i Ocean Energy Scale-Up Alliance och fick samtidigt besked om bidrag på drygt 430 000 euro från Interreg North Sea Region. Alliansens syfte är att påskynda utbyggnaden av pilotprojekt av havsbaserad energi i Nordsjöregionen och innebär att vi får fri tillgång till vissa konsulttjänster utöver bidraget.

Vi är naturligtvis glada för stödet och tycker att det visar på två saker. För det första att vi har en lösning som de experter som delar ut bidragen bedömer som lovande. För det andra att vår bransch, förnyelsebar energi, har ett brett stöd från samhället och är politiskt prioriterad, även om vi håller med Greta om att det görs för lite. Svenska UD visade också sitt stöd i december-januari genom sin sociala medier-kampanj för gröna innovationer där SeaTwirl lyftes fram som ett bra exempel.

SeaTwirl deltar tillsammans med några andra svenska företag i möten med taiwanesisk industri och administration för att skapa nätverk inför den stora expansion av havsbaserad vindkraft som Taiwan står inför. Det är ett exempel på arbete som pågår för att undersöka framtida marknader.

SeaTwirl befinner sig långt fram i utvecklingen av 1MW systemet och kommer under den närmaste framtiden att välja partners för konstruktion och tillverkning av delar av systemet och den viktiga delen med installation i havet. Avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare.

Vår lösning och vår kompetens har gjort oss till en attraktiv samarbetspartner, vilket inte minst visas av alla de samarbeten som vi inledde under förra året, bland annat med Chalmers, Rise, KTH, LiU och Siemens. Det visas också av att nyckelpersoner i branschen som MHI Vestas förre vd Jens Tommerup väljer att arbeta i vår styrelse.

Marknaden för flytande vindkraft kommer att vara enorm i framtiden och vår kostnadseffektiva lösning har alla förutsättningar att sätta ett stort avtryck. 2019 kommer vi att ta flera viktiga steg mot det målet.

Göteborg, 2019-01-30

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se 

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post CA@mangold.se.

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari klockan 15.30 2019.

SeaTwirl delårsrapport för perioden mars-maj

Väsentliga händelser under perioden (2019-03-01 - 2019-05-31)

 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i Kina
 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • Patent på delningsbart vindkraftverk beviljat i USA

 Väsentliga händelser efter perioden (2019-05-31 -)

 • SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

SeaTwirl kommer att få 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin "SeaTwirl S2".


SeaTwirl beviljas ett kinesiskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det kinesiska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på den marknad som står för mest utbyggnad av vindkraft i världen.


SeaTwirl delårsrapport för perioden december-februari

Väsentliga händelser under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • SeaTwirl får besked om bidrag på 433 952 euro och går med i allians
 • SeaTwirl får 100 000 kronor i IP-check
 • Årsstämma där beslut om bemyndigande om nyemission gavs till styrelsen

Väsentliga händelser efter perioden (2019-02-28 -)

 • SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk
 • SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Finansiell utveckling under perioden (2018-12-01 - 2019-02-28)

 • Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -1 119 186 kr (-1 394 815 kr)
 • Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personalkostnader
 • Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 16 920 792 kr (12 649 953 kr), därtill kommer kostnader för patent om 819 679 kr (865 271 kr)
 • Periodens kassaflöde uppgår till -2 467 610 kr (-1 916 580 kr ). Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 051 920 kr (14 600 770 kr)
 • Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 20 963 429 kr (26 150 693 kr) varav periodens resultat utgjorde -1 119 242 kr (-1 394 935 kr ). Bortsett från periodens resultat och omföring inom eget kapital avseende fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under andra kvartalet

SeaTwirl, Colruyt Group och Norsea Group tecknar Letter of Intent för investering och samarbete för utveckling och installation av SeaTwirl S2-1MW flytande vindkraftverk

SeaTwirl har kommit överens med Colruyt Group och Norsea Group om en intention att investera i SeaTwirl AB, delta i utveckling och installera SeaTwirl S2-1MW, SeaTwirls innovativa flytande offshore vindkraftverk. Omfattningen av den planerade investeringen uppgår totalt till 70 MSEK, förutsatt att milstolpar uppnås.


SeaTwirl förhandlar om att teckna Letter of Intent med externa investerare och partners

Omfattningen på den planerade investeringen är på totalt 70 Mkr under förutsättning att milstolpar uppfylls. De två partnerna blir mycket viktiga partners för utveckling, installation och etablering på vindkraftsmarknaden. En investeringsplan är också framtagen för den fortsatta utvecklingen och installationen av SeaTwirl S2-1MW, nästa generations vindkraftverk.


SeaTwirl får amerikanskt patent på delningsbart vindkraftverk

Det amerikanska patentverket har godkänt SeaTwirls patent för ett delningsbart vindkraftverk. Patentet skyddar en viktig innovation på en potentiellt mycket stor marknad för flytande vindkraft.


Kommuniké från SeaTwirls årsstämma

SeaTwirl höll den 19 februari årsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirls rapport för det första kvartalet

Nyheter som förmedlas i rapporten
- Norge ligger bra till för att väljas som testplats, men inget beslut är fattat 
- Kommer under närmaste framtiden välja partners för tillverkning och installation - avsikten är att ett fåtal utvalda partners också blir delägare
- Bygger tillsammans med andra svenska företag nätverk i Taiwan inför landets stora utbyggnad av havsbaserad vindkraft


Rättelse: Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

(I ett tidigare utskick stod det fel år, 2018 istället för 2019, i datumen i ingressen och anmälan. Korrekt version följer.)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 februari 2019, kl. 13.00 Hörsalen, GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg. Datumet är tidigarelagt från den 26 februari som tidigare varit kommunicerat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär