SeaTwirls delårsrapport för perioden mars-maj 2020

Väsentliga händelser under perioden (2020-03-01-2020-05-31)

- SeaTwirl och Crest Consultants AB i Brasilien-samarbete

- SeaTwirl gör styrelseförändringar, två nya ledamöter och en suppleant väljs in i styrelsen

- SeaTwirl presenterar LCOE-estimeringar för SeaTwirl S2 och Norge väljs som testplats för SeaTwirl S2

- SeaTwirl utser tidigare vice styrelseordförande Peter Laurits till ny VD

- SeaTwirl beviljas tillväxtlån på 1 Mkr från Almi

- SeaTwirl utger teckningsoptioner till nyckelpersoner inom bolaget

- SeaTwirl får flera patent i USA

- SeaTwirl har förstärkt organisationen med Mats Hult (CFO) och Jonas Boström (CTO)

Väsentliga händelser efter perioden (2020-06-01-)

- För att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare under 2020, har bolaget tagit ett närståendelån från huvudägaren Knut Claesson. Vindkraftverket SeaTwirl S2 beräknas ligga i havet år 2022.

Finansiell utveckling under perioden (2020-03-01-2020-05-31)

- Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till -2 296 471 kr (-1 190 212). Det negativa resultatet är hänförligt till utvecklingskostnader inkluderande bland annat personal- och konsultkostnader.

- Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 17 880 316 kr

(17 250 449), därtill kommer kostnader för patent om 1 177 406 kr (1 061 245).

- Periodens kassaflöde uppgår till -3 333 207 kr (-2 007 461). Likvida medel uppgick på balansdagen till 1 718 713 kr.

- Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 11 634 001 kr (19 766 771) varav periodens resultat utgjorde -2 296 471 kr (-1 196 657). Bortsett från periodens resultat och omföring inom Eget kapital avseende Fond för utvecklingsutgifter har inga poster påverkat det egna kapitalet under tredje kvartalet.

Resultat för räkenskapsårets första nio månader (2019-09-01-2020-05-31)

- Resultat blev -5 100 867 kr (-3 980 835)

VD:s kommentarer
Det har varit en intensiv vår för SeaTwirl. I våra nya lokaler har vi fortsatt att förstärka vår organisation med fler ingenjörer i syfte att bygga ett internt kompetenscenter för offshoreteknik. Vi har samtidigt stärkt våra administrativa funktioner.

I april gick jag själv från rollen som vice ordförande till VD för att komma närmare verksamheten. Som nytillträdd VD ser jag verkligen fram emot att tillsammans med mina medarbetare fokusera på uppgiften. Vi har dessutom förstärkt ledningsgruppen med Mats Hult som CFO och Jonas Boström som CTO. Vi bygger bolaget för att vara redo att växa och ta nya steg.

Och steget som vi nu står inför är viktigt och omfattande: att trovärdigt attrahera kapital för att bygga SeaTwirl S2, vårt 1MWs flytande vindkraftverk. För att ge oss tiden att förbereda detta på bästa sätt tackade vi ja till ett erbjudande om ett kortfristigt lån från vår huvudägare Knut Claesson.

Det ger oss möjligheten att utveckla en välplanerad process och kostnadseffektiv plan. Vi kan förstärka vår organisation och förbereda oss på att ta in en större emission framöver. Den extra projekttiden låter oss också systematisera och optimera produktions-och installationsprocesserna, vilket innebär att vi effektiviserar framtagandet och minskar ledtiderna för framtida större vindkraftverk.

Även om Covid-19 har förändrat förutsättningarna för många marknader och bolag har vi på SeaTwirl fortsatt arbeta strukturerat enligt vår projektplan. Intresset för bolaget och vår produkt är fortsatt mycket högt. Som generalsekreteraren för det internationella energiorganet IEA, Fatih Birol, skrev i sin väldigt ambitiösa vindkraftsrapport så är den tekniska potentialen för havsbaserad vindkraft i det närmaste obegränsad. Det är upp till oss i branschen att ta fram de tekniska lösningarna som kan svara upp mot det.

Nyckeln är, som i alla energisammanhang, låga kostnader. SeaTwirl har från grunden designats för att klara havets utmaningar och för att i varje led, från installation till underhåll, sänka kostnaderna. I april publicerade vi tredje parts-estimeringar som visar på lägre kostnader än för konkurrenter och en mycket konkurrenskraftig LCOE-nivå för tekniken vi utvecklar. Samtidigt meddelades att vi förhandlar om en koncessionsplats för att testa S2 i Norge.

De yttre förutsättningarna är pandemin till trots fortsatt goda. Samhällets vilja att fortsätta stödja omställningen till förnyelsebar energi märks både inom politiken, bland annat i EU-kommissionens gröna återhämtningsstrategi, och inom näringslivet, där stora investerare skärper sina klimatkrav. För oss på SeaTwirl som har en teknik som är en del av lösningen så ser framtiden ljus ut och vi jobbar systematiskt för att steg för steg ta oss vidare.

Peter Laurits, VD
Telefon: +46 70 148 0198
E-post: peter.laurits@seatwirl.com

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer +46 8 5030 1550 eller e-post CA@mangold.se.

Bolagets rapporter kan laddas ner här: https://seatwirl.com/sv/for-investerare/finansiella-rapporter-dokument-och-kalender/

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juli 2020 klockan 08.00.

Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2021

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2021 har nu utsetts.


SeaTwirl AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 30 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


SeaTwirl AB genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 49,8 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag den 30 oktober 2020 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 8 april 2020, om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").SeaTwirls huvudägare lämnar sina aktier i gåva till närstående stiftelse

Vindkraftbolaget SeaTwirl meddelar att Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, org.nr. 802481-1807, ("Stiftelsen"). Transaktionen innebär att 596 666 aktier, motsvarande 33,5 % av ägandet och rösterna, har överlåtits som gåva till Stiftelsen per dagens datum.


SeaTwirl tecknar två långsiktiga samarbetsavtal

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två specialistbolag för utveckling och tillverkning av kompositdelar till stag och blad, och kullagerlösning till bolagets vindkraftverk vid namn S2. Avsikten är att tillsammans ta fram kostnadseffektiva och robusta lösningar för S2 och att ingå långsiktiga samarbetsavtal.


SeaTwirl meddelar att bokslutskommuniké för 2019/2020 tidigareläggs

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar härmed att publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för perioden september 2019 - augusti 2020 kommer tidigareläggas till den 2 oktober istället för 30 oktober som tidigare angivits i bolagets finansiella kalender.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Information avseende SolvInvests innehav i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att en av Bolagets större delägare, SolvInvest, har i samband med en ägarförändring avyttrat cirka en tredjedel av sitt innehav till en av SolvInvests egna delägare. Det innebär att SolvInvest flaggar för att de har passerat 5%-gränsen. Ägarförändringen har skett vid en pensionsavgång, där delägarna av SolvInvest har delat på sina tillgångar.


Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("SeaTwirl" eller "Bolaget") kallas till extra bolagsstämma fredagen den 31 juli 2020 kl. 14:00 i SeaTwirls lokaler Lilla Bommen 2, 411 04 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted