Kallelse till extra bolagsstämma i SeaTwirl

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135 ("Bolaget") kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 april 2020 kl. 14:00 i GU Ventures lokaler på Erik Dahlbergsgatan 11A, vån 1, 411 26 Göteborg. Insläpp och registrering startar kl. 13:45. Stämman förväntas pågå i ca en timme. Med anledning av rådande omständigheter önskar vi att alla vidtar försiktighetsåtgärder för att inte bidra till ökad smittorisk. Mer information finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com.

Anmälan m.m.

Aktieägare, som önskar delta vid extra bolagsstämman, ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 april 2020. Bolaget uppmanar även aktieägare att anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTwirl AB, "Extra bolagsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com senast fredagen den 3 april 2020 kl. 17.00.

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid så att införing i aktieboken har skett torsdagen den 2 april 2020.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom Bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.

5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Fastställelse av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

8. Beslut om justering av arvode till styrelse.

9. Beslut om val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

10. Fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission.

13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Förslag till val av ordförande vid stämman (pkt 2)

Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman utser Klementina Österberg till bolagsstämmans ordförande.

Förslag till beslut om fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (pkt 7)

Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar om antal styrelseledamöter och eventeulla styrelsesuppleanter för tiden intill nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende antal styrelseledamöter och eventeulla styrelsesuppleanter kommer presenteras senast vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

Förslag till beslut om justering av arvode till styrelse (pkt 8)

Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar att eventuella tillkommande styrelseledamöter enligt punkt 7 i dagordningen ska erhålla styrelsearvode om 75 000 kronor vardera för helår (bruttokostnad). Styrelsen ska fortsatt ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Förslag till beslut om justering av arvode enligt denna punkt är villkorat av att bolagsstämman beslutar om att ändra antalet styrelseledamöter i Bolaget enligt punkt 7 i dagordningen.

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (pkt 9)

Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar om val av ny/a styrelseledamot/möter och eventuella styrelsesuppleanter för tiden intill nästkommande årsstämma. Fullständigt förslag avseende styrelseledamöterna och eventuella styrelsesuppleanter kommer presenteras senast vid tidpunkten för den extra bolagsstämman.

Förslag till fastställande av principer för utseende av valberedning jämte valberedningsinstruktion (pkt 10)

Ett antal av Bolagets aktieägare1 föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen i enlighet med nedan angivna principer.

Valberedningen ska bestå av fyra ägarrepresentanter representerande de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i maj. Styrelsens ordförande ska, utöver de utsedda ägarrepresentanterna, kunna ingå i valberedningen om styrelsens ordförande så önskar. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen. Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande.

Styrelseordföranden, eller den som ordföranden utser i sitt ställe, ska kontakta de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna och begära att dessa utser varsin representant. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast tre månader före årsstämman.

Om någon av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna avstår från att utse en ägarrepresentant eller om en ägarrepresentant avgår innan uppdraget har fullgjorts utan att den aktieägare eller ägargrupp som utsett representanten utser en ny representant, ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordningen (det vill säga den nästkommande största aktieägaren eller ägargruppen) att inom en vecka utse en ägarrepresentant. Dock behöver inte fler än de sju största aktieägarna tillfrågas..

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de fyra största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de fyra största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Valberedningen ska lämna förslag till:

a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,

b) antal stämmovalda styrelseledamöter och suppleanter,

c) stämmovalda ledamöter och eventuella suppleanter i styrelsen,

d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens eventuella utskott,

e) antal revisorer och revisorssuppleanter,

f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,

g) arvode till revisorer, och

h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete och beakta de krav på styrelsens sammansättning som följer av aktiebolagslagen samt noteringsavtal med marknadsplats. Valberedningen ska vidare beakta styrelsens storlek och sammansättning och särskilt beakta kravet på mångsidighet och bredd i styrelsen, samt kravet på att eftersträva en jämn könsfördelning.

Arvode ska ej utgå till valberedningens ledamöter för arbete i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att belasta Bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som krävs för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ovanstående principer för hur valberedning utses och instruktion för dess arbete ska gälla till dess att en bolagsstämma beslutar om att ändra desamma. Det ankommer på valberedningen att inför årsstämma ta ställning till huruvida valberedningen finner påkallat att föreslå ändring av ifrågavarande principer och instruktion och i förekommande fall till bolagsstämman lämna förslag i enlighet med ovan.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission (pkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Eventuella emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antal aktier som ska kunna ges ut, eller vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomna efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent.

Skälet till förslaget med och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. I första hand ska det vara riktat till nya delägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning, men det kan också vara att styrelsen av tids- och kostnadsskäl bedömt att en riktad nyemission är lämpligare än en företrädesemission.

Vidare föreslås att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission (pkt 12)

För det fall att förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen enligt punkt 11 i dagordningen inte godkänns av den extra bolagsstämman föreslås att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Vidare föreslår att styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket m.fl.

För beslut av bolagsstämman i enlighet med detta förslag erfordras att bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrig information

Fullständigt beslutsunderlag för punkt 10-12 enligt dagordningen kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.seatwirl.com minst två veckor före den extra bolagsstämman. Kopior av nämnda handlingar sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress. Handlingarna kommer vidare att finnas tillgängliga vid stämman. Fullständigt förslag avseende antal styrelseledamöter samt förslag på styrelseledamöter kommer presenteras senast vid extra bolagsstämman.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 1 779 435 utestående aktier, som berättigar till en röst per aktie vid bolagsstämman..

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Euroclear på https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2020

SeaTwirl AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Schou, VD (interim)

Telefon: +46 769 38 50 51

E-post: peter.schou@seatwirl.com

Om SeaTwirl

SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Bolaget är sedan 2016 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: www.seatwirl.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på +46 8 5030 1550 och ca@mangold.se.

Kommuniké från årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Vindkraftsbolaget SeaTwirl höll idag den 24 februari 2021 årsstämma. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Följande huvudsakliga beslut fattades.


SeaTwirl får japanskt patent

SeaTwirl har beviljats patent på ett delningsbart vindkraftverk av det japanska patentverket. SeaTwirl har sedan tidigare beviljats samma patent i Sverige, USA, Kina och Europa.


Rättelse, SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2019/2020

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida.


SeaTwirl delårsrapport för perioden september-november år 2020

Delårsrapport för kvartal 1 år 2020, avser perioden september till november.


SeaTwirl publicerar årsredovisningen för 2019/2020

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019/2020 finns nu att läsa på bolagets hemsida.


Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 februari 2021.


Första dag för handel med teckningsoptioner av serie 2021/1

Som tidigare kommunicerats har SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") genomfört en företrädesemission av units om cirka 49,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Första dag för handel i teckningsoptioner av serie 2021/1 som emitterats som en del av Företrädesemissionen är den 8 januari 2021.


Omvandling av betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner av serie 2021/1

SeaTwirl AB (publ) ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har som tidigare kommunicerats genomfört en företrädesemission av units om cirka 49,8 MSEK ("Företrädesemissionen").


Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 30 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2021

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2021 har nu utsetts.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted