Kallelse till årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Aktieägarna i SeaTwirl AB (publ), org.nr 556890-1135, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 februari 2018, kl. 13.00 Hörsalen, GTS Konferens, Erik Dahlbergsgatan 9 i Göteborg. Datumet är tidigarelagt från den 26 februari som tidigare varit kommunicerat.

Anmälan
Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 februari 2018, dels anmäla sitt deltagande per brev under adressen SeaTwirl AB, "Årsstämma", Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, eller per e-post till info@seatwirl.com senast onsdagen den 13 februari 2018 kl. 17.00. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt antal biträden. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt föras in som ägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren härom i god tid så att införing i aktieboken har skett onsdagen den 13 februari 2018. Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

1) Stämman öppnas;
2) Val av ordförande vid stämman;
3) Upprättande och godkännande av röstlängd;
4) Val av en eller flera justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Godkännande av förslag till dagordning;
7) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
8) Beslut angående:
             a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
             b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
             c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
10) Val av:
             a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
             b) revisonsbolag och revisor
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt styrelsens förslag till beslut nedan
12) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
13) Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Beslut om resultatdisposition (p. 8b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 17 276 116 kr, skall balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår vidare att ingen vinstutdelning lämnas.

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorer (p. 9)
Föreslås att arvode till styrelsen skall utgå med totalt 280 000 SEK för helår att fördelas till styrelsens ordförande med 80 000 SEK, samt till de fem föreslagna ledamöterna med 40 000 SEK vardera. Styrelsen äger rätt att uppdra någon enskild ledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen. Styrelsen föreslår att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om val till styrelse (p. 10a)
Till styrelse intill nästa årsstämma föreslås omval av styrelseledamöter Pontus Ryd, Daniel Ehrnberg, Peter Laurits, Roger Cederberg, Charlotte Bergqvist och Jens Tommerup.

Beslut om val av revisionsbolag och revisor (p. 10b)
Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB representerad av auktoriserade revisorn Andreas Mast.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler aktier (p. 11)
Styrelsen i bolaget föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen ska kunna besluta att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, dock lägst 65 kr, fastställd av styrelsen i samråd med bolagets finansiella rådgivare.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, i första hand till ägare med kompetens inom offshore och vindkraft samt med stark finansiell ställning. Emissionerna ska användas för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och övriga handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Erik Dahlbergsgatan 11A i Göteborg samt på bolagets webbplats (www.seatwirl.com) senast tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Upplysningar
Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 1 743 783 st. Det totala antalet röster uppgår till 1 743 783. Bolaget innehar inga egna aktier.

Göteborg, 18 januari 2019
SeaTwirl AB (publ)
STYRELSEN

Göteborg den 18 januari 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD
Telefon: +46 70 480 55 29
E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 73 363 10 75
E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt. Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på : +46 8 5030 1550, ca@mangold.se

Företrädesemissionen i SeaTwirl AB övertecknades

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som offentliggjordes den 30 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader.


Valberedning utsedd inför SeaTwirl årsstämma 2021

Valberedningens ledamöter inför SeaTwirls årsstämma 2021 har nu utsetts.


SeaTwirl AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units, vilken offentliggjordes den 30 oktober 2020 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.seatwirl.com, och kommer att finnas tillgängligt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se, samt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.


SeaTwirl AB genomför partiellt garanterad företrädesemission om cirka 49,8 MSEK

Styrelsen i SeaTwirl AB ("SeaTwirl" eller "Bolaget") har idag den 30 oktober 2020 beslutat, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 8 april 2020, om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen").SeaTwirls huvudägare lämnar sina aktier i gåva till närstående stiftelse

Vindkraftbolaget SeaTwirl meddelar att Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru 2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och Caroline von Otter-Claessons Stiftelse, org.nr. 802481-1807, ("Stiftelsen"). Transaktionen innebär att 596 666 aktier, motsvarande 33,5 % av ägandet och rösterna, har överlåtits som gåva till Stiftelsen per dagens datum.


SeaTwirl tecknar två långsiktiga samarbetsavtal

Vindkraftsbolaget SeaTwirl har tecknat letters of intent (LOI) med två specialistbolag för utveckling och tillverkning av kompositdelar till stag och blad, och kullagerlösning till bolagets vindkraftverk vid namn S2. Avsikten är att tillsammans ta fram kostnadseffektiva och robusta lösningar för S2 och att ingå långsiktiga samarbetsavtal.


SeaTwirl meddelar att bokslutskommuniké för 2019/2020 tidigareläggs

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar härmed att publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för perioden september 2019 - augusti 2020 kommer tidigareläggas till den 2 oktober istället för 30 oktober som tidigare angivits i bolagets finansiella kalender.


Kommuniké från extra bolagsstämma i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl AB (publ) höll idag den 31 juli 2020 extra bolagsstämma i Göteborg. Följande huvudsakliga beslut fattades.


Information avseende SolvInvests innehav i SeaTwirl

Vindkraftsbolaget SeaTwirl meddelar att en av Bolagets större delägare, SolvInvest, har i samband med en ägarförändring avyttrat cirka en tredjedel av sitt innehav till en av SolvInvests egna delägare. Det innebär att SolvInvest flaggar för att de har passerat 5%-gränsen. Ägarförändringen har skett vid en pensionsavgång, där delägarna av SolvInvest har delat på sina tillgångar.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted