Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2020

juli - september

· Nettoomsättningen uppgick till 68,4 (63,4) MSEK, en ökning med 7,9 % jämfört med samma period föregående år.

· Justerat EBITDA-resultat uppgick till 12,0 (9,0) MSEK, justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· EBITDA-resultatet uppgick till 12,0 (12,8) MSEK.

· Justerad EBITDA-marginal uppgick till 17,6% (14,2%), justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· EBITDA-marginalen uppgick till 17,6% (20,1%).

· Justerat resultat efter skatt uppgick till 1,8 (-0,1) MSEK, justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· Resultat efter skatt uppgick till 1,8 (3,6) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,47) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till 0,2 (4,7) MSEK.

januari - september

· Nettoomsättningen uppgick till 224,5 (169,0) MSEK, en ökning med 32,8 % jämfört med samma period föregående år.

· Justerat EBITDA-resultat uppgick till 38,8 (20,3) MSEK, justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· EBITDA-resultatet uppgick till 38,8 (22,3) MSEK.

· Justerad EBITDA-marginal uppgick till 17,3% (12,0%), justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· EBITDA-marginalen uppgick till 17,3% (13,2%).

· Justerat resultat efter skatt uppgick till 10,3 (3,1) MSEK, justerat för förvärvsrelaterade händelser & omstruktureringskostnader under 2019.

· Resultat efter skatt uppgick till 10,3 (5,1) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till 1,26 (0,66) SEK.

· Totalt kassaflöde uppgick till -1,3 (2,5) MSEK.

VD-kommentar

SDS tredje kvartal har varit händelserikt. Vi har fortsatt att vinna affärer från såväl befintliga som nya kunder. Glädjande är att vi mot slutet av kvartalet sålde två nya system till helt nya kunder. Även om vi känt av vissa effekter av pandemin har vi fortsatt att hålla ett högt affärstempo och presterat väldigt väl. Vi har dessutom genomfört en mycket framgångsrik spridningsemission som blev övertecknad tre gånger av 4 500 investerare. Det innebär att några veckor efter emissionen så har nettot av antalet aktieägare ökat med över 3 000 samtidigt som bolaget kommer att tillföras 26,5 MSEK i kapital.

Kapitalanskaffningen gör att vi fullt ut kan fortsätta att arbeta med den tillväxtstrategi vi tidigare lagt fram. Den möjliggör även att vi på ett trovärdigt sätt kan fortsätta att vara en del av konsolideringen på marknaden som vi är övertygade om kommer att fortsätta. Förvärvet av eServGlobal var ett stort och viktigt steg på vår tillväxtresa och vi står nu redo att ta nästa kliv.

Arbetet med eServGlobals kunder följer en fortsatt positiv trend och vi närmar oss nu slutet av anpassningen av organisationen. Kunderna fortsätter och fördjupar sina diskussioner med oss vilket pekar mot fler möjliga nya affärer när migrationerna
är genomförda. Under kvartalet tog ännu en kund i Botswana beslut om migrering. Den tidigare bedömningen från 2019 var att det kommer ta tre år att migrera alla kunder till SDS produkter. Detta ser fortfarande realistiskt ut.

Jämfört med motsvarande kvartal förra året har omsättningen ökat med 8% till 68 MSEK samtidigt som EBIT blev 4,7 MSEK. Detta trots att den försvagade dollarkursen belastat resultatet negativt med 1,6 MSEK. Vår valutaexponering mot dollarn begränsas av att vi även har huvuddelen av utgifterna i dollar. Inledningen av tredje kvartalet är ofta en stilla tid vad gäller försäljning, varefter vi brukar se en acceleration mot slutet. Så var fallet även i år och när vi summerar tredje kvartalet kan vi fastställa en tillfredsställande orderingång. Dessutom har vår pipeline, som består av såväl återkommande beställningar såväl från befintliga kunder som från nya potentiella kunder, fortsatt att växa.

Särskilt spännande är att vi under kvartalet fick ett avtal med en ny kund i Kenya, där det finns en stor potential för en framtida möjlighet till merförsäljning baserat på vår nya produkt för distribution och försäljning av såväl elektroniska som fysiska produkter. Kunden är en av Afrikas mest tongivande mobiloperatörer och vi vann projektet i direkt konkurrens med våra största konkurrenter. En annan intressant utveckling i coronatider är de tre nya kunderna till vår mikrokredittjänst för mobiloperatörernas återförsäljare. Här har vi under några år byggt upp kunskap från verksamheten i fyra relativt små marknader och har nu tjänster på väg att lanseras i tre större marknader. Även om detta inte omedelbart syns i siffrorna är det ett stort steg framåt i både vår fintech-satsning och vår ökning av återkommande intäkter.

Som tidigare sagts, har vi som ett redan virtuellt företag påverkats minimalt av coronapandemin. Hemarbetet fungerar utmärkt och vi har inga planer att återgå till kontoret i år. Vår nordiska distributionsverksamhet har dock sett en försvagning genom coronapandemin, som består även om vi fortfarande gör vinst och omsätter mer än när vi köpte verksamheten 2018.

Kapitalet från emissionen ger oss möjlighet att investera mer i att bygga upp en pipeline av potentiella förvärvsobjekt. Vi får dedikerad kapacitet för att på ett strukturerat sätt analysera marknaden för att hitta objekt och för att snabbare och bättre genomföra analyser för att kvalificera och genomföra due diligence inför eventuella bud.

Vidare möjliggör kapitalet från den nyligen genomförda emissionen en breddning av vårt produkterbjudande avseende molnbaserade tjänster samtidigt som vi ytterligare kan öka takten i vårt utvecklingsarbete. Med det sagt fortsätter arbetet med att ta fram en världsledande portfölj med produkter vilka, genom digitalisering av dagens manuella affärsflöden, ökar intäkter och minskar kostnader för försäljning och distribution inom telekom-vertikalen. Nu fokuserar vi framförallt på ändpunkterna i värdekedjan med mer AI-assisterad analys för att utnyttja de 15 miljarder transaktioner våra system producerar varje år.

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB"

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08.30 CEST.

Om SDS
SDS, Seamless Distribution Systems AB, är ett svenskt mjukvaruföretag som tillhandahåller lösningar och tjänster för digital försäljning och distribution till privatpersoner genom mobiloperatörer i tillväxtländer. Företaget erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS förvärvade eServGlobal i juli 2019. SDS-koncernen har nu kunder i alla delar av världen i mer än 50 länder och når över 500 miljoner mobilanvändare genom mer än 2 000 000 aktiva försaljningsställen. SDS har cirka 220 anställda i Sverige, Frankrike, Rumänien, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Indonesien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten. Med över 20 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundtillfredsstallelse och effektiv drift. SDS hanterar över 15 miljarder transaktioner årligen, värda mer än 14 miljarder dollar och gör det möjligt för den växande befolkningen i tillväxtlander att bli en del av den mobila revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.
Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se


SDS får genombrottsorder värd 14 MSEK i Kamerun

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har erhållit en initial order från en av Kameruns största mobiloperatörer, som även tillhör Afrikas största operatörsgrupp. Ordern är den första SDS tagit i landet och har ett initialt värde på 14 MSEK. Utöver det initiala ordervärdet förväntas återkommande serviceintäkter tillkomma framgent.


SDS receives breakthrough order valued SEK 14 million in Cameroon

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an initial order from one of Cameroon's largest mobile operators, which also belongs to Africa's largest operator group. It is the first order SDS has received in the country and has an initial value of SEK 14 million. In addition to the initial order value, recurring service revenues can be expected in the future.


SDS håller livesänd pressträff med anledning av publicering av delårsrapport

SDS kallar till en livesänd pressträff torsdagen 22 oktober klockan 15.00. Under pressträffen kommer SDS vd Tommy Eriksson att gå igenom bolagets delårsrapport för årets tredje kvartal.
SDS deltar på Investerarjakten

Idag kl 13.00 kommer SDS att delta i det livesända eventet Investerarjakten. Bolagets vd Tommy Eriksson kommer att presentera bolagets utveckling och framtidsplaner. Presentationen inleds kl 13.00 och kommer att sändas i Direkt Studios Youtube-kanal, i Facebook-gruppen Aktier samt på Investerarbrevet.se.


Spridningsemissionen i SDS kraftigt övertecknad - tillförs cirka 26,5 MSEK samt cirka 4 500 nya aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Det slutgiltiga utfallet i Seamless Distribution Systems AB (publ):s ("SDS" eller "Bolaget") spridningsemission som offentliggjordes den 16 september 2020 ("Erbjudandet") visar att anmälningar för teckning av cirka 2 111 000 aktier inkommit, motsvarande cirka 98,4 MSEK eller 372 procent av de erbjudna aktierna. Teckningskursen har fastställts till 46,62 SEK per aktie och antalet aktier i Erbjudandet har fastställts till 567 835. Styrelsen i Bolaget har idag beslutat om tilldelning i enlighet med de tilldelningsprinciper som framgår i det informationsmemorandum som offentliggjordes den 16 september 2020.


The directed issue of shares to the public in SDS heavily oversubscribed - the proceeds amount to approximately 26.5 MSEK and SDS welcomes approximately 4,500 new shareholders

THIS PRESS RELEASE IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, HONG KONG, JAPAN, CANADA, NEW ZEALAND, SOUTH AFRICA, SOUTH KOREA, SWITZERLAND, SINGAPORE, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH DISTRIBUTION OF THIS PRESS RELEASE WOULD BE SUBJECT TO LEGAL RESTRICTIONS. THIS PRESS RELEASE DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY SECURITIES OF SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SEE ALSO SECTION "IMPORTANT INFORMATION" BELOW.

The final outcome in Seamless Distribution Systems AB (publ)'s ("SDS" or the "Company") directed issue of shares to the public, that was announced on 16 September 2020 (the "Offering"), shows that applications for subscription of approximately 2,111,000 shares have been received, corresponding to approximately 98.4 MSEK or 372 percent of the shares in the Offering. The subscription price in the Offering has been set to 46.62 SEK per share and the number of shares in the Offering has been set to 567,835. The Board of Directors of SDS has today resolved on allocation of shares in accordance with the allocation principles that was set out in the information memorandum that was made public on 16 September 2020.


SDS erhåller order värd 7 miljoner SEK från en ledande mobiloperatör i Botswana.

SDS har tagit en order värd 7 miljoner SEK från en ledande mobiloperatör i Botswana. Affären kommer från en kund som ingick i förvärvet av eServGlobal i juni 2019 och avser plattformsbyte från PayMobile till SDS:s flaggskeppsprodukt ERS 360 samt ett supportavtal som löper över fem år.


SDS receives order valued at SEK 7 million from a leading mobile operator in Botswana

SDS has received an order valued at SEK 7 million from a leading mobile operator in Botswana. The order, obtained from a customer that was part of the acquisition of eServGlobal in June 2019, refers to a platform switch from PayMobile to SDS's flagship product ERS 360 and a support agreement that will run for a period of five years.


SDS får order värd 4 miljoner SEK från den största mobiloperatören i Tunisien

Seamless Distribution Systems (SDS) har erhållit en ny kund i Tunisien och samtidigt utökat sin marknadsnärvaro i regionen. Ordern involverar mjukvarulösningar som kommer att optimera mobiloperatörens distributionskedja, från onboarding av kund till distribution av produkt. På så sätt kommer snabbare leveranstider att uppnås. Ordern är värd 4 miljoner SEK och intäkterna förväntas redovisas från tredje kvartalet 2020. Ordern kommer att bidra till återkommande intäkter under kommande år.


SDS receives order worth SEK 4 million from the largest mobile operator in Tunisia

Seamless Distribution Systems (SDS) has acquired a new customer in Tunisia, expanding its market presence in the region. Valued at SEK 4 million, the order is for software solutions that will optimize the supply chain for the mobile operator from customer onboarding to product distribution to achieve fast turnaround times. Revenue from the order is expected to be recognized from the third quarter 2020 and the order will contribute to recurring revenues over years to come.


Genombrottsorder på 7,5 MSEK från en av världens största telekomgrupper

Seamless Distribution Systems (SDS) har fått en genombrottsorder värd 7,5 miljoner SEK från en av världens största teleoperatörsgrupper. Ordern har erhållits via SDS:s kenyanska partner, Baran Telecom Networks, och avser leverans av en fullskalig supply chain-lösning. Ordern är den första till denna kund och innebär, förutom expansion till en ny marknad med framtida ytterligare möjligheter, att SDS avsevärt stärker sin kundbas och produktportfölj.


Breakthrough order of SEK 7.5 million from one of the world's largest telecom groups

Seamless Distribution Systems (SDS) has received a breakthrough order worth SEK 7.5 million from one of the world's largest telecom operator groups. The order was received through SDS's Kenyan partner, Baran Telecom Networks, and involves the delivery of a full-scale supply chain solution. The order is the first from this client and means, besides expanding into a new market with many future opportunities, that SDS significantly strengthens its client base and product portfolio.


Styrelsen för SDS beslutar om spridningsemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" eller "Bolaget") har idag beslutat om en riktad nyemission av aktier till allmänheten om högst 2,5 MEUR, motsvarande cirka 26,5 MSEK ("Erbjudandet"), med stöd av det bemyndigande som erhölls från årsstämman den 3 juni 2020. Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget för att skapa förutsättningar för en bättre likviditet i handeln med aktien, samt tillföra Bolaget kapital för att genomföra tillväxtsatsningar samt finansiera den fortsatta förvärvsstrategin. Teckningskursen för aktierna i Erbjudandet ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") under anmälningsperioden, som löper från och med den 17 september till och med den 29 september 2020, med en rabatt om tio (10) procent.


The Board of Directors of SDS has resolved on a directed issue of shares to the public

This press release is not intended for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into Australia, Hong Kong, Japan, Canada, New Zealand, South Africa, South Korea, Switzerland, Singapore, the United States or any other jurisdiction where such distribution of this press release would be subject to legal restrictions. This press release does not constitute an offer of any securities of Seamless Distribution Systems AB (publ). See also section "Important information" below.

The Board of Directors of Seamless Distribution Systems AB (publ) ("SDS" or the "Company") has today resolved on a directed issue of shares to the public in Sweden of no more than 2.5 MEUR, corresponding to approximately 26.5 MSEK (the "Offering"), based on the authorization given by the annual general meeting on 3 June 2020. The purpose of the Offering is to get a wider distribution of the ownership of the Company's shares to create prerequisites for a more liquid trading in the share, as well as to finance growth investments and the ongoing acquisition strategy. The subscription price for the shares in the Offering shall be equal to the volume weighted average price for the share on Nasdaq First North Premier Growth Market ("Nasdaq First North Premier") during the application period, which will run between 17 September until 29 September 2020, with a discount of ten (10) percent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted