Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

april - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (18,9) MSEK, en ökning med 188,7 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 (2,4) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (12,6%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 4,7 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 8,5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (2,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick utan förvärvskostnader till 0,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,30) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,8 (2,9) MSEK.

januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 105,7 (31,1) MSEK, en ökning med 239,8 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 9,5 (-0,6) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 9,0% (-2,1%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 11,3 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 10,7%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,5 (-4,2) MSEK.
 • Resultat efter skatt utan förvärvskostnader uppgick till 3,2 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,19 (-0,61) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,3 (1,4) MSEK.

VD-kommentar
" Det är med glädje jag kan konstatera att SDS långsiktiga tillväxtresa fortsatt under årets andra kvartal. Intäkterna ökade till drygt 54 miljoner kronor där tillskottet från distributionsverksamheten vi förvärvade i höstas är 29 miljoner kronor. Men även utan distributionsintäkterna så är kvartalets intäkter högre jämfört med samma kvartal 2018. Vi har gynnats av en god försäljning av korta projekt samt några större hårdvaruaffärer. Rörelseresultatet, på jämförbar basis uppgick till 0,2 miljoner, vilket är en viss förbättring till motsvarande period föregående år. Resultatet hålls tillbaka av en förändrad produktmix med mer hårdvara än vanligt. Vi har även en väsentligt högre produktutvecklingstakt idag jämfört med 2018 vilket vi förväntar oss avspeglas i framtida organisk tillväxt och utvecklingsmöjligheter. Härtill kommer förvärvskostnader av eServGlobal om 1,3 miljoner. Sålunda kommer vi att visa ett rörelseresultat för kvartalet om 1,5 miljoner.

Vår svenska distributionsverksamhet växer stabilt och värvar stadigt nya återförsäljare både enskilda och kedjor. Ett bevis på att marknaden reagerar positivt på oss som stabil och kompetent aktör. Vi planerar nu att introducera ny teknologi och produkter i våra afrikanska marknader. Produkter som vi ursprungligen skapat för de mer avancerade kontantkortsmarknaderna.

Förvärv av eServGlobal
Kvartalets stora nyhet är vårt förvärv av franska eServGlobal, som är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Förvärvet är en viktig del i vår långsiktiga tillväxtstrategi och stärker samtidigt den operativa effektiviteten. Genom förvärvet stärker vi vår närvaro i Nordafrika och Mellanöstern. Dessutom når vi nya geografiska marknader i Sydostasien och kompletterar på så vis vår geografiska närvaro optimalt. Vidare fördubblar förvärvet i ett slag SDS:s försäljning av system för digitalisering av värdetransaktioner. Förvärvet förväntas vara helt genomfört 25 juli i år efter säljarens extra årsstämma formellt godkänt affären.

Kontrakt med ledande mobiloperatör i södra Afrika
Vi är även stolta och glada över att vi under kvartalet fått en order på sju miljoner kronor från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland). Detta är resultatet av vår långsiktiga investering med syfte att maximera kundernas affärsnytta. Leveransen av vårt system som hanterar digital distribution hjälper oss att förstärka vår närvaro i Afrikas södra regioner och är en kvittens på att en investering i vårt grundsystem ERS 360 ger kunderna en direkt ytterligare avkastning.

Framgång med kompletteringsprodukter
Utöver kundkontraktet i Eswatini och förvärvet av eServGlobal har vi även haft stora framgångar med våra kompletteringsprodukter till ERS 360-plattformen, produkter som nu börjar lanseras i större skala. Operatörernas behov att förstärka och ytterligare integrera plattformen förbättrar vår organiska tillväxt och ökar våra intäkter redan inom kvartalet. Samtidigt befäster det ERS 360 som en affärskritisk kanal till marknaden för mobiloperatörernas försäljning av taltid och den exponentiellt växande försäljningen av mobildata. På så sätt utvecklar vi fortsatt långsiktiga relationer till kunderna, vilket kommer att bidra till en ökad lönsamhet framöver.

Ökande andel återkommande intäkter
I syfte att jämna ut intäktsflödet fortgår arbetet med att öka andelen återkommande intäkter. Ett exempel på detta är det avtal som vi förra året tecknade med en distributör med nära relationer till Etiopiens enda mobiloperatör. Med 66 miljoner mobilkunder har operatören tidigare distribuerat taltid med fysiska "skrapkort". Nu kommer detta i ökande omfattning att digitaliseras. Avtalet med Smart Digital Technologies skiljer sig vad gäller affärsmodellen från tidigare affärer. Förklaringen är att vi kommer få en andel av de intäkter som transaktionerna via ERS-plattformen genererar. Affären är därmed den första större affär som genererar just återkommande intäkter.

SDS kan genom förvärvet av eServGlobal ytterligare snabba upp sin expansion inom fintech-området. Den förändringsresa bolaget genomför ger oss en unik möjlighet att skapa en framgångsrik sammanslagning med strategiska nyttoeffekter, skalfördelar och betydande synergier. Vi ser vidare ett fortsatt behov av konsolidering i branschen och har för avsikt att spela en aktiv roll i den processen.

Tommy Eriksson
VD, Seamless Distribution Systems AB"

2019-07-18

För ytterligare information, kontakta:
Martin Schedin, CFO
martin.schedin@seamless.se
070-4381442

Denna information är sådan information som Seamless Distribution Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 08.30 CET.

Om Seamless Distribution Systems AB (SDS)
SDS är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Bolaget erbjuder sina företagskunder en helhetslösning för digitala konton och transaktioner. Bolaget har kunder i alla världsdelar och når över 300 miljoner mobilanvändare via fler än 1,000 000 aktiva point-of-sales. SDS har cirka 140 medarbetare i Sverige, Belgien, Ghana, Nigeria, USA, Pakistan, Indien, Sydafrika, Ecuador och Förenade Arabemiraten.
Med över 18 års erfarenhet fokuserar SDS på hög kundnöjdhet och effektiv utveckling. SDS hanterar årligen över 5,3 miljarder transaktioner och möjliggör för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila och digitala revolutionen.

SDS aktie är noterad på NASDAQ First North Premier.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefonnummer 08-528 00 399.
info@fnca.se 

SDS erhåller stor genombrottsorder i Sydafrika värd 20 miljoner SEK

SDS har fått en order från en av Sydafrikas största mobiloperatörer, som också är Afrikas största operatörsgrupp med verksamhet och affärer i flera länder. Ordern är den första SDS tagit i landet och har ett initialt värde på 20 MSEK. Sydafrika är regionens mest avancerade marknad och affären förstärker därmed ytterligare SDS position på den afrikanska kontinenten.


SDS receives major order in South Africa worth SEK 20 million

SDS has received an order from one of South Africa's largest mobile operators, which is also Africa's largest carrier group with operations across several countries. This is the first order received by SDS in South Africa and has an initial value of SEK 20 million. South Africa is the region's most advanced market and the deal strengthens SDS's position on the African continent.


SDS offentliggör uppdaterad strategi

Med anledning av förvärvet av eServGlobal har SDS styrelse beslutat att presentera en uppdaterad strategi för verksamheten. SDS är verksamt inom fintech-området och arbetar med digitalisering av logistiska och finansiella flöden i tillväxtländer. Till stor del innebär detta att utveckla och sälja systemlösningar för digital distribution av samtalstid, mobildata samt mobila finansiella tjänster till SDS kunder som är mobiloperatörer eller distributörer i tillväxtländer. Förvärvet av eServGlobal ökar SDS kundbas i Mellanöstern och ger SDS närvaro i Sydostasien. Den uppdaterade strategin har som syfte att konkretisera bolagets mål på både kort och lång sikt.


SDS announces updated strategy

Following the acquisition of eServGlobal, the SDS Board has decided to present an updated business strategy. SDS is active in the fintech area and is working on digitizing logistic and financial flows in emerging countries. This means developing and selling system solutions for digital distribution of airtime, mobile data and mobile financial services to SDS customers who are mobile operators or distributors in emerging markets. The acquisition of eServGlobal increases SDS' customer base in the Middle East and gives SDS a presence in Southeast Asia. The updated strategy explains the company's short- and long-term goals.
SDS AB säkrar miljonorder i Mellanöstern

SDS AB har säkrat en order på 6,3 miljoner kronor från en av regionens största mobiloperatörer, i den största marknaden i Mellanöstern.

Beställningen kommer från en av eServGlobals kunder. eServGlobal förvärvades av SDS i juli i år. Detta är ett konkret bevis på förtroendet för SDS förmåga att konsolidera sin nisch.


SDS AB has received a new order in the Middle East

SDS AB has received an order of 6,3 million SEK from one of the regions' most important mobile operators, in the largest market in the Middle East.

The order is received from a customer of eServGlobal, which was acquired by SDS in July this year. It is a tangible proof of trust in SDS ability to be a consolidator in its niche.


SDS fullbordar förvärv av eServGlobal Holding SAS

SDS AB fullbordar idag förvärvet om samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). eServGlobal SAS är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.


SDS completes the acquisition of eServGlobal Holding SAS

SDS AB today completes the acquisition of all shares and assets in eServGlobal Holding SAS (eServGlobal) with a purchase price of two (2) million Euro (21.4 million SEK). eServGlobal SAS is a global supplier of systems for electronic recharge of prepaid mobile phones and mobile financial services. With this transaction SDS has doubled its geographical presence and gained access to significant complementary technologies.


Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

april - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (18,9) MSEK, en ökning med 188,7 % jämfört med samma period föregående år.
 • EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 (2,4) MSEK.
 • EBITDA-marginalen uppgick till 6,1% (12,6%).
 • EBITDA-resultatet utan förvärvskostnader uppgick till 4,7 MSEK.
 • EBITDA-marginalen utan förvärvskostnader uppgick till 8,5%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,0 (2,1) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick utan förvärvskostnader till 0,3 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,30) SEK.
 • Totalt kassaflöde uppgick till -2,8 (2,9) MSEK.

Interim report for the period January 1 - June 30, 2019

April - June

 • Net sales amounted to MSEK 54.6 (18.9), an increase of 188.7 % compared to the same period the previous year.
 • EBITDA result amounted to MSEK 3.3 (2.4).
 • EBITDA margin amounted to 6.1% (12.6%).
 • The EBITDA result without acquisition costs amounted to SEK 4.7 million
 • EBITDA margin excluding acquisition costs amounted to 8.5%.
 • Profit after tax amounted to MSEK -1.0 (2.1).
 • Profit after tax amounted to SEK 0.3 million without acquisition costs.
 • Earnings per share amounted to MSEK -0.13 (0.30).
 • Total cash flow amounted to MSEK -2.8 (2.9).

Försäljningsstart och förstärkt samarbete i Etiopien

SDS och Smart Digital Technology har idag i Addis Abeba, Etiopien, framgångsrikt genomfört den första digitala försäljningen och elektroniska laddningen av ett kontantkort. Parterna förstärker det strategiska partnerskapet med Ethio Telecom och påskyndar införandet av digitala tjänster i försäljnings- och distributionskanalen.


First Sales transactions and accelerated cooperation in Ethiopia

SDS and Smart Digital Technology have today in Addis Ababa successfully performed the first digital sales transaction and electronic recharge. The partners reinforce the commitment in the strategic partnership with Ethio Telecom and accelerate the digital services adoption in the sales and distribution channel


SDS förvärvar eServGlobal Holding SAS

SDS AB har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier och tillgångar i eServGlobal Holding SAS (eServGlobal). EservGlobal är en global leverantör av system för förbetald laddning av kontantkort och mobila finansiella tjänster. Priset för aktierna är två (2) miljoner Euro (21,4 miljoner kronor). SDS får därmed tillgång till en kompletterande teknik och en fördubblad geografisk marknadstäckning.


SDS acquires eServGlobal Holding SAS

SDS AB has today signed an agreement to acquire all shares and assets in eServGlobal Holding SAS (eServGlobal) with a purchase price of two (2) million Euro (21.4 million SEK). eServGlobal SAS is a global supplier of systems for electronic recharge of prepaid mobile phones and mobile financial services. With this transaction SDS has doubled its geographical presence and gained access to significant complementary technologies.


Seamless mottar en signifikant order från en ny kund i Södra Afrika, värd 7 miljoner kronor

Seamless Distribution Systems AB (SDS) har tagit emot en initial order från den ledande operatören i Eswatini (tidigare Swaziland) till ett värde av 7 miljoner kronor för leverans av sitt system som hanterar digital distribution. Genom denna order så fortsätter Seamless att förstärka sin närvaro i Södra Afrika.


Seamless has received a significant order from a new customer in Southern Africa, worth 7 million SEK

Seamless Distribution Systems AB (SDS) has received an initial order from the leading operator in Eswatini (former Swaziland) for a value of 7 million SEK for the delivery of its digital distribution system. Through this order, Seamless continues to strengthen its presence in Southern Africa.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär