Delårsrapport Q2 2018

 • Kostnadsbesparingar om sammanlagt 29 000 KSEK genomförda

Med samtliga beslutade åtgärder så kommer kostnadsmassan för kvarvarande verksamhet ha minskat med 29 000 KSEK till kvartal ett 2019 i jämförelse med kvartal ett 2017.

 • Justerat rörelseresultat för april-juni uppgår till -7 951 (1 775) KSEK

Kvartal 2 April - juni 2018

 • Nettoomsättning uppgår till 84 498 (106 467) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för april-juni uppgår till -7 951 (1 775) KSEK.
 • Rörelseresultat för april-juni för kvarvarande verksamhet uppgår till -11 445 (-4 728) KSEK inklusive engångsposter om -3 494 (-6 503) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -12 918 (-7 772) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,50 SEK (-1,88) SEK.

 Januari - juni 2018

 • Nettoomsättning uppgår till 130 077 (179 240) KSEK.
 • Justerat rörelseresultat för januari-juni uppgår till -16 002 (-6 704) KSEK
 • Rörelseresultat för januari-juni för kvarvarande verksamhet uppgår till -26 496 (-13 206) KSEK.
 • Resultat efter skatt uppgår till -26 496 (-18 076) KSEK inklusive engångsposter -10 494  
 • Resultat efter skatt uppgår till -30 193 (-7 772) KSEK inklusive engångsposter -8 596 KSEK.
 • Resultat per aktie uppgår till - 1,18 SEK (-4,24) SEK.

VD:s kommentar

Saxlund kommer fortsatt att arbeta med organisationen för att uppnå lönsamheten. Under kvartalet har besparingar genomförts som har en positiv effekt av 10 000 KSEK i årstakt. I jämförelse med kvartal två 2017 har personal- och övriga kostnader minskats med ca 15 000 KSEK. Saxlund förväntar sig en effekt av ytterligare 1 000 KSEK under kommande kvartal.

Saxlund har en intressant position på marknaden där koncernen kan leverera som underleverantör eller totalentreprenör. I och med den varma sommaren har klimatet, igen, tagit en större del av samhällsdebatten. Saxlund är ett bolag som står väl rustat för en större satsning på förnyelsebara bränslen inte bara i norden och Europa utan även i världen. Det finns stor potential för koncernens lösningar för transportabla energicentraler och för våra lösningar för returträ. De närmaste 5 åren står Europa och framförallt världen inför att ändra sin mix från fossilt till förnyelsebart för hela energitillverkningen. El kommer att dominera och förbrukningen kommer att öka sett till världsperspektiv. Det betyder att det finns en stor potential för Saxlund.

Koncernen har idag kontrakt och orderbok på ca 200 000 KSEK, inklusive projekten till  BabcockWilcox & Völund (BW&V). Kunden har flyttat fram tidplanen för samtliga tre projekt. Till den orderboken kommer service och eftermarknad där helåret är svår att prognostisera men som kommer att bidra positivt till dessa siffror.

2018 har inte börjat tillfredställande. Dock har styrelse och ledningen vidtagit åtgärder för att kunna uppnå lönsamhet genom en förändrad inköpsstrategi. Vidare har även beslut fattats om att begränsa den svenska projektverksamheten samt genom att gå vidare med ytterligare besparingsåtgärder för koncernen.

Kommande rapporttillfällen                     

Delårsrapport januari-september 2018, 27 november 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 21 augusti 2018

Rolf Hasselström
Styrelseordförande

Kenneth Eriksson
Styrelseledamot

Bengt E Johnsson
Styrelseledamot

Stefan Wallerman
Verkställande direktör

Frågor kring rapporten besvaras av

Stefan Wallerman
VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti  2018 kl 18:10 CET.

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund och Hotab en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

Adresser

Saxlund Group AB (publ)
Fannys väg 3
13154 Nacka

Org nr. 556556-8325

Hemsida: www.saxlund.se

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport Q2 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Delårsrapport Q3 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär