Saxlund offentliggör prospekt

Det prospekt som Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospekt

Det prospekt som styrelsen för Saxlund har upprättat med anledning av Nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kan erhållas från Saxlund och Erik Penser Bank och hålls tillgängliga på Saxlunds webbplats (www.saxlund.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Sammanfattningsfolder kommer att sändas per post till Saxlunds direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare i anslutning till att teckningsperioden inleds och därefter hållas tillgänglig på Bolagets och Erik Penser Banks webbplatser.

Nyemissionen i sammandrag:

 • Teckning av units med företrädesrätt sker med stöd av uniträtter som tillkommer de som på avstämningsdagen för deltagande i Nyemissionen är registrerade som aktieägare i Bolagets aktiebok.
 • För varje aktie i Bolaget som innehades på avstämningsdagen erhålls fyra (4) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.
 • Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter är den 1 oktober 2020.
 • Teckningskursen uppgår till 0,32 SEK per unit, motsvarande 0,32 SEK per ny aktie. Teckningsoptionen utges vederlagsfritt.
 • Teckning av units med eller utan företrädesrätt kan ske under perioden 6 - 20 oktober 2020.
 • Varje teckningsoption berättigar, under perioderna 15 juni - 30 juni 2021, 15 december - 31 december 2021, 15 juni - 30 juni 2022 och 15 december - 31 december 2022, till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1 SEK per aktie.
 • Sista dag för handel med Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter var den 29 september 2020. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 30 september 2020.
 • Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 6 - 16 oktober 2020.
 • Handel med betalda tecknade units ("BTU") kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 6 oktober 2020.
 • Handel med teckningsoptioner på Nasdaq First North Growth Market kommer att inledas så snart Nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och fortgå till och med den 28 december 2022.
 • Bolaget har avtalat om emissionsgarantier om ca 85,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen.

Emissionsgarantier

I samband med Nyemissionen har Bolaget erhållit garantiåtaganden om cirka 85,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Nyemissionen. Garantin är uppdelad i en så kallad bottengaranti och en så kallad toppgaranti. Åtagandet för deltagarna i bottengarantin omfattar 30 000 000 SEK vilket motsvarar cirka 35,2 procent av Nyemissionen. Åtagandet för deltagarna i toppgarantin omfattar 55 187 501,44 SEK vilket motsvarar cirka 64,8 procent av Nyemissionen. Deltagarna i bottengarantin svarar inte för de garantiåtaganden som deltagarna i toppgarantin har åtagit sig och deltagarna i toppgarantin svarar inte för de garantiåtaganden som deltagarna i bottengarantin har åtagit sig.

Varje deltagare i bottengarantin kommer att erhålla en ersättning för sina åtaganden motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel av det garanterade beloppet inom ramen för bottengarantin och ersätts i form av nyutgivna units som emitteras till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt uppgår ersättningen avseende bottengarantin till 3 000 000 SEK. Deltagarna i toppgarantin kommer att erhålla en ersättning för sina åtaganden motsvarande 10 procent av sin pro rata-andel av det garanterade beloppet inom ramen för toppgarantin och ersätts i form av nyutgivna units som emitteras till samma villkor som i Nyemissionen. Sammanlagt uppgår ersättningen avseende toppgarantin till ca 5 518 750 SEK. Den sammanlagda ersättningen till deltagarna i bottengarantin och toppgarantin uppgår således till ca 8 518 750 SEK.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Bolaget är Erik Penser Bank och legal rådgivare är Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB.

För mer information, v.v. kontakta:

Kenneth Eriksson, Styrelseordförande, tel. 070-775 83 22

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund i korthet

Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, uniträtter eller andra värdepapper i Saxlund. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Saxlund kommer endast att ske genom EU-tillväxtprospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Sydafrika eller i något annat land där Nyemissionen eller distribution av prospektet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga uniträtter, betalda tecknade units, aktier eller teckningsoptioner har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Saxlunds aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Denna information är sådan information som Saxlund Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl 14:15 (CET).

Den största ägaren samt styrelse och ledning har tecknat sina andelar i den pågående nyemissionen.

Bolagets ledning och samtliga styrelseledamöter i Saxlund Group AB har pro rata tecknat sig för sina andelar i den pågående nyemissionen i bolaget. Detta motsvarar totalt 4,2% av företrädesemissionen.


Inbjudan till bolagspresentation

Saxlund Group AB kommer måndagen den 12 oktober kl 16:30 att hålla en bolagspresentation i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.


Rättelse Saxlund offentliggör prospekt

I tidigare utsänt pressmeddelande Saxlund offentliggör prospekt angavs felaktigt att informationen offentliggjordes enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Offentliggörande av prospekt är ingen kurspåverkande information. Se nedan för uppdaterat pressmeddelande.


Saxlund offentliggör prospekt

Det prospekt som Saxlund Group AB ("Saxlund" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående emissionen av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Nyemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Dotterbolag i UK erhåller LOI från Helvellyn Group

Saxlund International Ltd har erhållit ett Letter Of Intent (LOI) från Helvellyn Group AB för deras anläggning i Dinnington, UK. Avsikten med LOI:t är att kontrakt till ett värde av ca 1,8 MGBP tecknas under 2020.


Ny CFO i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB rekryterar Fredrik Nordling som ny CFO från och med den 1 oktober 2020. Fredrik kommer närmast från att ha varit CFO på Svenska Rotor Maskiner och har tidigare arbetat på EY med revision.


Stämmokommuniké - Saxlund Group AB beslutar om nyemission

Vid dagens extra bolagsstämma i Saxlund Group AB beslutades att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") samt en riktad nyemission av Units till garanter i företrädesemissionen. Vid fulltecknande av företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 85,2 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare offentliggjorts omfattas företrädesemissionen av emissionsgarantier motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.


Huvudägare i Saxlund Group AB ökar sitt ägande

Saxlund Group ABs huvudägare Mats Gabrielsson har ökat sitt ägande med 5 000 000 aktier i bolaget via sina intressebolag. Det motsvarar cirka 1,5% av bolaget.


Delårsrapport Januari - juni 2020

 • Saxlund har ökat orderboken med ett värde över 100 MSEK sedan Corona-pandemins utbrott
 • Saxlund har säkerställt finansiering om totalt 105 MSEK
 • Fortsatta resultatbättringar jämfört med föregående år

Kallelse till extra bolagsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 10:00 i Törngren Magnell & Partners Advokatfirmas lokaler vid Jakobs Torg 3, Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted