Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.

Saxlund Group ABs årsredovisning finns tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund Group AB är genom dotterbolagen Saxlund Sweden AB, Saxlund International GmbH och Saxlund International Ltd en komplett leverantör av hela värdekedjan - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar - inom bioenergi och industriell miljövård. Kunderna återfinns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se.

Dotterbolag i Tyskland och England skriver kontrakt till sammanlagt värde av ca 8,5 MSEK

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh och Saxlund International Ltd, har den 1 juli skrivit två separata kontrakt på sammanlagt 8,5 MSEK. Leveranserna består av materialhanteringsutrustning samt uppgradering av tidigare levererad utrustning.


Kontrakt med Ljungby Energi signerat

Saxlund International Holding AB, har den 16 juni signerat kontrakt med Ljungby Energi AB för uppförande av en fjärrvärmeanläggning för biobränsle. Kontraktssumman är på ca 35 MSEK.


Kammarrätten ger inte prövningstillstånd gällande tilldelningsbeslut utfärdat av Ljungby Energi

Saxlund International Holding AB, har den 8 juni fått ta del av Kammarrättens dom där AKJ Energiteknik sökt prövningstillstånd. Kammarrätten nekar AKJ Energiteknik prövningstillstånd och Ljungby Energis tilldelningsbeslut till Saxlund står fast.


Stämmokommuniké

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.


Förslag till utökad styrelse

Det har inkommit ett förslag till Saxlund Group AB, efter att kallelse till årsstämma offentliggjort, om att Mats Gabrielsson ska väljas in som styrelseledamot i bolaget vid ordinarie årsstämma den 4 juni. Förslaget kommer från B.O. Intressenter AB, som representerar ca 18% av rösterna i bolaget och är ett helägt dotterbolag till Gabrielsson Invest AB (GIAB).


Kammarrätten förlägger Ljungby Energi med avtalsspärr

AKJ Energiteknik AB söker prövningstillstånd för att få överpröva Förvaltningsrättens dom, till Kammarrätten, där Saxlund International Holding AB erhållit tilldelningsbeslut. Ljungby Energi är förlagda att inte teckna kontrakt i upphandlingen.


Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.


Delårsrapport Januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK

Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK

Resultat efter skatt uppgick till -3 694 (-4 621) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK före och efter utspädning


Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller årsstämma den 4 juni 2020 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.


Förvaltningsrätten avslår överprövning av tilldelningsbeslut av Ljungby Energi

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 5 maj fått ta del av Förvaltningsrättens dom angående överprövande av Ljungby Energis tilldelningsbeslut. Förvaltningsrätten avslår överprövningen och tilldelningsbeslutet till Saxlund står fast.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted