Flytt av stämma och ändrat datum för ÅR

Styrelsen i Saxlund Group AB har beslutat att flytta datumet för bolagets årsstämma. I och med flytten av stämman så flyttas även publiceringen av årsredovisningen för 2018. Stämman kommer att hållas den 18 juni och Årsredovisning kommer publiceras den 4 juni. Kallelse till stämma kommer sedvanligt att publiceras hos PoIT samt DI.

Styrelsen har tillsammans med den verkställande ledningen i bolaget och bolagets revisorer beslutat att flytta datum för stämma och publicerande av årsredovisningen för 2018. Anledningen till flytten är att underlagen till stämman har tagit längre tid att ta fram än planerat. Utgivande av kvartalsrapport för kvartal 1 2019 kvarstår till 29 maj.

För mer information, v.v. kontakta:

Stefan Wallerman, CEO, tel. 070-306 37 00

Saxlund i korthet
Saxlund Group AB, är genom dotterbolagen Saxlund i Tyskland, England och Sverige en komplett leverantör av teknik i hela värdekedjan för svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag - teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar inom bioenergi, materialhantering och industriell miljövård. Kunderna finns bland svenska och europeiska industri- och kraftvärmeföretag. Saxlund Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Stockholm. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser som nås på 08-463 80 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se

Nerladdningsbara filer

Förslag till utökad styrelse

Det har inkommit ett förslag till Saxlund Group AB, efter att kallelse till årsstämma offentliggjort, om att Mats Gabrielsson ska väljas in som styrelseledamot i bolaget vid ordinarie årsstämma den 4 juni. Förslaget kommer från B.O. Intressenter AB, som representerar ca 18% av rösterna i bolaget och är ett helägt dotterbolag till Gabrielsson Invest AB (GIAB).


Kammarrätten förlägger Ljungby Energi med avtalsspärr

AKJ Energiteknik AB söker prövningstillstånd för att få överpröva Förvaltningsrättens dom, till Kammarrätten, där Saxlund International Holding AB erhållit tilldelningsbeslut. Ljungby Energi är förlagda att inte teckna kontrakt i upphandlingen.


Saxlund Group AB offentliggör årsredovisningen för 2019

Årsredovisning och revisionsberättelse inför årsstämman den 4 juni 2020 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.saxlund.se.


Delårsrapport Januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

Nettoomsättning uppgick till 49 692 (35 039) KSEK

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -958 (-3 093) KSEK

Rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 136 (-3 642) KSEK

Resultat efter skatt uppgick till -3 694 (-4 621) KSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,03) SEK före och efter utspädning


Kallelse till årsstämma i Saxlund Group AB

Saxlund Group AB, org.nr. 556556-8325 ("Bolaget") håller årsstämma den 4 juni 2020 klockan 10:00 i Erik Penser Banks lokaler vid Apelbergsgatan 27, 103 91 Stockholm.


Förvaltningsrätten avslår överprövning av tilldelningsbeslut av Ljungby Energi

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Holding AB, har den 5 maj fått ta del av Förvaltningsrättens dom angående överprövande av Ljungby Energis tilldelningsbeslut. Förvaltningsrätten avslår överprövningen och tilldelningsbeslutet till Saxlund står fast.


Dotterbolag i Tyskland skriver kontrakt till värde av ca 1,2 MEUR (ca 13 MSEK)

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Gmbh, har den 16 april skrivit två kontrakt med Envirotherm Gmbh på sammanlagt 1,2 MEUR. Saxlund kommer att leverera nyutvecklad materialhantering för inmatning av avloppsslam till förbränning.


Dotterbolag i UK säkrar order till värde av ca 1,4 MGBP (16,8 MSEK)

Saxlund Groups ABs dotterbolag, Saxlund International Ltd, har den 24 mars erhållit en engineering order samt Letter Of Intent (LOI) för leverans av materialhanteringsutrustning för hantering av RDF till ett "energy-from-waste" projekt i UK. Kontraktsvärde är ca 1,4 MGBP (16,8 MSEK). Kontrakt avses att tecknas inom 4-6 veckor.


Förändring i styrelsen i Saxlund Group AB (publ)

Det är med stor sorg och saknad som Saxlund mottagit beskedet att styrelseledamot Svante Carlsson hastigt har gått bort.


Bokslutskommuniké 2019 Kvartalsrapport oktober - december 2019

Fjärde kvartalet, oktober - december 2019

  • Nettoomsättning uppgår till 47 976 (51 625) KSEK
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -445 (-5 387) KSEK. Resultatet är belastat med fasta kostnader som avvecklats med ca 500 KSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till 369 (-7 910) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,31) SEK före och efter utspädning

Helåret 2019

  • Nettoomsättning uppgick till 198 896 (215 963) KSEK.
  • Rörelseresultat för perioden uppgick till -16 105 (-90 859) KSEK. Resultatet är belastat med ca 6 800 KSEK avseende fast kostnader som avvecklats
  • Resultat efter skatt uppgick till -18 455 (-98 675) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-3,85) SEK före och efter utspädning

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär