Kvartalsredogörelse Q1 2019

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854 ber härmed att få lämna kvartalsredogörelse för perioden 1 januari - 31 mars 2019.

Första kvartalet 1 januari - 31 mars 2019

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden 20,4 Mkr
  • Resultat före skatt 2,1 Mkr
  • Resultat före skatt per aktie 0,20 kr
  • Summa eget kapital uppgick till 23,9 Mkr vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 1,8 Mkr vid periodens slut.

Antal aktier och teckningsoptioner
Antal utestående aktier var 10 588 000 styck och utestående teckningsoptioner var 300 000 stycken per den 31 mars 2019. 

VD-kommentar
"Det är både glädjande och positivt att vi nu börjar skörda frukterna av samgåendet mellan Sarsys och ASFT Industries. Synergieffekterna börjar nu slå igenom både på kostnadssidan och på intäktssidan. Resultatet för Q1 visar att vi är på rätt väg. Vi startade 2019 med en välfylld orderstock. Nya orders och betydande utleveranser ger en inneliggande orderstock om cirka 49 Mkr per den 31 mars 2019 ".

Läs hela kvartalsredogörelsen i bifogad PDF-fil.

Köpingebro den 30 april 2019

Styrelsen

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2019 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Malmö den 20 maj. Aktiedagen i Göteborg den 24 september. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 april 2019 kl 08:15.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Kvartalsredogörelse Q1 2019


Årsredovisning 2018


Bokslutskommuniké 2018


Halvårsrapport 2018


Årsredovisning 2017


Bokslutskommuniké 2017


Halvårsrapport 2017


Årsredovisning 2016


Bokslutskommuniké 2016


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär