Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) (SARSYS-ASFT) har erhållit order om cirka 2,0 Mkr från Sanya Airport respektive Linyi Airport, Kina.

Ordern omfattar 2 st. Sarsys Volvo Friction Tester (SVFT-V90). Leverans kommer att ske under oktober månad 2018.

"Vi stärker vår ställning och närvaro med regelbundet återkommande leveranser av modellen SVFT-V90 till kinesiska flygplatser. Marknadsnärvaron i Kina är betydande och uppbyggd under ett stort antal år".

Köpingebro den 13 juni 2018

Fredrik Graflind
VD

För mer information kontakta VD Fredrik Graflind på telefon +46 (0) 70 149 00 09 alternativt e-mail fgr@sarsys-asft.com eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

SARSYS-ASFT kommer under 2018 att delta i följande av Aktiespararnas Event: stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen, filmade presentationer och intervjuer kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Denna information är sådan information som SARSYS-ASFT AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 08:30.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys-asft.com och www.ngm.se

SARSYS-ASFT AB
Piledalsvägen 51
Se-271 73 Köpingebro
Sweden
Tel +46 (0) 411 651 00
Telefax +46 (0) 411 190 12
www.sarsys-asft.com

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i SARSYS-ASFT AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till årsstämma lördag den 11 maj 2019 klockan 11:30 i bolagets lokaler på Piledalsvägen 51, Köpingebro. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear AB förda aktieboken den 6 maj 2019, dels senast den 8 maj 2019 anmäla sitt deltagande i stämman per brev till SARSYS-ASFT AB, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro eller per e-post: bolagsstamma@sarsys-asft.com


En rad nya orders

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit ett antal mindre orders till ett värde om totalt cirka 4,4 Mkr.


Huvudägaren Tron Capital reglerar ett tidigare moderbolags skuld

SARSYS-ASFT AB:s huvudägare, Tron Capital AB förvärvade redan år 2015, ASFT Industries med dotterbolag från det tidigare moderbolaget ASFT Holding AB. Efter transaktionen kvarstod en koncernintern skuld till ASFT Industries om cirka 1,5 Mkr.


Årsredovisning 2018

SARSYS-ASFT AB (publ) offentliggör härmed Årsredovisningen för år 2018. Årsredovisning och revisionsberättelse finns i sin helhet i bifogad PDF-fil samt på bolagets hemsida från och med den 25 mars 2019.


Styrelsen föreslår ökad utdelning

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) har på extra styrelsemöte beslutat att till Årsstämman den 11 maj föreslå en utdelning om 6 öre per aktie. Den föreslagna utdelningen innebär en ökning med 20 procent jämfört med utdelningen år 2018.


Årets andra order till USA

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order från Milwaukee-Mitchell International Airport, USA.Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018

SARSYS-ASFT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, lämnar följande Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018.

Andra halvåret, 1 juli - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 juli - 31 december med 89,4 procent till 32,0 Mkr (16,9 Mkr),
 • Periodens resultat efter skatt för perioden 1 juli - 31 december uppgick till 707 kkr.(681 kkr),
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,07 kr (0,10 kr),
 • Likvidamedel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
 • Största ordern i koncernens historia, ett ramavtal om 35 Mkr, offentliggjordes i pressmeddelande den 12 juli 2018,

Helår 1 januari - 31 december 2018

 • Nettoomsättningen ökade under perioden 1 januari - 31 december 2018 med 84,0 procent till 57,6 Mkr (31,3 Mkr),
 • Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari - 31 december uppgick till -5,4 Mkr (1,0 Mkr),
 • Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari - 31 december till 1,4 Mkr,
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till - 0,51 kr (0,15 kr),
 • Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,00 kr (1,21 kr),
 • Bolagets soliditet per den 31 december uppgick till 27 procent (45 procent),
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 1,7 Mkr (4,3 Mkr),
 • Inneliggande orderstock per den 31 december uppgick till cirka 66 Mkr.
 • Styrelsen har beslutat att lämna kvartalsredogörelser med start för första kvartalet Q1 2019 tisdagen den 30 april 2019
 • Halvårsrapport per den 30 juni 2019 kommer att lämnas måndagen den 26 augusti 2019,

Samtliga sifferuppgifter ovan avser koncernen. ASFT Industries AB med dotterföretag ingår i koncernredovisningen från och med kvartal 2, 2018.


Årets andra order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order om cirka 1,2 Mkr från Shijiazhuang International Airport, Kina. 


Kvartalsinformation samt kalendarium 2019/2020

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) har fattat beslut om att komplettera hel- och halvårsrapporteringen med kvartalsredogörelser för Q1 och Q3. Informationen kommer inte att följa reglerna för halvårsrapporten och kommer därför inte att benämnas kvartalsrapport.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär