Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma lördagen den 3 mars 2018 klockan 11:30 i bolagets nya lokaler på Lastvägen 16, Trelleborg. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2018, dels senast den 28 februari 2018 anmäla sitt deltagande i stämman per brev: Sarsys, Box 31, 231 21 Trelleborg eller via e-post: bolagsstamma@sarsys.se

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 februari 2018, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på www.sarsys.se.

I samband med stämman bjuds det på en enklare förtäring från kl 11 30.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman,

2. Upprättande och godkännande av röstlängd,

3. Val av en eller två protokolljusterare,

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,

5. Godkännande av dagordning,

6. Presentation av ASFT Industries AB med dotterbolag samt det sammanslagna Bolaget Sarsys- ASFT AB,

7. Beslut om förvärv av ASFT Industries AB med dotterbolagen ASFT Weather System AB, ASFT Inc,

8. Beslut om apportemission,

9. Beslut om emission av teckningsoptioner till Tron Capital AB,

10. Beslut om förändring av styrelsen med anledning av ägarförändringen, 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att justera mindre ändringar om sådana uppkommer gentemot bolagsverket,

12. Stämman avslutas.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7
Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) ("Sarsys) har den 17 januari 2018, ingått en avsiktsförklaring med Tron Capital AB om förvärv av samtliga aktier i ASFT Industries AB, 556616- 1971 (ASFT). Mer information om förvärvet återfinns i Bolagets pressmeddelande den 18 januari 2018 vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.sarsys.se. Förvärvet kräver bolagsstämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet av ASFT Industries AB med dotterbolag enligt ovan och erlägga köpeskilling på tillträdesdagen på de villkor som anges nedan,

a, 4 000 000 nyemitterade aktier genom apportemission till Tron Capital AB,
b, Kontant 1 000 000 kr,
c, 300 000 st. teckningsoptioner med ett lösenpris om 7 kr per st. Lösenperiod 2019 - 2021,

d, Tilläggsköpeskillingar:

   1. Om ASFT Weather System AB når ett rörelseresultat efter finansnetto om lägst 1 mkr år 2018 utgår en tilläggsköpeskilling om 1 500 000 kr,

   2. Om ASFT Weather System AB når ett rörelseresultat efter finansnetto om lägst 1 mkr år 2019 utgår en tilläggsköpeskilling om 1 500 000 kr.

Sarsys har totalt före sammanslagning med ASFT Industries 6 588 000 aktier. Efter beslut får Bolaget totalt 10 588 000 aktier med ett kvotvärde om 1 kr och ett aktiekapital om 10 588 000 kr. Efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier till 10 888 000 st.

Förslagen till beslut enligt punkterna 8-10 är därutöver villkorade av att stämman bifaller samtliga av styrelsen vid stämman framlagda förslag under dessa punkter.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en apportemission av högst 4 000 000 st. aktier. Rätt att teckna aktierna tillkommer Tron Capital AB, org. nr. 559005-5272, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro i egenskap av ägare av samtliga aktier i ASFT Industries AB. 556616-1971. Teckning av aktier ska ske senast den 9 mars 2018 och betalning för tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom ska ske samtidigt som teckning. Aktiekapitalet ökar med högst 400 000 kr. Apportegendomens värde motsvarar en teckningskurs per aktie om 5 kr. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Emissionen medför en utspädning om 37,8 procent. Totalt antal aktier i Sarsys efter apportemissionen uppgår till 10 588 000 st.

Punkt 9
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av högst 300 000 st. teckningsoptioner till Tron Capital AB, org. nr 559005-5272, Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 9 mars 2018 och ges ut utan vederlag. Tilldelning förutsätter att teckning och betalning skett i apportemissionen enlig punkt 8. En teckningsoption berättigar under perioden 2019 - 01- 01 - 2021 - 12 - 31 till teckning av en ny aktie till en kurs om 7 kr per aktie. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför en aktiekapitalökning om 30 000 kr och en utspädning om 2,8 procent.

Punkt 10
Beslut att välja in två nya ledamöter, Fredrik Graflind och Ulrica Graflind. Ordinarie ledamoten Christian Lienau Svensson lämnar sin plats i styrelsen. Efter förändringen består styrelsen av följande ledamöter fram till nästa ordinarie årsstämma

Stefan Nordström, ordförande
Tord Cederlund, ordinarie ledamot
Mikael Ehrman, ordinarie ledamot
Fredrik Graflind, ordinarie ledamot
Ulrica Graflind, ordinarie ledamot

Presentationsmaterial avseende ASFT Industries AB med dotterbolag och fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer från och med fredag den 16 februari att anslås på Bolagets hemsida www.sarsys.se samt hållas tillgängliga hos bolaget på nedan angivna adress. Handlingar kommer vidare kostnadsfritt att sändas ut till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Sarsys - ASFT kommer att delta under 2018 i Aktiespararnas Event, Aktiespararna i Vänersborg den 26 februari, Aktiedagen i Jönköping den 13 mars, Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Mer information om respektive bolag finns på www.sarsys.se och www.asft.se

Trelleborg den 13 februari 2018

Mikael Ehrman
VD

För mer information kontakta VD Mikael Ehrman på telefon +46 (0) 70 845 51 82 alternativt e-mail me@sarsys.se eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08:30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolaget Tradewind Aero AB. Mer information finns på www.sarsys.se och www.ngm.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Nya namnet SARSYS-ASFT AB är nu registrerat

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har på årsstämman den 28 april 2018 beslutat om att ändra firma till SARSYS-ASFT AB (publ) och nytt säte till Piledalsvägen 51, 271 73 Köpingebro. Beslutet har kommunicerats i tidigare pressmeddelande. Nu har bolagsverket registrerat ändringarna.


Order till Sudan

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,3 Mkr från Aldar Contracting, Khartoum, Sudan.


Ny order till Italien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har via dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 1,0 Mkr från Venedig Marco Polo Flygplatsen, Italien.


Ny order till Kina

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har via dotterbolaget ASFT Industries erhållit en order om cirka 1,1 Mkr från Mianyang Airport, Kina.


Beslut om avstämningsdag för vinstutdelning

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har som tidigare meddelats hållit årsstämma. Årsstämman beslutade att lämna vinstutdelning om 5 öre per aktie. Vidare beslutades att ge styrelsen bemyndigade att besluta om tidpunkt för utdelning.


Kommuniké från årsstämma den 28 april

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har hållit årsstämma i Trelleborg lördagen den 28 april 2018.


Tidigare VD begär eget utträde

Tidigare verkställande direktören Mikael Ehrman har idag på egen begäran lämnat sin plats i styrelserna för Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) och dotterbolaget Tradewind Aero.


Order till Indien

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 1,4 Mkr från Cochin International Airport Ltd, Kerala, Indien.Order till Ungern

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 0,6 Mkr från Ungerska försvarsmakten.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: