Kalendarium 2018/2019

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) lämnar härmed kalendarium för 2018/ 2019.

  • Årsredovisning med revisionsberättelse för år 2017 lämnas den 9 april 2018,
  • Årsstämma hålles lördagen den 28 april. Kallelse publiceras i särskilt pressmeddelande,
  • Halvårsrapport lämnas den 30 augusti 2018,
  • Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2018 lämnas den 26 februari 2019,

Samtliga handlingar rörande årsredovisning, årsstämma, halvårsrapport och bokslutskommuniké kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor på Lastvägen 16, Trelleborg samt på Sarsys hemsida.

Trelleborg den 12 mars 2018
Mikael Ehrman
VD

Sarsys kommer under 2018 att delta i följande av Aktiespararnas Event: Aktiedagen i Jönköping den 13 mars, Aktiekväll i Helsingborg den 26 mars, Aktiedag i Stockholm den 2 maj, stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november och stora Aktiedagen i Stockholm den 26 november. Information om eventen kommer att publiceras allt efter hand på hemsidan.

Måndagen den 12 mars 2018

För mer information kontakta VD Mikael Ehrman på telefon +46 (0) 70 845 51 82 alternativt e-mail me@sarsys.se eller styrelsens ordförande Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 eller email stefan.nordstrom@nordstrominvest.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 08:30.

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Moderbolaget är listat på Nordic MTF sedan den 2 mars 2017. I gruppen finns även dotterbolagen ASFT Industries AB, Tradewind Aero AB, ASFT Weather System AB och ASFT Inc, USA. Mer information finns på www.sarsys.se, asft.se och www.ngm.se

Nerladdningsbara filer


Kalendarium 2018/2019

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) lämnar härmed kalendarium för 2018/ 2019.


Order till Tahiti

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order på 1 enhet om cirka 1,9 Mkr från Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie, Papeete, Tahiti.


Kommuniké från extra bolagsstämma den 3 mars

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 har lördagen den 3 mars genomfört extra bolagsstämma. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut.


Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017

  • Rörelseintäkter uppgick till 31,6 MSEK (19,0 MSEK),
  • Periodens resultat efter finansiella poster 1,0 MSEK (0,3 MSEK),
  • Resultat efter skatt per aktie 0,15 kr, (0,10 kr),
  • Likvida medel per den 31 december uppgår till 4,3 MSEK, (0,6 MSEK)
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5 öre per aktie,
  • Planerad dag för årsstämma fredag den 27 april 2018.

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ)(Sarsys) 556557-7854 kallas härmed till bolagsstämma lördagen den 3 mars 2018 klockan 11:30 i bolagets nya lokaler på Lastvägen 16, Trelleborg. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 februari 2018, dels senast den 28 februari 2018 anmäla sitt deltagande i stämman per brev: Sarsys, Box 31, 231 21 Trelleborg eller via e-post: bolagsstamma@sarsys.se


Avsiktsförklaring gällande förvärv av huvudkonkurrenten ASFT Industries AB

Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys), Trelleborg har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva huvudkonkurrenten ASFT Industries AB, Köpingebro (Ystad) org nr 556616-1971, (ASFT).


Årets fjärde order till Kina

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order på 2 enheter om cirka 1,4 Mkr från Tang Chun Airport och Si Mao Airport, Kina.


Order till USA

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ) (Sarsys) har erhållit en order om cirka 600 TKR från Minneapolis - St. Paul International Airport, USA. Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: