Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2016

Scandinavian Airport and Road Systems AB (publ), org nr 556557-7854 1 januari - 31 december 2016

 • KPEQ AB förvärvar 85 procent av aktierna i av Miraculix i Trelleborg AB den 5 september.
 • Tidigare huvudägaren och VD Christian Lienau Svensson erhåller (via sitt bolag Miraculix i Trelleborg AB) 600 000 teckningsoptioner med lösenpris 3,00 kr som en del i förvärvsuppgörelsen.
 • Extra bolagsstämma den 5 september fattar beslut om att göra bolaget publikt.
 • Aktie split genomförs vilket innebär att kvotvärdet sänks till 0,10 kr och antalet aktier ökar till 5 000 000.
 • Nyemission genomförs under november/december. Emissionen fulltecknas och tillför bolaget 3 458 000 kr och ökar antalet aktier till 5 988 000.
 • Bolaget ansöker om listning hos Nordic Growth Market (NGM).
 • I slutet av december tecknar Bolaget en större order med den turkiska flygplatsoperatören DMHI. Ordervärdet uppgår till ca 7,5 Mkr.
 • Rörelsens intäkter uppgick till 19,0 Mkr (14,1 Mkr) och resultatet efter skatt till 0,6 Mkr (0,1 Mkr)
 • Omsättningen för 2017 beräknas blir mellan 25 Mkr och 30 Mkr.
 • Under 2016 har bolaget bytt från redovisningsregelverket BFNAR 2008:1 (K2) till BFNAR 2012:1 (K3).

Om Scandinavian Airport and Road Systems AB (Sarsys) och väsentliga händelser under 2016
Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export.

2016 har varit ett mycket omvälvande år för hela verksamheten. Den 5 september förvärvade KPEQ AB 85 procent av aktier från huvudägaren Christian Lienau Svensson. I samband med extra bolagsstämma den 5 september togs en rad beslut som att göra bolaget publikt, avstämningsförbehåll, split, bemyndigande mm. På bolagsstämman valdes en ny revisor Mikael Jannert samt styrelse, Mikael Ehrman (ordförande) Tord Cederlund, Stefan Nordström och Christian Lienau Svensson (VD).

Med en ny styrelse på plats har bolaget strukturerats om.  Bland annat har en ny finansieringsmodell införts. Den nya är att använda EKNs (Exportkreditnämnden) möjligheter till exportgarantier. Dessa garantier ger möjligheter att säkerställa orderfinansieringen till betydande belopp och därmed öka förutsättningarna för större och fler order. Garantierna innebär även en säkerhet mot kundförluster.

Med start den 14 november genomfördes en publik nyemission. Emissionen vände sig till allmänheten och övertecknades kraftigt. Emissionen innebar att Bolaget tillfördes 3 458 000 kr före emissionskostnader och antalet aktier ökade med 988 000 till totalt 5 988 000. Emissionen innebar även att antalet aktieägare ökade till strax under 500 styck. Inför nyemissionen hade även tagits beslut om att ansöka om listning hos NGM med målsättning att handeln skulle vara igång på MTF listan i februari 2017.

Sarsys är ett av de ledande bolagen i världen när det gäller friktionsmätning. Verksamheten har varit igång sedan 1998 och är mycket väletablerad på den globala marknaden för flygsäkerhet. Stora delar av försäljningen sker via offentliga upphandlingar. Huvudanledningen är att många flygplatsoperatörer är statligt ägda. Detta ställer mycket specifika krav både på leverantör och på produkt. Kunden är mycket precis i sin upphandling och sina leverans och betalningsvillkor. Den globala trenden är att upphandlingarna blir större och större, dvs. omfattar fler enheter. Samarbetet med EKN ger nu Sarsys möjligheter att svara upp till dessa krav. Utvecklingen under året har varit god och antalet offentliga upphandlingar har ökat. Detta innebar att Sarsys erhöll en stor order från den turkiska flygplatsoperatören DMHI strax före årsskiftet. Ordern omfattar 10 stycken SOFT (Sarsys Opel Friction Tester). Produktion och leverans sker under våren och sommaren 2017 och är på totalt ca 7,5 Mkr. Tillsammans med denna order har Sarsys en ingående orderstock för 2017 om ca 11,5 Mkr vilket motsvarar tio bilar och tre släp.

Under 2016 har bolaget bytt från redovisningsregelverket BFNAR 2008:1 (K2) till BFNAR 2012:1 (K3). Detta är ett krav från NGM som man ställer på de listade bolagen.

Omsättning, resultat och förslag till vinstdisposition
Rörelsens intäkter under året uppgick till 19 010 000 kr (14 140 000 kr). Resultat efter skatt blev 603 000 kr (139 000 kr). Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna utan att vinsten balanseras i ny räkning.

En order till Malaysia om sammantaget ca 4,5 Mkr annullerades. I resultatet för 2016 ingår engångskostnader om ca 0,7 Mkr. Dessa engångskostnader består till största delen av förutbetalda agentprovisioner och till viss del lageruppbyggnad. Detta fick till följd att både omsättning och vinst blev lägre än förväntat.

Under året deltog Bolaget i ett antal offentliga upphandlingar. I en av de större upphandlingarna, om lägst 12 Mkr, blev resultatet underkänt pga. formalia fel. Annan deltagare i upphandlingen överklagade beslutet till domstol. Ledningens bedömning är att en ny upphandling kommer att genomföras under våren/sommaren 2017.

Väsentliga händelser efter rapportperioden
NGM har godkänt Sarsys ansökan om listning och handeln inleddes den 2 mars. Bolaget arbetar med att utveckla en ersättare till Volvo V70 (SVFT). Utvecklingsarbetet är nu inne i sitt slutskede och ersättaren förväntas presenteras under våren 2017.

Framtidsutsikter
Vi flyger både oftare och längre både privat och i tjänsten. Behovet och marknaden för flygsäkerhetsutrustning ökar över hela världen. Utvecklingen drivs av både myndighetskrav och utbyggnaden av flygplatser och då inte minst i Afrika, Sydamerika och Asien. För Sarsys del är detta positivt. Dessutom är trenden då det gäller offentliga upphandlingar att dessa blir större och större i antalet produkter och ordersummor. Med EKNs garantier kan Sarsys följa med i denna utveckling då finansiering av de löpande orderna hanteras inom ramen för statsgarantierna.

För verksamhetsåret 2017 räknar ledningen med att öka omsättningen till mellan 25 Mkr och 30 Mkr. Prognosen baseras på aviserade offentliga upphandlingar som bolaget kommer att delta i och där en bedömning gjorts om utfallet.

Finansiering
Styrelse och ledning ser löpande över den likvida situationen i Bolaget baserat på utvecklingen i Bolaget och dess affärer. Nya vunna upphandlingar kräver hela tiden tillgång till rörelsekapital. Genom samarbetet med EKN har Sarsys tillgång till en rad finansiella lösningar via EKNs garantier vilket har skapat en situation som innebär att det löpande kapitalbehovet har minskat högst väsentligt. Styrelsen för Sarsys ser inga omedelbara behov att nytt kapital via nyemission utom i de fall det ska genomföras förvärv av kompletterande verksamheter.

Trelleborg den 6 mars 2017

Christian Lienau Svensson
VD

Hela pressmeddelandet finns på Bolagets hemsida, www.sarsys.se

För mer information kontakta IR ansvarig Stefan Nordström på telefon +46 (0) 70 560 44 50 alternativt info@sarsys.se 

Scandinavian Airport and Road Systems AB är ett av de ledande bolagen i världen på att utveckla och tillverka utrustning inom flygsäkerhet. Kundsegmenten är luftfartsverk, statliga och privatägda flygplatser, större privata bolag och militären i olika länder. Verksamheten är global och av omsättningen går cirka 90 procent på export. Mer information finns på www.sarsys.se

Scandinavian Airport and Road Systems AB
Box 31
Se-231 21 Trelleborg
Sweden
Tel +46 (0) 410 46 110
Telefax +46 (0) 410 46 111
www.sarsys.se

Två nya orders från Australien och Tyskland

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två order till ett sammanlagt värde om cirka 7,6 Mkr från vägoperatören ARRB Systems Pty. Ltd, Rowville, Australien och flygplatsoperatören Fraport AG, Frankfurt Airport, Tyskland.


Två nya orders från Kina och Argentina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två order till ett sammanlagt värde om cirka 1,2 Mkr från Han Dan Airport, Kina och flygplatsoperatören Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), Buenos Aires, Argentina.


Avsiktsförklaring gällande förvärv av CNS Systems Aktiebolags verksamhet

SARSYS-ASFT AB (publ) har tecknat avsiktsförklaring (LOI) om att förvärva verksamheten i CNS Systems AB, Linköping, (CNS). Förvärvet omfattar även verksamheterna i dotterbolagen International Communications and Navigations Ltd, St. John's, Kanada (ICAN Ltd) och International Communications and Navigation Inc, Dallas, USA, (ICAN Inc).


Ännu en ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 2,2 Mkr från Yulin Yuyang och Yushu Airport, Kina.


Order till Tjeckien

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 1,1 Mkr från Václav Havel Airport Prague, Tjeckien.


Två nya order

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit två order till ett sammanlagt värde om cirka 1,1 Mkr från Turkiet och Kanada.


Ny order till Kina

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om drygt 2,7 Mkr från Jiangsu Province Airport Group, Kina.

Ordern omfattar 2st Sarsys Volvo V90 Friction Tester (SVFT). Leverans kommer att ske under Q4, 2019.          


Halvårsrapport SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854, den 1 januari - 30 juni 2019

Styrelsen för SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic MTF, ber härmed att få lämna halvårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni, 2019.

Koncernen

Perioden 1 april - 30 juni, 2019

 • Nettoomsättningen 24,0 mkr,
 • Periodens resultat 1,0 mkr,
 • Periodens resultat per aktie 0,09 kr,

Ingen koncernredovisning upprättades för Q1 2018 vilket medför att inga jämförbara uppgifter för Q2, 2018 finns tillgängliga


Ny order till Frankrike

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om drygt 800 000 kr från AE & D Airport, Frankrike.


Order till Australien

SARSYS-ASFT AB (publ) har erhållit en order till ett värde om cirka 800 000 kr från NC Line Removal Ltd, Sidney, Australien.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär