Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 12 april 2019 i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.   

Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018 samt beviljades ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 7 kr 35 öre per aktie dvs. sammanlagt 33 810 000 kr för räkenskapsåret 2018. Utbetalningen av utdelningen ska fördelas på tre kvartal med tre lika stora delar. Detta betyder att varje utbetalning ska vara 2 kr 45 öre per aktie, dvs. sammanlagt 11 270 000 kr per utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning ska vara 17 juli 2019, 16 oktober 2019 samt 3 januari 2020.

Årsstämman beslutade om omval av Mikael Igelström, Ulf Clacton och Anders Melin till styrelseledamöter. Som styrelsens ordförande omvaldes Mikael Igelström. Det totala arvodet till styrelsen fastställdes till 440 000 kr, varav 180 000 kr ska tilldelas styrelsens ordförande och 130 000 kr ska tilldelas var och en av de övriga två ledamöterna.

Som revisor omvaldes Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att Malin Lüning kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för tillsättande av valberedning och om valberedningens uppgifter. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter och utgöras av de tre röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget.

Stockholm 2019-04-12

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se

Eller gå till bolagets hemsida: www.saltangenpropertyinvest.se

Saltängen Property Invest AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Fastigheten är en äganderätt med en lager- och kontorsbyggnad, byggd 1975 och därefter utbyggd i två omgångar 1990 och 2003, och en total uthyrbar area om ca 104 726 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till ICA Fastigheter Sverige AB till 30 september 2023. Saltängen Property Invest aktie är noterat på handelsplatsen Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. E-mail: info@wildeco.se samt tel: +46-8-545 271 00.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 17.30.     

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 12 april 2019 i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.   Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 april 2019 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i StockholmBokslutskommuniké 2018 - Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 juli 2018 - 31 december 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 406 Tkr (40 761 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 29 234 Tkr (27 661 Tkr) vilket motsvarar 6,36 kr (6,01 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 3 390 Tkr (1 902 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 73 787 Tkr (69 867 Tkr), motsvarande 16,04 kr (15,19 kr) per aktie.

Finansiell översikt för helårsperioden 1 januari 2018 - 31 december 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 82 801 Tkr (81 487 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 60 449 Tkr (57 370 Tkr) vilket motsvarar 13,14 kr (12,47 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 60 000 Tkr (60 000 tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 4 938 Tkr (4 633Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP-avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 103 608 Tkr (95 160 Tkr), motsvarande 22,52 kr (20,69 kr) per aktie.

Year-End Report 2018 - Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 July 2018 - 31 December 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 41 406 kSEK (40 761 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 29 234 kSEK (27 611kSEK), equal to 6,36 SEK (6,01 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK (60 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 3 390 kSEK (1 902 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 73 787 kSEK (69 867 kSEK), equal to 16,04 SEK (15,19 SEK) per share.

Financial summary for the period 1 January 2018 - 31 December 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 82 801 kSEK (81 487 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 60 449 kSEK (57 370 kSEK), equal to 13,14 SEK (12,47 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 60 000 kSEK (60 000 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 4 938 kSEK (4 633 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 103 608 kSEK (95 160 kSEK), equal to 22,52 SEK (20,69 SEK) per share.

Ny VD i Saltängen Property Invest AB (publ)

Saltängen Property Invest AB (publ) har idag vid ordinarie styrelsemöte utsett Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande vd Stefan Björkqvist som på egen begäran avgår vid stämman som tidigare har meddelats.Delårsrapport 1 januari 2018 - 30 juni 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

RAPPORTEN I KORTHET

Finansiell översikt för halvårsperioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018.

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 395 Tkr (40 726 Tkr) för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 31 215 Tkr (29 709 Tkr) vilket motsvarar 6,79 kr (6,46 kr) per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) för perioden. Värdeförändring på finansiellt instrument uppgick till 1 548 Tkr (2 731 Tkr), posten avser värdeförändring på befintligt SWAP- avtal som syftar till att säkra en fast räntekostnad under kreditens löptid.
 • Resultat efter skatt uppgick till 29 821 Tkr (25 293 Tkr), motsvarande 6,48 kr (5,50 kr) per aktie.

Interim Report 1 January 2018 - 30 June 2018 Saltängen Property Invest AB (publ)

REPORT SUMMARY

Financial summary for the period 1 January 2018 - 30 June 2018.

 • Rental Income for the period amounts to 41 395 kSEK (40 726 kSEK).
 • Operational profit for the period amounts to 31 215 kSEK (29 709 kSEK), equal to 6,79 SEK (6,46 SEK) per share.
 • The properties unrealised change in market value for the period amounts to 0 kSEK (0 kSEK). Change in market value on derivatives for the period amounts to 1 548 kSEK (2 731 kSEK), relating to the change in value on the existing SWAP agreement which aims to secure a fixed interest cost during the lifetime of the loan.
 • Net Income for the period amounts to 29 821 kSEK (25 293 kSEK), equal to 6,48 SEK (5,50 SEK) per share.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) höll årsstämma den 11 april 2018 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Saltängen Property Invest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 11 april 2018 klockan 15.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär