Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar härmed till årsstämma

Aktieägarna i Rentunder Holding AB (publ), org. nr 556883-7206, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 juni 2019 kl. 14.00 i Spånga Center på Stormbyvägen 2, 163 55 Spånga, i Stockholms kommun. Bolagets Årsredovisning och revisionsutlåtande publiceras i pressrelease och på bolagets hemsida i god tid före stämman.

Ärenden enligt dagordningen

 1. Val av ordförande och protokollförare på stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av justeringsman.
 5. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Framläggande av resultaträkning och balansräkning.
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda bolagsordningen.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av ersättning till styrelse.
 11. Fastställande av ersättning till revisorer.
 12. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisorer fram tills nästa årsstämma.
 13. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att göra nyemission
 14. Beslut rörande styrelsens bemyndigande att genomföra nyemission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.
 15. Stämmans avslutning.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE PÅ STÄMMAN

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde via mail till mikael@driveinboatwash.com
Endast anmälda aktieägare har rätt att delta. Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-06-24 kl 14.00.

För att få delta på stämman skall aktieägare vara upptagen i aktieboken senast 2019-06-20. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Hemsidan www.rentunder.se kommer löpande att uppdateras med övrig information kring årsstämman.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud har rätt att ta med högst två biträden. Antalet biträden ska föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare har förvaltarregistrerat sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i årsstämman. För att denna registrering ska vara införd i aktieboken torsdagen den 20 juni 2019 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Förslag till beslut

Punkt 10

Förslag ersättning till styrelse om 40 000 kr till ordföranden och 40 000 kr till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget eller dess dotterbolag. Utöver detta föreslås en pott om 240 000 kronor som utbetalas med 6000 kr/dag fakturerat för arbete utöver sedvanligt styrelsearbete, förutsatt att arbetet godkänts i styrelsen.

Punkt 11

Förslaget är att revisorsarvode sker per löpande räkning av bolaget godkända fakturor.

Punkt 12

Förslag till styrelse: Jan Alvén (Ordf), Mikael Alvén, Karl Fredmark och Karl-Axel Bartholf

Förslag till revisor: Göran Bringer

Punkt 13

Förslaget är att ha samma formulering som på senaste bolagsstämma, nämligen enligt texten nedan:

Det beslutades att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig.

Punkt 14

Det beslutades att styrelsen får bemyndigande att genomföra emission av teckningsoptioner som avviker från aktieägarnas företrädesrätt i moderbolag och/eller dotterbolag.

21 maj 2019

Rentunder Holding AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Mikael Alvén, VD
mikael@driveinboatwash.com
+46 (0)70 486 3839

Rentunder är ett miljöteknikbolag som utvecklar och säljer produkter som på mekanisk väg rengör båtskrov istället för att använda giftig båtfärg. Bolaget har sålt anläggningar i Europa, Nordamerika och Asien. Bolagets aktie är föremål för handel på NGM Nordic MTF. Mer information om bolaget finns på www.driveinboatwash.com.

Denna information är sådan information som Rentunder Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj, 2019 kl 11.25 CET.

Rentunder publicerar rapport för första 6 månaderna 2019

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 5 998 797 SEK (första halvåret 2018: 1 232 986 SEK) och ett resultat på -1 353 035 SEK (första halvåret 2018: -1 831 797 SEK) för första 6 månaderna 2019. Omsättning per aktie var 0,32 kr och resultatet -0,07 kr efter skatt.


Rentunder säljer BIGWASH till Västerås kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Västerås kommun om att leverera en båttvätt till Västerås, Sverige.


Rentunder återköper 2 båttvättar

Rentunder AB har köpt åter de två tvättanläggningar som man levererade till Helsingborgsområdet 2017. Köpet har gjorts efter förhandling då man inte kunnat finna lämplig plats för tvättarna i hamnen.


Kommuniké från årsstämma i Rentunder Holding AB

Vid årsstämma i Rentunder Holding AB den 27 juni 2018 fattades i huvudsak följande beslut:


Rentunder offentliggör årsredovisning för 2018

Rentunder Holding AB offentliggör årsredovisning för 2018.


Rentunder kallar till årsstämma

Styrelsen i Rentunder Holding AB kallar till årsstämma för verksamhetsåret 2018.


Rentunder säljer BIGWASH till Trosa kommun

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Trosa kommuns om att leverera en båttvätt till Trosa, Sverige.


Rentunder avslutar mentoravtal

Rentunder Holding AB avslutar mentoravtal med Aqurat när 2 år har gått sedan listning på NGM Nordic MTF som en kostnadsbesparande åtgärd. Sista dag för mentoravtalet är 3 maj 2019.


Rentunder publicerar bokslutskommuniké för 2018

Rentunder Holding AB redovisar en omsättning på 3 286 827 SEK (helåret 2017: 14 777 267 SEK) och resultat efter skatt om -5 765 243 SEK (helåret 2017: 683 538 SEK) för helåret 2018.


Rentunder säljer BIGWASH-14 till Gustavsberg

Rentunder AB har tecknat ett säljavtal med Nya Gustavsbergs Båtklubb om att leverera en båttvätt till Gustavsberg, Sverige. 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär