Delårsrapport Q2 2019

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

 • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
 • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
 • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
 • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
 • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
 • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)

Viktiga händelser under och efter periodens slut

 • Tingsrätten beslutade den 12 april 2019 att godkänna rekonstruktion av Real Holding AB fram till 27 juni 2019.
 • Stockholms tingsrätt har den 5 juli 2019 beslutat att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB:s (publ) till och med den 27 september 2019.
 • Real Holding i Sverige AB har skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till moderbolagets långivare samt förslag till innehavare av preferensaktier om konvertering av till B-aktier.

VD-kommentar

Koncernens moderbolag, Real Holding i Sverige AB (publ) har befunnit sig i rekonstruktion sedan slutet av mars 2019.

Hela det andra kvartalet har präglats av förhandlingar och städningar i hela koncernen. Vi har bland annat förhandlat med flera av de banker som vi arbetar med om förlängning av de befintliga krediterna. Vi har även lagt ned mycket tid på att tala med nya banker kring framtiden. Vår rekonstruktion har förlängts till 27 september 2019, men redan i början av juli kunde vi skicka ut ett förslag till en uppgörelse med långivare, obligationsinnehavare, och preferensaktieinnehavare som i korthet innebär

 • Obligationsinnehavarna avstår ränta och kvittar 20 % av kapitalbeloppet mot aktier.
 • Preferensaktieägare avstår ränta och kvittar inlösenbeloppet mot aktier.
 • Oprioriterade långivare avstår ränta samt kvittar 50 % av kapitalbeloppet mot aktier.
 • Till Bolaget närstående långivare avstår ränta och kvittar 60 % av kapitalbeloppet mot aktier.
 • Företrädesemission om 35 000 000 kr.
 • Anstånd om betalning av fordringar och obligationer till senast 31 dec 2019.
 • Framtida apportemission med ett underliggande fastighetsvärde om 147 Mkr varav 50 Mkr apporteras.

Samtidigt som vi arbetat med moderbolagets rekonstruktion har arbetet i våra dotterbolag fortsatt i enlighet med den lagda planen. Dotterbolagen är de formella ägarna av våra fastigheter och inget av dessa befinner sig eller har befunnit sig i rekonstruktion.
Det vi gör nu är att fortsätta arbeta proaktivt med såväl nya som gamla hyresgäster och hitta lösningar till deras behov. Vi arbetar även med befintliga hyresgäster, för att hjälpa dem att optimera ytorna för deras verksamheter. Rekonstruktionen har delvis begränsat detta arbete då vissa av våra dotterbolag tidvis haft en begränsad likviditet. Vi ser emellertid goda effekter av det arbete som görs med våra hyresgäster, både i form av nya kontrakt, men också i fråga om förlängningar av befintliga kontrakt.

Det är min uppfattning att när Real Holding kommer ur rekonstruktionen kommer detta vara ett mycket starkare bolag med bra balansräkning och sunda lånevillkor. Då kan vi återuppta vår tillväxtresa och fortsätta bygga upp bolaget för framtiden.

Kent Söderberg, VD Real Holding AB

Stockholm den 22 augusti 2019

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Årsredovisning 2018


Delårsrapport Q1 2019


Bokslutskommuniké 2018


Delårsrapport Q3 2018


Delårsrapport Q2 2018


Delårsrapport Q1 2018


Årsredovisning 2017


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär