VD-brev oktober 2018

Arbetet i Real Holding pågår enligt plan. Vi fortsätter vår plan med att öka värdet på befintliga fastigheter genom att optimera den löpande förvaltningen, utveckla fastighetsbeståndet och refinansiera låneportföljen. Allt detta gör vi för att skapa förutsättningar för tillväxt.

Vi fortsätter kontraktera fler mindre hyresgäster och har även skarpa dialoger med flera riktigt stora hyresgäster men där processen fram till avslut av naturliga skäl är lite längre. På förvaltningssidan fortsätter arbetet att optimera driftskostnaderna i samtliga våra fastigheter. Vi är igång med ombyggnationen för Socialförvaltningen i Gislaved. I Håbo, där vi har en riktigt stor värdeutvecklingspotential, leder vi projektarbetet för samtliga fastighetsägare i området och under oktober startas samrådsprocessen ihop med kommunen kring den nya detaljplanen. Ambitionen är att tillsammans med kommunen och övriga fastighetsägare kunna konvertera hela kvarteret till ett modernt och attraktivt bostadskvarter.

Gällande Pottholmen förs, som tidigare kommunicerats, flera parallella diskussioner med aktiva intressenter och vi räknar med att komma till ett avslut innan årsskiftet. Pottholmen är ett komplext projekt som för rätt köpare kan ge en bra utveckling över tid. Vinsten bygger på en tänkt framtida detaljplan där reparation och eventuell förflyttning av infartsleden till Karlskrona ingår. Utvecklingen måste ske i nära samarbete med Karlskrona kommun. Real är en för liten spelare för att utveckla detta projekt i egen regi och kommer därför sälja hela projektet på bästa möjliga sätt för våra aktieägare.

Som tidigare kommunicerats så omförhandlar vi löpande våra lån när de förfaller. Vi och våra långivare ser nu tydliga resultat av vårt arbete vilket också ger positiva effekter. Vi har nyligen avslutat en förhandling kring ett större lån som lett till en minskad nettoräntekostnad om ca 1,5 Mkr årligen. Då löptiderna på våra lån varierar så är detta en process som fortgår löpande men vårt långsiktiga mål om en snittränta om 5% ligger inom räckhåll.

Det område både jag personligen och resten av styrelsen lägger mest tid och energi på är att skapa förutsättningar för att kunna realisera vår tillväxtstrategi. Vårt driftnetto och våra marginaler ökar, belåningsgraden och räntekostnaderna sjunker vilket ger oss förutsättningar att på allvar söka både nya förvärvsmöjligheter och att kunna genomföra en större strukturaffär. Jag hoppas återkomma inom kort med mer information kring detta men vår ambition, som också tidigare kommunicerats, är att kraftigt öka vårt bestånd med ett mål om att nå ett fastighetsvärde om ca 2 MDR under kommande år.

Kontakta mig gärna med eventuella frågor som du skulle vilja få besvarade i kommande nyhetsbrev.

Stockholm den 9 oktober 2018 

Anna Weiner Jiffer tf 

VD Real Holding

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment group och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ) den 11 juni 2020

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under torsdagen den 11 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2020

Real Holding AB (publ) Q1 2020 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Kvartalet i korthet

Q1 2020

Q1 2019

Nettoomsättning (Mkr)

13,6

(12,3)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

12,6

(12,3)

Driftnettot (Mkr)

8,1

(6,2)

Rörelseresultat (Mkr)

2,4

(1,3)

Resultat efter skatt (Mkr)

51,0

(-6,1)

Resultat per aktie (kr)

0,14

(-0,03)

Eget kapital per 31 mars (Mkr)

158,4

(64,9)

Eget kapital per aktie den 31 mars (kr)*

0,66

(0,27)

*) Emissionerna är pågående vid utgången av kvartal 1 och nya aktier kommer registreras under kvartal 2 2020 varför nyckeltalet för 2020 är missvisande.


Real Holding i Sverige AB (publ) publicerar årsredovisning 2019

Intäkterna och driftnetto året 2019 fortsätter att öka för Real Holding AB (publ). Nettoomsättning steg till 47,8 Mkr (f å 44,3) varav hyres- och serviceintäkter för perioden uppgick till 47,8 Mkr (f å 43,3). Driftnettot slutade på 31,0 Mkr (f å 27,4) medan rörelseresultatet blev 13,5 Mkr (f å 14,4) vilket till stor del kan förklaras av kostnader av engångskaraktär hänförliga till den nu avslutade rekonstruktionen.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 F i Stockholm.

Information med anledning av Covid-19

I syfte att minska risken för smittspridning avser bolaget att hålla årsstämman kort och effektiv och som ett led i detta kommer ingen förtäring att serveras i anslutning till stämman. Antalet närvarande företrädare för bolaget kommer också vara begränsat.

Aktieägare som är sjuka eller har symptom, som har varit i kontakt med någon som är smittad med Covid-19, som tillhör en riskgrupp eller som önskar minska sin sociala närvaro bör inte delta på stämman. Möjlighet finns att delta via ombud.

Fullmakt för ombud att rösta på stämman finns för nedladdning på Real Holdings hemsida, www.realholding.se.


Real Holding offentliggör utfall i företrädesemission

Den 17 april 2020 avslutades teckningstiden i Real Holding i Sverige AB:s (publ) ("Bolaget/"Real Holding") företrädesemission. Företrädesemissionen tecknades till ca 114 procent.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted