Real Holding i Sverige AB (publ) UTFALL FÖRSLAG OM UNDERHANDSUPPGÖRELSE

INLEDNING

I enlighet med pressmeddelanden den 9 och 12 juli 2019 har Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") tillställt större långivare samt preferensaktieägare ett förslag till underhandsuppgörelse. I samband därmed föreslogs dessutom bl.a. en företrädesemission om 35 miljoner kr och en apportemission av industrifastighet varvid ett överskjutande värde om 50 mkr skulle tillkomma koncernen.
Sista svarsdag för underhandsförslaget var den 28 augusti 2019. Nedan följer en sammanfattning av utfallet av omröstningen bland berörda parter samt redogörelse för övriga frågor med anledning av förslaget.

UTFALL

- Ca 86% av preferensaktieägarna accepterade förslaget, därmed uppnåddes tillräcklig röstmajoritet. Förslaget innebar (i) nedskrivning av förfallen med icke utbetalad utdelning samt därpå upplupen ränta, samt (ii) konvertering av preferensaktier till stamaktier.
- De helt oprioriterade långivarna accepterade förslaget, motsvarande ett totalt fordringsbelopp om ca 44 miljoner kr. Förslaget innebar nedskrivning av upplupna räntor samt kvittning av 50% av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier. Bolagets närstående långivare föreslogs kvittning av 60 % av kapitalbeloppet mot aktier.
- Av det delvis säkerställda Obligationslånet om totalt 69 miljoner kr har motsvarande 39% av fordringsbeloppet avgivit svar. Av dessa har 45% accepterat förslaget. Därmed uppnåddes inte tillräcklig röstmajoritet för att fatta ett bindande beslut, enligt de särskilda omröstningsregler som gäller för Obligationslånet. Förslaget innebar (i) en nedskrivning av upplupna räntor samt (ii) kvittning av 20% av kapitalbeloppen mot nyemitterade aktier. De utestående kapitalbeloppen skulle återbetalas senast 31 december 2019.
- Vad avser det s.k. brygglånet uppnåddes inte tillräcklig stor röstmajoritet för att anta förslaget. Enligt särskilda omröstningsregler krävs bifall motsvarande 2/3 av det totala lånet för att bindande röstmajoritet ska föreligga, vilket inte uppnåddes. Förslaget innebär (i) en nedskrivning av upplupna räntor samt (ii) kvittning av 50% av kapitalfordringarna mot nyemitterade stamaktier.
- Vad avser den tilltänkta företrädesemissionen om 35 miljoner kr har bolaget inhämtat preliminära garantiförbindelser om 18 miljoner kr.
- Vad avser den tilltänkta apportemissionen av en industrifastighet är parterna överens om att apporten ska genomföras, under vissa förutsättningar. Bl.a. ska övriga rekonstruktionsåtgärder genomföras, såsom den beskrivna företrädesemissionen och vissa skuldnedskrivningar. Parterna avser ingå en avsiktsförklaring med inom kort.
- Arbetet med att refinansiera koncernens övriga lån fortlöper. Förhandlingar pågår med ett antal kreditinstitut.

SAMMANFATTNING

Som framgår av ovan redogörelse accepterades underhandsförslaget av samtliga parter med undantag för obligationslångivarna och brygglånet.
Real Holding avser återkomma inom kort med bolagets avsikt för framtida rekonstruktionsåtgärder med anledning av det beskrivna röstutfallet.

Stockholm den 2 september 2019

Styrelsen Real Holding i Sverige AB (publ).

För ytterligare information: www.realholding.se 

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2019 kl. 14,20 CET.

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Michael Derk, styrelseledamot
Telefon + 46 73 387 1802
E-post: michael@derk.se

Kent Söderberg, VD
Telefon + 46 70 522 86 46
E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

REAL HOLDING AB (publ) HAR IDAG INGÅTT AVTAL AVSEENDE (i) FÖRVÄRV AV FASTIGHETSBOLAGET FORSFAST AB (NÄRSTÅENDETRANSAKTION) OCH (ii) UPPTAGANDE AV MSEK 90 BRYGGKREDIT

Inledning

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag i enlighet med tidigare offentliggjort ackordsförslag, se bl.a. pressmeddelande från den 20 december 2020, ingått avtal med ett antal säljare avseende förvärv av samtliga aktier i fastighetsbolaget Forsfast AB samt avtal med Svea Ekonomi AB (publ) avseende upptagande av en bryggkredit.


Real Holding i Sverige AB (publ) Q4 rapport 2019

Real Holding AB (publ) Q4 2019 intäkterna och driftnetto fortsätter att öka.

Året i korthet

Nettoomsättning (Mkr)

47,8

(44,4)

Hyres- och serviceintäkter för perioden (Mkr)

47,8

(43,3)

Driftnettot (Mkr)

31,0

(28,5)

Rörelseresultat (Mkr)

13,9

(14,5)

Resultat efter skatt (Mkr)

-17,7

(-15,0)

Resultat per aktie (kr)

-0,07

(-0,06)


Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagstämma

Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagsstämma. Bolagsstämman ska hållas den 2 mars 2020 och enligt styrelsens förslag ska beslut fattas om bl.a.:


Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall i övriga delar av ackordsförslaget som framlades den 20 december 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) presenterade den 20 december 2019 ett ackordsförslag till bolagets större långivare samt ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare. Utfallet vad gäller ackordsförslagets antagande av Obligationen samt brygglånets enligt separata omröstningsförfaranden, och preferensaktieägarnas antagande av utbyteserbjudande med acceptensgrad om 85%, har tidigare offentliggjorts enligt separata pressmeddelanden.


Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall av omröstningsförfarande för antagande av ackordsförslag bland obligationsinnehavare och brygglånegivare

Den 20 december 2019 offentliggjorde Real Holding i Sverige AB:s (publ) ett ackordsförslag till sina större fordringsägare, innefattat långivare under (i) en obligation om nominellt 65 000 000 kr (ISIN: SE0007280383) samt (ii) ett brygglån om nominellt 13 000 000 kr.
Real Holding i Sverige AB (publ) beviljats förlängning av företagsrekonstruktion.

Stockholms tingsrätt har idag 2 januari 2020 beslutat att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ) till och med den 27 mars 2020.


Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör begäran om samtycke till villkorsändring avseende obligation (ISIN SE0007280383)

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag, den 2 januari 2020, offentliggjort en samtyckesbegäran till innehavare av Bolagets utgivna obligation (ISIN SE0007280383) ("Obligationen") om villkorsändring av Obligationen.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär