Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat intentionsavtal med Jool Markets AS om refinansiering

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen ställt in den planerade extra stämman den 25 januari 2019. Beslutet berodde på att det inte gick att finansiera ett större förvärv av en fastighetsportfölj innefattande 13 attraktiva fastigheter i västra Sverige. Bolagets fastlagda strategi och dess avsikt att genomföra förvärvet står fast, men är beroende av genomförandet av en rekapitalisering.

Bolaget har tidigare upptagit ett obligationslån om totalt 65 MSEK, vilket förföll till betalning den 21 december 2018. Vidare har Bolaget i maj 2018 upptagit ett brygglån om totalt 33 MSEK, i syfte att refinansiera lånet på fastigheten Pottholmen i Karlskrona. Det tidigare kommunicerade frånträdet av fastigheten Pottholmen till Skanska har senarelagts till 28 februari 2019 p.g.a. att brygglångivarnas godkännande erfordras. Bolaget har tidigare annonserat att man anlitat JOOL för att utvärdera möjligheten att ge ut en ny obligation, bl.a. i syfte att refinansiera nuvarande obligationslån.

Styrelsen har mot denna bakgrund tecknat ett intentionsavtal med JOOL avseende bistånd med en rekapitalisering av Bolaget.

Under tiden fram till och med den 31 maj 2019 avser Bolaget att genomföra en rekapitalisering innefattande följande:

  • Begäran om samtycke från obligationslångivarna och brygglånegivarna om ränte- och amorteringsfrihet fram till och med 31 maj 2019 samt godkännande från brygglångivarna av att frånträda Pottholmen.
  • En företrädesemission om 50-60 mkr. I företrädesemissionen kommer samtliga befintliga aktieägare att erbjudas teckna nya aktier av serie Stam B i Bolaget i förhållande till tidigare aktieinnehav i Bolaget. Målsättningen är att emissionen ska vara fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, kvittningsåtaganden från obligations- och brygglångivare samt åtaganden från andra investerare.
  • Utreda möjligheterna att uppta ny finansiering genom att emittera en ny obligation.
  • Erbjuda preferensaktieägarna att byta preferensaktier mot aktier av serie Stam B i Bolaget.

Bolagets styrelse arbetar med att ta fram detaljerade förslag avseende ovanstående punkter. Styrelsens fullständiga förslag till nyemission kommer att offentliggöras senast två veckor innan extra bolagsstämman den 15 mars 2019. Styrelsens förslag avseende preferensaktierna kommer att presenteras senast på extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:15 CET

Stockholm den 12 februari 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Lars-Olof Olsten, styrelseledamot och CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Real Holding Bokslutskommuniké 2018

Substantiella ökningar av såväl driftnetto och rörelseresultat trots minskad nettoomsättning är ett tydligt bevis för bolagets strategi att renodla beståndet gett resultat. Det negativa finansnettot är dock en fortsatt utmaning, trots förbättringar.Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat intentionsavtal med Jool Markets AS om refinansiering

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.


Kallelse till extra bolagsstämma för beslut om bl.a. en företrädesemission av B-aktier i Real Holding i Sverige AB (publ), org nr 556865-1680

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag kallat till extra bolagsstämma. Bolagsstämman skall hållas den 15 mars 2019 och enligt styrelsens förslag skall beslut fattas om bl.a. en företrädesemission för att stärka Bolagets egna kapital enligt de huvudsakliga villkor som beskrivs nedan. Kallelse i sin helhet finns att tillgå på Bolagets hemsida och bilagt detta dokument.


Ny VD i Real Holding i Sverige AB (publ), org nr 556865-1680

Till ny VD i Real Holding har utsetts Kent Söderberg med början idag den 4 februari 2019. Han har en tidigare erfarenhet som VD för bolag inom olika branscher och har drivit ett eget fastighetsbolag sedan 2012.


Anna Weiner Jiffer lämnar Real Holdings styrelse

För att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan den operativa ledningen och styrelsen har Anna Weiner Jiffer valt att lämna styrelsen, men kvarstår tillsvidare som tf VD för Real Holding.


Inställd bolagsstämma den 25 januari 2019

Styrelsen i Real Holding har beslutat att ställa in den extra bolagsstämman som ska hållas den 25 januari 2019.Valberedning utsedd i Real Holding i Sverige AB (publ)

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 8 maj 2018 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med ledamöter från de tre till röstetalet största ägarna per slutet av december 2018, Gremio Fastigheter AB, Abelco Investment Group AB samt Bengt Linden via bolag. Styrelseordförande Bengt Engström är sammankallande.


VD-brev Januari 2019

Strax innan jul beslutade vi att genomföra en nyemission för att förvärva en större och välskött fastighetsportfölj i västra Sverige. Portföljen består av tretton logistik-, industri-, och kontorsfastigheter som genererar god avkastning och som passar perfekt in i vårt nuvarande bestånd, såväl strategiskt som geografiskt. Genom förvärvet fördubblas både vårt fastighetsvärde och det årliga kassaflödet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: