Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat intentionsavtal med Jool Markets AS om refinansiering

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen ställt in den planerade extra stämman den 25 januari 2019. Beslutet berodde på att det inte gick att finansiera ett större förvärv av en fastighetsportfölj innefattande 13 attraktiva fastigheter i västra Sverige. Bolagets fastlagda strategi och dess avsikt att genomföra förvärvet står fast, men är beroende av genomförandet av en rekapitalisering.

Bolaget har tidigare upptagit ett obligationslån om totalt 65 MSEK, vilket förföll till betalning den 21 december 2018. Vidare har Bolaget i maj 2018 upptagit ett brygglån om totalt 33 MSEK, i syfte att refinansiera lånet på fastigheten Pottholmen i Karlskrona. Det tidigare kommunicerade frånträdet av fastigheten Pottholmen till Skanska har senarelagts till 28 februari 2019 p.g.a. att brygglångivarnas godkännande erfordras. Bolaget har tidigare annonserat att man anlitat JOOL för att utvärdera möjligheten att ge ut en ny obligation, bl.a. i syfte att refinansiera nuvarande obligationslån.

Styrelsen har mot denna bakgrund tecknat ett intentionsavtal med JOOL avseende bistånd med en rekapitalisering av Bolaget.

Under tiden fram till och med den 31 maj 2019 avser Bolaget att genomföra en rekapitalisering innefattande följande:

  • Begäran om samtycke från obligationslångivarna och brygglånegivarna om ränte- och amorteringsfrihet fram till och med 31 maj 2019 samt godkännande från brygglångivarna av att frånträda Pottholmen.
  • En företrädesemission om 50-60 mkr. I företrädesemissionen kommer samtliga befintliga aktieägare att erbjudas teckna nya aktier av serie Stam B i Bolaget i förhållande till tidigare aktieinnehav i Bolaget. Målsättningen är att emissionen ska vara fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, kvittningsåtaganden från obligations- och brygglångivare samt åtaganden från andra investerare.
  • Utreda möjligheterna att uppta ny finansiering genom att emittera en ny obligation.
  • Erbjuda preferensaktieägarna att byta preferensaktier mot aktier av serie Stam B i Bolaget.

Bolagets styrelse arbetar med att ta fram detaljerade förslag avseende ovanstående punkter. Styrelsens fullständiga förslag till nyemission kommer att offentliggöras senast två veckor innan extra bolagsstämman den 15 mars 2019. Styrelsens förslag avseende preferensaktierna kommer att presenteras senast på extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:15 CET

Stockholm den 12 februari 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Lars-Olof Olsten, styrelseledamot och CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.Real Holding i Sverige AB (publ) skickar ut preliminär rekonstruktionsplan till borgenärer

Inför borgenärssammanträdet den 12 april 2019 har en preliminär rekonstruktionsplan skickats ut till bolagets borgenärer genom email samt i brevform.
Mats Jämterud lämnar styrelsen i Real Holding

Mats Jämterud lämnar styrelsen i Real Holding på egen begäran.Moderbolaget ansöker om rekonstruktion

Real Holding AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse idag har ansökt om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Beslutet har föranletts av likviditetsbrist och en rekonstruktion bedöms vara nödvändig för att ge Bolaget erforderlig tid att förhandla med långivare i syfte att skapa en långsiktig hållbar kapitalstruktur samt genomföra eventuella operativa och organisatoriska förändringar. Tidigare lämnade finansiella mål för 2019 kvarstår ej.Ränte- och amorteringsanstånd erhållet från obligationsinnehavarna

Real Holding i Sverige AB:s (publ) har erhållit anstånd med betalning av ränta och amortering på obligationslånet fram till 31 maj 2019. Då mer än hälften av obligationsinnehavarna svarat på det skriftliga beslutsförfarandet och erforderlig andel av dessa godkänt anståndet är således anståndet beviljat.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär