Real Holding i Sverige AB (publ) har tecknat intentionsavtal med Jool Markets AS om refinansiering

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") har idag anlitat JOOL Markets AS ("JOOL") för att bistå med en rekapitalisering av Bolaget i syfte att skapa en sundare finansiell struktur i Bolaget. Målsättningen med rekapitaliseringen är att uppnå en lägre belåningsgrad och snittränta än vad Bolaget har idag. På detta sätt kan ett positivt kassaflöde och en möjlighet för Bolaget att utvecklas på lång sikt skapas.

Som tidigare kommunicerats har styrelsen ställt in den planerade extra stämman den 25 januari 2019. Beslutet berodde på att det inte gick att finansiera ett större förvärv av en fastighetsportfölj innefattande 13 attraktiva fastigheter i västra Sverige. Bolagets fastlagda strategi och dess avsikt att genomföra förvärvet står fast, men är beroende av genomförandet av en rekapitalisering.

Bolaget har tidigare upptagit ett obligationslån om totalt 65 MSEK, vilket förföll till betalning den 21 december 2018. Vidare har Bolaget i maj 2018 upptagit ett brygglån om totalt 33 MSEK, i syfte att refinansiera lånet på fastigheten Pottholmen i Karlskrona. Det tidigare kommunicerade frånträdet av fastigheten Pottholmen till Skanska har senarelagts till 28 februari 2019 p.g.a. att brygglångivarnas godkännande erfordras. Bolaget har tidigare annonserat att man anlitat JOOL för att utvärdera möjligheten att ge ut en ny obligation, bl.a. i syfte att refinansiera nuvarande obligationslån.

Styrelsen har mot denna bakgrund tecknat ett intentionsavtal med JOOL avseende bistånd med en rekapitalisering av Bolaget.

Under tiden fram till och med den 31 maj 2019 avser Bolaget att genomföra en rekapitalisering innefattande följande:

  • Begäran om samtycke från obligationslångivarna och brygglånegivarna om ränte- och amorteringsfrihet fram till och med 31 maj 2019 samt godkännande från brygglångivarna av att frånträda Pottholmen.
  • En företrädesemission om 50-60 mkr. I företrädesemissionen kommer samtliga befintliga aktieägare att erbjudas teckna nya aktier av serie Stam B i Bolaget i förhållande till tidigare aktieinnehav i Bolaget. Målsättningen är att emissionen ska vara fullt garanterad genom teckningsåtaganden från befintliga aktieägare, kvittningsåtaganden från obligations- och brygglångivare samt åtaganden från andra investerare.
  • Utreda möjligheterna att uppta ny finansiering genom att emittera en ny obligation.
  • Erbjuda preferensaktieägarna att byta preferensaktier mot aktier av serie Stam B i Bolaget.

Bolagets styrelse arbetar med att ta fram detaljerade förslag avseende ovanstående punkter. Styrelsens fullständiga förslag till nyemission kommer att offentliggöras senast två veckor innan extra bolagsstämman den 15 mars 2019. Styrelsens förslag avseende preferensaktierna kommer att presenteras senast på extra bolagsstämman.

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:15 CET

Stockholm den 12 februari 2019

Styrelsen i Real Holding i Sverige AB (publ)

För ytterligare information: www.realholding.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande
Telefon: +46 72 500 9444
E-post: bengtengstrom35@gmail.com 

Lars-Olof Olsten, styrelseledamot och CFO
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: lars-olof.olsten@realfastigheter.se 

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Abelco Investment Group. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.Real Holding i Sverige AB (publ) begär om förlängning av företagsrekonstruktion.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.


Kommuniké från bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:


Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.


Real Holding i Sverige AB (publ) Q1 rapport 2019

Real Holding AB Q1 intäkterna och driftnetto ökar dock något sämre rörelseresultat.

Likviditeten har fortsatt att vara ansträngd vilket resulterat i att ansökan och beviljande av företagsrekonstruktion inletts 2019-03-27.

Kontrollbalansräkning per 28 februari 2019 är upprättad i moderbolaget.

Kontrollbalansräkningen, vilken är granskad av bolagets revisor, utvisat att det egna kapitalet är intakt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär