Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör begäran om samtycke till villkorsändring avseende obligation (ISIN SE0007280383)

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag, den 2 januari 2020, offentliggjort en samtyckesbegäran till innehavare av Bolagets utgivna obligation (ISIN SE0007280383) ("Obligationen") om villkorsändring av Obligationen.

Samtyckesbegäran
Intertrust (Sweden) AB, org. nr 556625-5476, ("Agenten") är utsedd till agent för fordringshavarna enligt villkoren för Obligationen.

Agenten påkallar, på begäran av Bolaget, ett skriftligt beslutsförfarande där Obligationsinnehavarna kan godkänna eller avslå det förslag till ändring av villkoren som Bolaget presenterat. Agenten ska ha mottagit röstsedeln senast kl. 12:00 22 januari 2020 via post, bud eller e-post. Röster som mottas efter denna tidpunkt kommer lämnas utan avseende.

Förslaget och av Bolaget efterfrågade samtycken innebär i detalj följande:

a) Obligationsinnehavarnas samtycke till avskrivning av den upplupna räntan på Obligationslånet fram till återbetalningsdagen, vilken enligt punkt (c) nedan föreslås till senast 31 mars 2020 (räntan per rekonstruktionsdagen den 27 mars 2019 uppgick till 3 246 403 SEK);

b) Obligationsinnehavarnas samtycke till att avskriva 20 % av den nominella kapitaldelen av Obligationslånet, dvs. 13 000 000 av 65 000 000 SEK; och

c) Senareläggning av återbetalningsdagen till senast den 31 mars 2020, med möjlighet att verkställa återbetalning tidigare, varvid Obligationsinnehavarna, i samband med att Bolaget fullgör samtliga sina åtaganden enligt Obligationsvillkoren inkluderat återbetalning av Obligationslånet, åtar sig att släppa säkerheterna ställda för Obligationslånet varefter parternas mellanhavanden ska anses vara slutligt reglerade.

Konsekvenser av att inte genomföra Förslaget

I det fall tillräcklig anslutning för detta ackordsförslag inte kommer till stånd återstår sannolikt att istället pröva ett offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktionen varvid det råder osäkerhet kring koncernens möjlighet att refinansiera sina övriga lån samt möjligheten att återbetala Obligationen. Därmed bedöms risken för att Bolaget försätts i konkurs eller likvideras som icke obetydlig. En konkurs eller likvidation skulle innebära en värdeförstörning för samtliga parter, inkluderat Obligationsinnehavarna.

För ytterligare information: www.realholding.se

Real Holding i Sverige AB (publ).

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 januari 2020 kl. 10.10 CET.

Kent Söderberg, VD

Telefon + 46 70 522 86 46

E-post: kent.soderberg@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelsens ordförande

Telefon +46 72 500 9444

E-post: bengtengstrom35@gmail.com

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Bengt Linden AB, Gremio Fastigheter AB och Kredrik Holding AB. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL B.

Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagstämma

Real Holding i Sverige AB (publ) kallar till extra bolagsstämma. Bolagsstämman ska hållas den 2 mars 2020 och enligt styrelsens förslag ska beslut fattas om bl.a.:


Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall i övriga delar av ackordsförslaget som framlades den 20 december 2019

Real Holding i Sverige AB (publ) presenterade den 20 december 2019 ett ackordsförslag till bolagets större långivare samt ett utbyteserbjudande till sina preferensaktieägare. Utfallet vad gäller ackordsförslagets antagande av Obligationen samt brygglånets enligt separata omröstningsförfaranden, och preferensaktieägarnas antagande av utbyteserbjudande med acceptensgrad om 85%, har tidigare offentliggjorts enligt separata pressmeddelanden.


Real Holding i Sverige AB (publ) offentliggör utfall av omröstningsförfarande för antagande av ackordsförslag bland obligationsinnehavare och brygglånegivare

Den 20 december 2019 offentliggjorde Real Holding i Sverige AB:s (publ) ett ackordsförslag till sina större fordringsägare, innefattat långivare under (i) en obligation om nominellt 65 000 000 kr (ISIN: SE0007280383) samt (ii) ett brygglån om nominellt 13 000 000 kr.
Real Holding i Sverige AB (publ) beviljats förlängning av företagsrekonstruktion.

Stockholms tingsrätt har idag 2 januari 2020 beslutat att bevilja förlängd företagsrekonstruktion för Real Holding i Sverige AB (publ) till och med den 27 mars 2020.


Real Holding i Sverige AB (publ) ("Bolaget") offentliggör begäran om samtycke till villkorsändring avseende obligation (ISIN SE0007280383)

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag, den 2 januari 2020, offentliggjort en samtyckesbegäran till innehavare av Bolagets utgivna obligation (ISIN SE0007280383) ("Obligationen") om villkorsändring av Obligationen.
Rättelse: Real holding i Sverige AB (publ) Q3 rapport 2019

(Rättelse avser tidigare felaktig rubrik Q2 korrigerat till Q3 samt rubrik första kvartalet korigerat till tredje kvartalet.)

Real Holding AB Q3 driftnetto ökar även resultatet ökar.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,1 Mkr (13,2)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,1 Mkr (13,2)
  • Driftnetto: 9,1 Mkr (8,7)
  • Rörelseresultat: 6,5 Mkr (6,9)
  • Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-41,0)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,17)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär