Real Holding har ingått avtal om att sälja sin fastighet i Bromma

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om att sälja koncernens fastighet Snigelhuset 4 i Bromma, genom försäljning av samtliga aktier i Real Fastigheter Alvik AB. Köpare är Michael Derk via bolag, aktieägare i Real Holding.

Försäljningen är villkorad av beslut om avyttring på en bolagsstämma, då Michael Derks aktieägande i Real Holding uppgår till mer än 10 % av kapitalet (11,09 % av kapitalet och 6,92 % av rösterna). Överenskommet fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 17 miljoner kronor och tillträde skall ske efter godkännande på en extra bolagsstämma. Fastigheten är värderad till 17,5 miljoner och baseras på att fastigheten konverteras till bostadsrätter. Då Bolagets affärsidé avviker från att konvertera hyresfastigheter till bostadsrätter, särskilt med tanke på fastighetens ringa storlek, har styrelsen beslutat att avyttra fastigheten. Bostadsarean uppgår till 208 kvadratmeter, fördelat på fyra mindre lägenheter. Fastigheten har hyrts ut som företagslägenheter.

Försäljningen innebär att Bolaget förbättrar sin soliditet och belåningsgrad, likväl som kassaflödet. Förvärvet betalas genom kvittning av de reverser Bolaget ingick vid sitt förvärv av fastigheten Norrlungånger 2:144 i Örnsköldsvik. Detta innebär att Bolagets skulder minskar med 17 miljoner. Reverserna som kvittas är delvis räntebärande och från 1 juni skulle samtliga reverser vara räntebärande. Försäljningen påverkar därför räntenettot med ungefär en halv miljon på årsbasis, medan försäljningen påverkar resultatet negativt med motsvarande belopp, relativt bokfört värde.

Med anledning av ovanstående avser Bolaget att kalla till extra bolagsstämma inom kort.

Stockholm den 24 april 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2017 kl. 09.00 CET

För ytterligare information:

Daniel Andersson, VD
Telefon: +46 76 001 44 50
E-post: da@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande

Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding är ett fastighetsbolag med tre affärsidéer.
1. Bygga hyreslägenheter som människor har råd att bo i
2. Renovera lägenheter som människor har råd att bo i efter renoveringen
3. Förvärva och förvalta kommersiella fastigheter med höga kassaflöden som skall generera resurserna som krävs för att bygga hyreslägenheter.
Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Kvalitena AB (publ), Tuve Holding AB, LMK Forward AB, Michael Derk och Bengt Linden. Mangold Fondkommission AB agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Real Holding i Sverige AB (publ) Q2 rapport 2019

Real Holding AB Q2 intäkterna och driftnetto ökar även rörelseresultat ökar.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning: 12,0 Mkr (11,6)
  • Hyres- och serviceintäkter: 12,0 Mkr (11,6)
  • Driftnetto: 8,5 Mkr (6,9)
  • Rörelseresultat: 5,1 Mkr (2,1)
  • Resultat efter skatt: -1,7 Mkr (-9,7)
  • Resultat per aktie: -0,01 kr (-0,04)


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut samtyckesbegäran till obligationsinnehavarna med Intertrust som agent.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag fredagen den 12 juli 2019 skickat ut samtyckes begären via sin agent Intertrust.


Real Holding i Sverige AB (publ) har idag skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse till borgenärerna

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tisdagen den 9 juli 2019 skickat ut ett förslag om underhandsuppgörelse.Real Holding i Sverige AB (publ) begär om förlängning av företagsrekonstruktion.

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag ingivit en begäran till Stockholms tingsrätt om en förlängd rekonstruktionsperiod.


Kommuniké från bolagsstämma i Real Holding i Sverige AB (publ)

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under onsdagen den 19 juni 2019 årsstämma för verksamhetsåret 2018 varvid följande beslut med avvikelse från framlagda förslag fattades:


Särskild upplysning i revisionsberättelsen Real Holding i Sverige AB

Real holding Sverige AB (publ) avgav igår årsredovisning för 2018 och kompletterar tidigare pressmeddelande som publicerades 19:00 CET 22 maj 2019 om information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE AB (PUBL)

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i UMA Workspace, Blekholmstorget 30 i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär