Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 13 oktober 2017 klockan 15.00 i Gremios lokaler på Sibyllegatan 9 i Stockholm i syfte att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B.

Bakgrund och motiv
Under sommaren 2017 tillträdde Gremio Fastigheter AB som ny huvudägare i Real Holding vilket innebar inledningen på ett genomgripande omstruktureringsarbete av bolaget för att uppnå lönsamhet samt goda tillväxtmöjligheter. Verksamhetens inriktning förändras till att enbart inriktas mot kommersiella fastigheter med starka kassaflöden. Arbetet med avyttringar av övriga fastigheter och projekt pågår i skrivande stund.

Den föreliggande företrädesemissionen kommer att tillföra Bolaget likvida medel i syfte att förstärka såväl rörelsekapitalet som Bolagets balansräkning. Det erbjudna inlösenförfarandet avseende Bolagets preferensaktier, vilket på förhand godkänts av ägare till ca 30% procent av utgivna preferensaktier, kommer utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka Bolagets soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av Bolagets idag alltför höga finansieringskostnader. Medlen från företrädesemissionen skall används för att tillträda ytterligare en fastighet (Tranås), lösa lån med höga räntor samt stärka det egna kapitalet för att möjliggöra tillväxt. Inlösen av Bolagets preferensaktier är en förutsättning för att kunna skapa en gynnsam finansiering av fastigheterna i bolaget framgent.

I praktiken genomförs två emissioner i syfte att dels lösa in preferensaktierna samt tillföra bolaget kapital för att säkra en framtida lönsam tillväxt. För att Bolaget skall kunna säkerställa en framgångsrik företrädesemission samt skapa incitament för både befintliga och nya aktieägare föreslår styrelsen en teckningskurs om 0,5 SEK/aktie samt en teckningskurs om 0,65 SEK för TO.

Emissionen i sammandrag
- Aktieägare i Real Holding har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 20 oktober, senaste handelsdag för aktier med teckningsrätt är 18 oktober.
- En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner.
- Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.
- Bolaget tillförs vid full teckning 63 866 008 SEK före emissionskostnader.
- Vid fullt utnyttjade av övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 30 000 00 SEK före emissionskostnader.
- Vid full teckning av teckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 41 512 905 före emissionskostnader.
- Teckning av Units sker under perioden 24 oktober - 7 november 2107.
- De två största ägarna har förbundit sig att teckna sina andelar pro rata och totalt är ca 55 MSEK av emissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.
- Bolaget avser att säkerställa resterande delar av emissionsbeloppet med teckningsförbindelser samt garantiåtaganden.

Inlösen preferensaktier PREF1 till stamaktier av serie B i sammandrag
- Ägare av en (1) preferensaktie av serie PREF1 erbjuds 392 aktier av serie B till en teckningskurs av 0,50 SEK vilket motsvarar 196 SEK per preferensaktie vilket i sin tur motsvarar ca 50 % av inlösenbeloppet om 350 SEK samt ej utbetalad utdelning inklusive upplupen ränta på den uteblivna utdelningen.
- Godtar samtliga preferens aktieägare erbjudandet ökar antalet stamaktier av serie B med 150 796 520 aktier.

Det totala antalet aktier vid fulltecknad företrädesemission, samtliga teckningsoptioner utnyttjas och att samtliga preferens aktieägare godtar erbjudandet är 294 495 038 aktier (exkl. övertilldelningen) varav A aktier utgör 3 525 000. De aktieägare som utnyttjar sin företrädesrätt samt sina teckningsoptioner blir utspädda med 51,2 % om samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet om inlösen. De aktieägare som inte utnyttjar sin företrädesrätt samt att samtliga teckningsoptioner utnyttjas och samtliga preferensaktieägare godtar erbjudandet, blir utspädda med 94,6 %.

Tillgängliga handlingar
Samtliga teckningsvillkor samt erforderliga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen 13 kap. 6 § och 20 kap. 8, 12-14 §§ hålls tillgängliga hos bolaget senast två veckor före stämman och skickas per post till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Teckningsvillkoren kommer även finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.realholding.se senast två veckor före stämman.

Stockholm den 14 september 2017

Real Holding i Sverige AB (publ) Styrelsen

För ytterligare information:

Anna Jiffer, VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holding är ett fastighetsbolag som i dagsläget äger, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter. Verksamheten bedrivs främst i Sveriges tillväxtorter. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF. B-aktien handlas under kortnamnet REAL MTF B och preferensaktien handlas under kortnamnet REAL MTF PREF1.

Kommuniké från årsstämma i Real Holding den 8 maj 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under tisdagen den 8 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ett viktigt kvartal för Real Holding

 

Kvartalet i korthet

 

 

Kvartalet i siffror                                                            

 

Jan-mar 2018

 

Jan-mar 2017

Nettoomsättning (Mkr)                                               

8,3

16,7

Hyresintäkterna för perioden (Mkr)                     

8,2

13,8

Driftnettot (Mkr)                                                             

4,9

7,1

Rörelseresultat (Mkr)                                                    

2,7

2,2

Resultat efter skatt (Mkr)                                            

23,0

1,4

Resultat per aktie, kr                                                   

0,10

0,10

Eget kapital per 31 mars 2018 (Mkr)                 

104,3

115,8

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018, kr

0,47

8,31

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars Mkr:                                                             

487,5

456,7

 

Företrädesemission i REAL Holding är nu slutregistrerad

Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner.Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 15.00 i S9 på Sibyllegatan 9, i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET - SIFFROR FÖR Q4 2017 (Q4 2016)

 • Nettoomsättning 9,8 (13,9)
 • Hyresintäkterna för perioden 6,7 (11,3)
 • Driftnetto 4,1 (5,3)
 • Rörelseresultat -3,3 (-0,2)
 • Periodens resultat efter skatt -20,3 (-10,1)
 • Resultat per aktie: SEK -1,27 (-0,73)

Alla siffror anges i Mkr om inget annat anges (siffrorna inom parantes avser samma period föregående period)

HELÅRET 2017 (2016)

 • Nettoomsättning 46,2 (30,4)
 • Hyresintäkterna för perioden 35,2 (26,5)
 • Driftnettot 19,8 (14,5)
 • Rörelseresultat -1,9 (-3,4)
 • Periodens resultat efter skatt -99,4 (-14,8)
 • Eget kapital per 31 december 2017 66,3 (117,6)
 • Resultat per aktie -6,22 kronor (-1,06 kronor)

Eget kapital per aktie den 31 december 2017 0,30 kronor (8,44 kronor)

Koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 2017 275,5 (447,7)


Bolagsverket har registrerat emission av units samt inlösen av preferensaktier

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under december 2017 - januari 2018. Totalt emitterades 206 831 416 nya B-aktier och 48 259 544 teckningsoptioner. Antalet preferensaktier minskade med 281 409. Erbjudandet om inlösen av preferensaktier accepterades således till cirka 72 procent.


Valberedning utsedd i Real Holding

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med deltagare från bolagets tre största ägare, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB samt Bengt Linden via bolag.


Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: