Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.

"Som ett led i bolagets nya strategi har ledningen för avsikt att öka transparensen i sin rapportering och har därför kompletterat med några nyckeltal som vi anser ger en tydligare och mer rättvisande bild av bolaget och verksamheten. Vi har även valt att ta bort de nyckeltal som är spekulativa, subjektiva eller mindre relevanta. Detta förändrar ingenting i sak och påverkar naturligtvis inte rapporterat resultat utan är ett förtydligande för att öka förståelsen för bolagets utveckling." säger Anna Weiner Jiffer, VD för Real Holding

Nyckeltal som lagts till i rapporteringen är:
- Aktiekurs och börsvärde vid periodens utgång.
- Direktavkastning. Tidigare har bolaget redovisat direktavkastning exkl. byggrätter. Fr o m Q3 redovisas nu även direktavkastningen på de byggrätter bolaget äger.
- Driftnetto (Hyresintäkter minus driftskostnader)
- Balansomslutning (samtliga tillgångar redovisas)
- Räntebärande skulder
- Total belåningsgrad vid periodens utgång samt belåningsgrad på fastighetsnivå vid periodens utgång.

Nyckeltal som tagits bort är:
- Marknadsvärdet för byggrätter angivet i kvm BTA.
- Uppskattning av lägst antal kommande byggrätter och dess marknadsvärde per kvm byggrätt.
- Marknadsvärdet per kvm för samtliga fastigheter Ovanstående nyckeltal kring byggrätter kan vara spekulativa och svåra att verifiera i dagens bostadsmarknad. De är dessutom inte relevanta för den nya strategi där bolaget i första hand skall förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Två nyckeltal har fallit bort av misstag; räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad.
För att inget skall gå förlorat eller missförstås har vi i detta pressmeddelande valt att redovisa alla nyckeltal, period för period. Även de vi anser är mindre relevanta. I kommande årsbokslut kommer vi endast att redovisa de nyckletal som framgår av Q3 rapporten samt räntetäcknings- och skuldsättningsgrad.

"Vår avsikt med denna förbättrade rapportering är att den skall gynna våra aktieägare och de som är intresserade av att följa bolagets utveckling." säger bolagets CFO Lars-Olof Olsten i en kommentar.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Stockholm den 7 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Lars-Olof Olsten,
CFO
Telefon:+46 70 824 75 90
Lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Bra fart på uthyrningen i Gislaved

De initiativ Real Holding tagit tillsammans med den nya förvaltaren har på kort tid genererat nya hyresavtal om totalt ca 1700 m2.


Kommuniké från årsstämma i Real Holding den 8 maj 2018

Real Holding i Sverige AB (publ) höll under tisdagen den 8 maj 2018 årsstämma för verksamhetsåret 2017 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Ett viktigt kvartal för Real Holding

 

Kvartalet i korthet

 

 

Kvartalet i siffror                                                            

 

Jan-mar 2018

 

Jan-mar 2017

Nettoomsättning (Mkr)                                               

8,3

16,7

Hyresintäkterna för perioden (Mkr)                     

8,2

13,8

Driftnettot (Mkr)                                                             

4,9

7,1

Rörelseresultat (Mkr)                                                    

2,7

2,2

Resultat efter skatt (Mkr)                                            

23,0

1,4

Resultat per aktie, kr                                                   

0,10

0,10

Eget kapital per 31 mars 2018 (Mkr)                 

104,3

115,8

Eget kapital per aktie den 31 mars 2018, kr

0,47

8,31

Värdering av koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 31 mars Mkr:                                                             

487,5

456,7

 

Företrädesemission i REAL Holding är nu slutregistrerad

Bolagsverket har den 17 april 2018 slutregistrerat den företrädesemission som Real Holding i Sverige AB (publ) genomförde omkring årsskiftet. Totalt emitterades 110 119 088 nya B-aktier och 55 059 544 teckningsoptioner.Gremio Fastigheter AB har ökat sitt ägande i Real Holding till 12%

Gremio Fastigheter AB började investera i Real Holding under 2017 och har i företrädesemissionen utökat sitt ägande ytterligare. Emissionen är formellt avslutad och den ligger för slutregistrering hos Bolagsverket varför den slutliga ägarlistan nu kommuniceras.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I REAL HOLDING I SVERIGE

Aktieägarna i Real Holding i Sverige AB (publ), org. nr. 556865-1680, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 klockan 15.00 i S9 på Sibyllegatan 9, i Stockholm.


Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET - SIFFROR FÖR Q4 2017 (Q4 2016)

 • Nettoomsättning 9,8 (13,9)
 • Hyresintäkterna för perioden 6,7 (11,3)
 • Driftnetto 4,1 (5,3)
 • Rörelseresultat -3,3 (-0,2)
 • Periodens resultat efter skatt -20,3 (-10,1)
 • Resultat per aktie: SEK -1,27 (-0,73)

Alla siffror anges i Mkr om inget annat anges (siffrorna inom parantes avser samma period föregående period)

HELÅRET 2017 (2016)

 • Nettoomsättning 46,2 (30,4)
 • Hyresintäkterna för perioden 35,2 (26,5)
 • Driftnettot 19,8 (14,5)
 • Rörelseresultat -1,9 (-3,4)
 • Periodens resultat efter skatt -99,4 (-14,8)
 • Eget kapital per 31 december 2017 66,3 (117,6)
 • Resultat per aktie -6,22 kronor (-1,06 kronor)

Eget kapital per aktie den 31 december 2017 0,30 kronor (8,44 kronor)

Koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 2017 275,5 (447,7)


Bolagsverket har registrerat emission av units samt inlösen av preferensaktier

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under december 2017 - januari 2018. Totalt emitterades 206 831 416 nya B-aktier och 48 259 544 teckningsoptioner. Antalet preferensaktier minskade med 281 409. Erbjudandet om inlösen av preferensaktier accepterades således till cirka 72 procent.


Valberedning utsedd i Real Holding

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med deltagare från bolagets tre största ägare, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB samt Bengt Linden via bolag.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: