Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.

"Som ett led i bolagets nya strategi har ledningen för avsikt att öka transparensen i sin rapportering och har därför kompletterat med några nyckeltal som vi anser ger en tydligare och mer rättvisande bild av bolaget och verksamheten. Vi har även valt att ta bort de nyckeltal som är spekulativa, subjektiva eller mindre relevanta. Detta förändrar ingenting i sak och påverkar naturligtvis inte rapporterat resultat utan är ett förtydligande för att öka förståelsen för bolagets utveckling." säger Anna Weiner Jiffer, VD för Real Holding

Nyckeltal som lagts till i rapporteringen är:
- Aktiekurs och börsvärde vid periodens utgång.
- Direktavkastning. Tidigare har bolaget redovisat direktavkastning exkl. byggrätter. Fr o m Q3 redovisas nu även direktavkastningen på de byggrätter bolaget äger.
- Driftnetto (Hyresintäkter minus driftskostnader)
- Balansomslutning (samtliga tillgångar redovisas)
- Räntebärande skulder
- Total belåningsgrad vid periodens utgång samt belåningsgrad på fastighetsnivå vid periodens utgång.

Nyckeltal som tagits bort är:
- Marknadsvärdet för byggrätter angivet i kvm BTA.
- Uppskattning av lägst antal kommande byggrätter och dess marknadsvärde per kvm byggrätt.
- Marknadsvärdet per kvm för samtliga fastigheter Ovanstående nyckeltal kring byggrätter kan vara spekulativa och svåra att verifiera i dagens bostadsmarknad. De är dessutom inte relevanta för den nya strategi där bolaget i första hand skall förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Två nyckeltal har fallit bort av misstag; räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad.
För att inget skall gå förlorat eller missförstås har vi i detta pressmeddelande valt att redovisa alla nyckeltal, period för period. Även de vi anser är mindre relevanta. I kommande årsbokslut kommer vi endast att redovisa de nyckletal som framgår av Q3 rapporten samt räntetäcknings- och skuldsättningsgrad.

"Vår avsikt med denna förbättrade rapportering är att den skall gynna våra aktieägare och de som är intresserade av att följa bolagets utveckling." säger bolagets CFO Lars-Olof Olsten i en kommentar.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Stockholm den 7 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Lars-Olof Olsten,
CFO
Telefon:+46 70 824 75 90
Lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Real Holding offentliggör två tilläggsprospekt

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") offentliggör ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende företrädesemission av units, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2017 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.


Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.


Delårsrapport Q3 2017


Real Holdings emissionsprospekt offentliggörs, teckningstiden inleds den 20 november

Real Holding offentliggör prospekten för sina två emissioner


Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda.


Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB.


Tecknings- och acceptperiod för nyemission med företräde för befintliga aktieägare respektive inlösenerbjudande till preferens-aktieägare framflyttad tre dagar

Den 18 oktober 2017 meddelade Real Holding i Sverige AB (publ) genom pressmeddelande om att man avser genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier, dels en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Den extra bolagsstämman som hölls den 13 oktober godkände enhälligt styrelsens förslag.


Lars-Olof Olsten utses till ny CFO för Real Holding AB

Lars-Olof Olsten tillträdde som CFO för Real Holding från 1 oktober.


Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding

Den 13 oktober 2017 beslutade extra bolagsstämman i Real Holding i Sverige AB (publ) om att genomföra dels ett inlösenerbjudande till innehavare av preferensaktier samt en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Real Holding i Sverige

Stämman beslutade att genomföra en emission av så kallade Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bolaget genomför även en riktad emission till samtliga aktieägare av preferensaktier av serie PREF1 där en preferensaktieägarna erbjuds konvertera sina preferensaktier till stamaktier av serie B. Företrädesemissionen kommer att stärka såväl Bolagets rörelsekapital som Bolagets balansräkning. Det erbjudna inlösenförfarandet avseende Bolagets preferensaktier kommer utgöra en förstärkning av det egna kapitalet samt förstärka Bolagets soliditet och därmed skapa förutsättningar för betydande reduktioner av Bolagets idag alltför höga finansieringskostnader.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: