Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.

"Som ett led i bolagets nya strategi har ledningen för avsikt att öka transparensen i sin rapportering och har därför kompletterat med några nyckeltal som vi anser ger en tydligare och mer rättvisande bild av bolaget och verksamheten. Vi har även valt att ta bort de nyckeltal som är spekulativa, subjektiva eller mindre relevanta. Detta förändrar ingenting i sak och påverkar naturligtvis inte rapporterat resultat utan är ett förtydligande för att öka förståelsen för bolagets utveckling." säger Anna Weiner Jiffer, VD för Real Holding

Nyckeltal som lagts till i rapporteringen är:
- Aktiekurs och börsvärde vid periodens utgång.
- Direktavkastning. Tidigare har bolaget redovisat direktavkastning exkl. byggrätter. Fr o m Q3 redovisas nu även direktavkastningen på de byggrätter bolaget äger.
- Driftnetto (Hyresintäkter minus driftskostnader)
- Balansomslutning (samtliga tillgångar redovisas)
- Räntebärande skulder
- Total belåningsgrad vid periodens utgång samt belåningsgrad på fastighetsnivå vid periodens utgång.

Nyckeltal som tagits bort är:
- Marknadsvärdet för byggrätter angivet i kvm BTA.
- Uppskattning av lägst antal kommande byggrätter och dess marknadsvärde per kvm byggrätt.
- Marknadsvärdet per kvm för samtliga fastigheter Ovanstående nyckeltal kring byggrätter kan vara spekulativa och svåra att verifiera i dagens bostadsmarknad. De är dessutom inte relevanta för den nya strategi där bolaget i första hand skall förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Två nyckeltal har fallit bort av misstag; räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad.
För att inget skall gå förlorat eller missförstås har vi i detta pressmeddelande valt att redovisa alla nyckeltal, period för period. Även de vi anser är mindre relevanta. I kommande årsbokslut kommer vi endast att redovisa de nyckletal som framgår av Q3 rapporten samt räntetäcknings- och skuldsättningsgrad.

"Vår avsikt med denna förbättrade rapportering är att den skall gynna våra aktieägare och de som är intresserade av att följa bolagets utveckling." säger bolagets CFO Lars-Olof Olsten i en kommentar.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Stockholm den 7 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Lars-Olof Olsten,
CFO
Telefon:+46 70 824 75 90
Lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.

"Som ett led i bolagets nya strategi har ledningen för avsikt att öka transparensen i sin rapportering och har därför kompletterat med några nyckeltal som vi anser ger en tydligare och mer rättvisande bild av bolaget och verksamheten. Vi har även valt att ta bort de nyckeltal som är spekulativa, subjektiva eller mindre relevanta. Detta förändrar ingenting i sak och påverkar naturligtvis inte rapporterat resultat utan är ett förtydligande för att öka förståelsen för bolagets utveckling." säger Anna Weiner Jiffer, VD för Real Holding

Nyckeltal som lagts till i rapporteringen är:
- Aktiekurs och börsvärde vid periodens utgång.
- Direktavkastning. Tidigare har bolaget redovisat direktavkastning exkl. byggrätter. Fr o m Q3 redovisas nu även direktavkastningen på de byggrätter bolaget äger.
- Driftnetto (Hyresintäkter minus driftskostnader)
- Balansomslutning (samtliga tillgångar redovisas)
- Räntebärande skulder
- Total belåningsgrad vid periodens utgång samt belåningsgrad på fastighetsnivå vid periodens utgång.

Nyckeltal som tagits bort är:
- Marknadsvärdet för byggrätter angivet i kvm BTA.
- Uppskattning av lägst antal kommande byggrätter och dess marknadsvärde per kvm byggrätt.
- Marknadsvärdet per kvm för samtliga fastigheter Ovanstående nyckeltal kring byggrätter kan vara spekulativa och svåra att verifiera i dagens bostadsmarknad. De är dessutom inte relevanta för den nya strategi där bolaget i första hand skall förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Två nyckeltal har fallit bort av misstag; räntetäckningsgrad och skuldsättningsgrad.
För att inget skall gå förlorat eller missförstås har vi i detta pressmeddelande valt att redovisa alla nyckeltal, period för period. Även de vi anser är mindre relevanta. I kommande årsbokslut kommer vi endast att redovisa de nyckletal som framgår av Q3 rapporten samt räntetäcknings- och skuldsättningsgrad.

"Vår avsikt med denna förbättrade rapportering är att den skall gynna våra aktieägare och de som är intresserade av att följa bolagets utveckling." säger bolagets CFO Lars-Olof Olsten i en kommentar.

För tabell se bifogat pressmeddelande.

Stockholm den 7 december 2017

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 december 2017 kl. 08:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Lars-Olof Olsten,
CFO
Telefon:+46 70 824 75 90
Lars-olof.olsten@realfastigheter.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET - SIFFROR FÖR Q4 2017 (Q4 2016)

 • Nettoomsättning 9,8 (13,9)
 • Hyresintäkterna för perioden 6,7 (11,3)
 • Driftnetto 4,1 (5,3)
 • Rörelseresultat -3,3 (-0,2)
 • Periodens resultat efter skatt -20,3 (-10,1)
 • Resultat per aktie: SEK -1,27 (-0,73)

Alla siffror anges i Mkr om inget annat anges (siffrorna inom parantes avser samma period föregående period)

HELÅRET 2017 (2016)

 • Nettoomsättning 46,2 (30,4)
 • Hyresintäkterna för perioden 35,2 (26,5)
 • Driftnettot 19,8 (14,5)
 • Rörelseresultat -1,9 (-3,4)
 • Periodens resultat efter skatt -99,4 (-14,8)
 • Eget kapital per 31 december 2017 66,3 (117,6)
 • Resultat per aktie -6,22 kronor (-1,06 kronor)

Eget kapital per aktie den 31 december 2017 0,30 kronor (8,44 kronor)

Koncernens fastighetsbestånd vid utgången av 2017 275,5 (447,7)


Bolagsverket har registrerat emission av units samt inlösen av preferensaktier

Bolagsverket har den 21 februari 2018 registrerat den unitemission och den inlösen av preferensaktier som Real Holding i Sverige AB genomförde under december 2017 - januari 2018. Totalt emitterades 206 831 416 nya B-aktier och 48 259 544 teckningsoptioner. Antalet preferensaktier minskade med 281 409. Erbjudandet om inlösen av preferensaktier accepterades således till cirka 72 procent.


Valberedning utsedd i Real Holding

I enlighet med beslut på bolagsstämman den 31 juli 2017 för Real Holding i Sverige AB (publ) har en valberedning utsetts med deltagare från bolagets tre största ägare, Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB samt Bengt Linden via bolag.


Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK.


Företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Real Holding har i en finansmarknad som under senhösten varit tuff för framförallt fastighetsbolag lyckats uppnå en nästintill fulltecknad emission och dessutom fått större delen av sina preferensaktier inlösta. Detta medför att bolagets balansräkning genomgått en påtaglig förstärkning och att bolagets framtidsutsikter och möjligheter till framförallt billigare upplåning nu är betydligt bättre än före transaktionerna.


Real säljer Sydfastgruppen till Sterner Stenhus

Reals dotterbolag Real Sydfastgruppen AB förvaltar fastigheter i stora delar av Sverige. I portföljen finns fastigheter från flera olika fastighetsägare och på många orter. Att sälja verksamheten i detta dotterbolag är ytterligare ett steg i renodlingen av Real Holdings nya strategi.


Real Holding och APP Rockstar Equity avslutar affären kring Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik

Parterna har överenskommit om att APP Rockstar Equity övertar Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik i sin ägo från den 22 december 2017. APP som är den största långivaren till fastigheten och har under de senaste 6 månaderna innehaft panten i fastigheten tar nu helt över ägandet.


Preliminärt resultat av företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Emissionen har tecknats till stor del men det har kommit till styrelsens kännedom att flera preferensaktieägare med förvaltare i utländska banker inte har fått informationen.


Real Holding offentliggör två tilläggsprospekt

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") offentliggör ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende företrädesemission av units, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2017 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.


Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: