Företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Real Holding har i en finansmarknad som under senhösten varit tuff för framförallt fastighetsbolag lyckats uppnå en nästintill fulltecknad emission och dessutom fått större delen av sina preferensaktier inlösta. Detta medför att bolagets balansräkning genomgått en påtaglig förstärkning och att bolagets framtidsutsikter och möjligheter till framförallt billigare upplåning nu är betydligt bättre än före transaktionerna.

Nyemissionen av units om högst 63 MSEK har tecknats till cirka 55 MSEK. Erbjudandet av inlösen av preferensaktier har accepterats till cirka 72 procent. Styrelsen har med dessa resultat valt att avsluta emissionen och göra en tilldelning i förhållande till teckningssedlarna.

Det har dock kommit till styrelsens kännedom att vissa innehavare av preferensaktier med förvaltare i utländska banker inte fått fullständig information om inlösenerbjudandet och företrädesemissonen. Styrelsen har därför valt att godkänna senare inkomna anmälningssedlar. Detta kan leda till att ett litet antal ytterligare preferensaktier kommer att lösas in.

Real Holding presenterade under hösten både en ny ledning och en ny renodlad strategi i syfte att dels kunna refinansiera sig till bättre villkor och dels lägga grunden för en kommande tillväxtresa. En av grundförutsättningarna att kunna realisera denna strategi var att genomföra ett inlösenserbjudande av en större del av preferensaktierna samt genomföra en nyemission. Detta första steg är nu genomfört.

- " Med den renodling av bolaget som påbörjats och med emissionerna i ryggen kan vi nu titta framåt och ta nya tag i en marknad som har väldigt stor potential. Vi har fortsatt ett uppbyggnadsarbete att göra för att såväl förtjäna en börsplats som att infria ägarnas förväntan på bolaget. För detta arbete har vi nu en stabil grund att stå på", säger Anna Weiner Jiffer, VD för Real Holding i en kommentar.

Med den nya strategin, tydliga planen och det kapital som nu tillförts bolaget gör styrelsen nu bedömningen att Bolagets rörelsekapital täcker bolagets planerade drift under den kommande 12-månadersperioden.

Stockholm den 11 Januari 2018

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 januari 2018 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Bengt Engström, styrelseordförande
Telefon: +46 72 500 94 44
E-post: bengt.engstrom@realfastigheter.se

Lars-Olof Olsten, CFO och styrelseledamot
Telefon: +46 70 824 75 90
E-post: Lars-Olof.olsten@realfastigheter.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, LMK Forward AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden AB. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

www.realholding.se

Företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Real Holding har i en finansmarknad som under senhösten varit tuff för framförallt fastighetsbolag lyckats uppnå en nästintill fulltecknad emission och dessutom fått större delen av sina preferensaktier inlösta. Detta medför att bolagets balansräkning genomgått en påtaglig förstärkning och att bolagets framtidsutsikter och möjligheter till framförallt billigare upplåning nu är betydligt bättre än före transaktionerna.


Real säljer Sydfastgruppen till Sterner Stenhus

Reals dotterbolag Real Sydfastgruppen AB förvaltar fastigheter i stora delar av Sverige. I portföljen finns fastigheter från flera olika fastighetsägare och på många orter. Att sälja verksamheten i detta dotterbolag är ytterligare ett steg i renodlingen av Real Holdings nya strategi.


Real Holding och APP Rockstar Equity avslutar affären kring Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik

Parterna har överenskommit om att APP Rockstar Equity övertar Hägglundsfastigheten i Örnsköldsvik i sin ägo från den 22 december 2017. APP som är den största långivaren till fastigheten och har under de senaste 6 månaderna innehaft panten i fastigheten tar nu helt över ägandet.


Preliminärt resultat av företrädesemissionen tecknad till 86% och inlösenerbjudandet av preferensaktier tecknat till 72%

Emissionen har tecknats till stor del men det har kommit till styrelsens kännedom att flera preferensaktieägare med förvaltare i utländska banker inte har fått informationen.


Real Holding offentliggör två tilläggsprospekt

Real Holding i Sverige AB (publ) ("Real Holding") offentliggör ett tilläggsprospekt i tillägg till det prospekt avseende företrädesemission av units, som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 17 november 2017 och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet.


Förtydligande av nyckeltal för bättre verksamhetsförståelse

I den nyss publicerade Q3 rapporten har den nya ledningen för Real valt att komplettera med flera relevanta nyckeltal för att säkerställa full transparens och spårbarhet jämfört med tidigare kvartalsrapporter. Förtydligande av dessa nyckeltal särredovisas härmed.


Delårsrapport Q3 2017


Real Holdings emissionsprospekt offentliggörs, teckningstiden inleds den 20 november

Real Holding offentliggör prospekten för sina två emissioner


Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås är framflyttat för att minska upplåningskostnaden i affären

Real Holding i Sverige AB (publ) har den 31 oktober kommit överens med säljaren, Erik Hemberg Fastigheter AB, om att skjuta på tillträdet av fastighetsbolaget Fastighets AB Kompaniet 3, till den 1:a februari 2018 då bolagets möjligheter för billigare upplåning ökar avsevärt efter det att de två aviserade emissionerna är genomförda.


Ytterligare framflyttning av tecknings- och accepttid

Inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare i Real Holding AB.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: