Bokslutskommuniké 2019

1 oktober - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -1 991 846 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 992 747 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK

1 januari - 31 december 2019

· Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK

· Rörelseresultatet uppgick till -5 245 451 SEK

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 246 352 SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,42 SEK

· Likvida medel 2019-12-31 7 625 662 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2019-12-31, 12 518 497 aktier.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2019.

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2020 2020-05-27

Delårsrapport Q2 2020 2020-08-27

Delårsrapport Q3 2020 2020-11-27

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 20 april 2020 i bolagets lokaler på Klammerdammsgatan 6 i Halmstad.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 13 april 2020.

Väsentliga händelser under rapportperioden (2019-01-01 - 2019-12-31)

· Flera samarbetsavtal inom Vård & Omsorg har tecknats

· Den sensor som ingår i sensorsystemet certifieras för bruk i hemmiljö

· Det molnbaserade sensorsystemet EaZense lanseras på mässan Vitalis

· Ny VD utses, Klas Arvidson

· Företrädesemission genomförs om ca 10,8 MSEK före emissionskostnader

· Första ordern på sensorsystemet EaZense erhålls

· Ett LOI (avsiktsförklaring) tecknas med ett av världens största sensorbolag

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

· En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

klas@raytelligence.com

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl 07.30 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Raytelligence genomför företrädesemission om cirka 5,4 MSEK för att utöka marknadsföringsinsatser internationellt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

Bokslutskommuniké 2019Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär