Prolight ansöker om ytterligare patent - höginnovativ lösning applicerbar även utanför Prolights produktutveckling

Prolight har nu enligt tidigare kommunicerad plan ansökt om ytterligare ett patent. Ansökan baseras på en höginnovativ lösning för att  separera ut plasma från helblod. Separationen genomförs med mycket hög precision och i Point of Care format -  separationen kräver alltså mycket litet fysiskt utrymme och görs på kort tid. Detta är en mycket viktig komponent tillsammans med andra tekniska nyheter i vårt Point of Care system för mätning av högkänsligt troponin.

Separationsmetoden är vidareutvecklad från gängse teknik , som idag i mycket hög utsträckning används i samband med analys av blodprover på sjukhuslaboratorierna.  Detta innebär att  separationsteknologin i sig kan komma att utgöra en egen separat affärsmöjlighet för inkorporering i andra system för mätning av olika innehåll i blodprover, även utanför det Point of Care system som Prolight nu utvecklar.

Patentansökningen har inlämnats av teknologipartnern TTP för Prolights räkning till "The Intellectual Property Office" i UK.

Det är bolagets bedömning att denna innovation väsentligt ökar värdet av vår produkt. Det stora potentiella användningsområdet för denna separationsteknologi kan dessutom komma att signifikant öka bolagets kommersiella värde.

Vidare har instrumentdesignen justerats i linje med den input vi har fått från marknaden, med ett bibehållet fokus på säkerhet och lätthanterlighet för användaren, i kombination med ett modernt uttryck.

Nuvarande design, mindre justeringar kan komma att ske.

16 september 2019

För ytterligare information kontakta:
Prolight Diagnostics AB (publ), Maria Holmlund (VD), telefon: +46 (0) 702 124 262.
E-post: mh@prolightdiagnostics.se
Hemsida: www.prolightdiagnostics.se

Denna information är sådan information som Prolight Diagnostics AB publ. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.40 den 16 September 2019.

Om Prolight Diagnostics AB
Prolight Diagnostics AB utvecklar tillsammans med teknologipartners patientnära testsystem, Point of Care testning (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POCT-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på sjukhusvårdavdelningar, vårdcentraler, äldreboenden etc vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknologi kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som inte har hjärtinfarkt. Prolight har under en tioårsperiod arbetat med utvecklingen inom "micro Elisa" för Point of Care testning. Försäljningsvärdet inom området beräknades 2017 till drygt 18 miljarder USD och är i stark tillväxt.

Kommuniké från årsstämma 2020 Prolight Diagnostics AB

Prolight Diagnostics AB höll onsdagen den 20 maj 2020 klockan kl. 10.00 årsstämma, hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm.


Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 publicerad

Prolight Diagnostics kvartalsredogörelse för Q1 2020 är nu offentliggjord (bilagd) och finns även tillgänglig för nedladdning på företagets hemsida, www.prolightdiagnostics.se


Kallelse till årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ)

Aktieägarna i Prolight Diagnostics AB (publ), 556570-9499, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos GT 30 Grev Ture, Grev Turegatan 30 i Stockholm. Inregistreringen börjar kl. 09.30.


Ledningsförändring i Prolight Diagnostics

Maria Holmlund har av personliga skäl beslutat att avsluta sitt uppdrag som VD för Prolight Diagnostics AB, hon går i pension. Hon kvarstår i tjänst till halvårsskiftet.
Särskild upplysning i revisionsberättelsen

Prolight Diagnostics AB offentliggjorde den 2 april 2020 klockan 15:49 CEST bolagets årsredovisning för 2019. Bolaget kompletterar det tidigare pressmeddelandet med information gällande revisorns särskilda upplysning i revisionsberättelsen avseende väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift.Leveranser av instrumentdelar från Kina har återupptagits och pågår, samtidigt som begränsningen av virusspridningen är av betydelse för fortsatt utveckling.

Vi får nu leveranser av instrumentdelar från leverantörer som åter öppnat sin tillverkning efter att tidigare restriktioner till följd av Covid- 19 har upphört.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär