Prime Living rekryterar ny CFO

Prime Living har utsett Lars Wikström till ny CFO och han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp. Han tillträder befattningen den 11 februari 2019. 

Lars har mångårig erfarenhet från fastighet- och byggbranschen och kommer närmast från egen konsultverksamhet med inriktning på ekonomisk och finansiell rådgivning. Dessförinnan har han bland annat varit finansdirektör och styrelseledamot i Westinghouse Electric Sweden AB samt arbetat inom ThyssenKrupp och NCC.

"Vi välkomnar Lars till Prime Living. Hans breda erfarenheter kommer att vara en stor tillgång för Prime Living i den fortsatta utvecklingen av bolaget", säger Hans Sandén VD och Koncernchef.

"Prime Living avser under våren att re-finansiera bolaget för att i ett första steg kunna genomföra byggnationen av total ca 800 lägenheter i vårt fastighetsprojekt i Spånga. Lars erfarenhet från finansierings och utvecklingsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen kommer att innebära ett stort tillskott för bolaget", säger styrelseordförande Peter Gustafson.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-02-11 kl. 08:30 CET.

11 februari 2019

För ytterligare information kontakta:
Hans Sandén, VD och Koncernchef
+46 708 73 94 96
hans.sanden@primeliving.se 

Om Prime Living
Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se 

Processen för samgåendet mellan Prime Living och Studentbostäder i Sverige fortlöper och bolaget anlitar finansiella rådgivare för genomförande av en nyemission av aktier

Prime Living AB (publ) ("Bolaget") har, i enlighet med vad som kommunicerades vid offentliggörandet av samgåendet mellan Bolaget och Studentbostäder i Sverige AB den 26 oktober 2020, för avsikt att genomföra en nyemission av aktier efter att samgåendet slutförts. Processen för samgåendet fortlöper enligt plan och Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Swedbank AB (publ) och Pareto Securities AB som finansiella rådgivare för genomförande av en sådan nyemission.


Prime Living ansöker om avnotering av obligationslånen med ISIN SE0010985218 och SE0009806383 samt föreslår handelsstopp i obligationslånet med ISIN SE0009155286

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").Prime Living informerar om avstämningsdag för konverteringen av koncernens tre utestående obligationslån

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde i ett pressmeddelande den 21 augusti 2020 att Bolaget, genom Intertrust (Sweden) AB i egenskap av agent, initierat skriftliga förfaranden för att besluta om ändringar i villkoren för obligationslånen med (i) ISIN SE0010985218 med ett emitterat belopp om 50 MSEK, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB ("Campus Stockholm Obligationen"), (ii) ISIN SE0009806383 med ett emitterat belopp om 190 MSEK, upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"), och (iii) ISIN SE0009155286 med ett emitterat belopp om 400 MSEK, upptaget av Bolaget ("Oxie Obligationen"). De föreslagna ändringarna innefattade bland annat att hela de emitterade beloppen för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen samt hälften av det emitterade beloppet för Oxie Obligationen skulle konverteras till preferensaktier av serie C i Bolaget genom riktade nyemissioner ("Konverteringen").


Prime Living AB (publ) har ingått överenskommelse med Lunds universitet

Lunds universitet ("LU") har tidigare lämnat in stämningsansökan mot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB (gemensamt "Prime Living") och yrkade ersättning om totalt cirka 3,5 MSEK. Prime Living bestred LU:s talan samt genstämde LU och yrkade ersättning om cirka 35 MSEK.


Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2020

Perioden januari - september 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 31,1 MSEK (40,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,7 MSEK (-4,8).
  • Värdeförändring av fastigheter var 35,1 MSEK (14,7).
  • Resultatet före skatt blev 7,8 MSEK (-44,2).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,0 SEK (-1,6).

Kvartalet juli-september 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 9,8 MSEK (13,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 38,5 MSEK (4,3). Förbättringen förklaras av en orealiserad värdeförändring av fastigheten Ferdinand 8 samt minskade räntekostnader.
  • Värdeförändring av fastigheter var 41,3 MSEK (2,0).
  • Resultatet före skatt blev 33,4 MSEK (-8,3).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0,1 SEK (-0,3).KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Prime Living AB (publ), org.nr 556715-7929, med säte i Stockholm, kallar härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 26 november 2020.


Prime Living och Studentbostäder i Sverige går samman under det nya namnet Studentbostäder i Sverige

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om ett samgående med Studentbostäder i Sverige AB ("Studentbostäder i Sverige"). Samgåendet är ett resultat av de pågående förhandlingar som Bolaget kommunicerade i pressmeddelande den 13 oktober 2020 och sker genom att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige med vederlag i form av nyemitterade preferensaktier av serie B och serie C ("Samgåendet"). Prime Living fortsätter även sin tidigare offentliggjorda rekapitaliseringsplan.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted