Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.

Utbyteserbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att Prime Living efter fullföljande kommer att lösa in 773 586 preferensaktier av serie B, motsvarande cirka 59,5 procent av samtliga utestående preferensaktier av serie B i Bolaget. Till följd därav kommer Bolaget att emittera 15 471 720 stamaktier.

Leverans av nyemitterade stamaktier i Utbyteserbjudandet kommer att ske i samband med registrering av Utbyteserbjudandet hos Bolagsverket vilket beräknas ske vecka 2 2020.

Antal utestående aktier i Bolaget efter registrering hos Bolagsverket kommer att vara följande:

Stamaktier: 44 461 075
Preferensaktier av serie B: 526 414
Preferensaktier av serie C: 204 519 552

Bolagets stamaktier och preferensaktier av serie B är strukturellt efterställda preferensaktier av serie C. Samtliga Bolagets preferensaktier av serie C kommer automatiskt att omvandlas till stamaktier om antalet preferensaktier av serie B i Bolaget är 65 000 eller färre. För att möjliggöra för de innehavare av preferensaktier av serie B som ännu inte har accepterat Utbyteserbjudandet att byta ut sina preferensaktier av serie B till stamaktier har styrelsen beslutat, i enlighet med beslutet som fattades av extra bolagsstämma den 27 november 2019, att förlänga acceptfristen till och med den 30 januari 2020. Anmälan är bindande och preferensaktier av serie B anmälda för inlösen apportreserveras i Euroclear-systemet vid anmälan om inlösen. Förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till samtliga kvarvarande direktregistrerade innehavare av preferensaktier av serie B. Blank anmälningssedel kan erhållas från Prime Living (www.primeliving.se) och Mangold Fondkommission (www.mangold.se/aktuella-emissioner).

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Jag noterar att många ägare av preferensaktie B har accepterat utbyteserbjudandet. Jag tror dock att det finns de som ännu inte har haft tillfälle att sätta sig in i erbjudandet. Förlängningen innebär att resterande innehavare av preferensaktie B nu får en ny möjlighet. Det är min förhoppning att erbjudandet accepteras av så många att preferensaktie C omvandlas till stamaktier och vi då får den kapitalstruktur som är målbilden i vår rekapitaliseringsplan: ett aktieslag, där alla aktier har lika rätt i bolaget."

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 15:20 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving,se

Nerladdningsbara filer

Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2019

"Under fjärde kvartalet uppnådde Prime Living de viktigaste målen i vår plan för att rekapitalisera bolaget. I slutet av december såldes bolagets tillgång Sandyford på Irland och därmed togs ett avgörande steg för att säkra fortsatt drift av verksamheten. Sedan dess har vi återgått till att genomföra vår affärsplan. I januari återupptogs arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga."

Utdrag ur Bokslutskommunikén från Lars Wikström, vd och koncernchef


Prime Living presenterar reviderad affärsplan

Styrelsen i Prime Living AB (publ) har fattat beslutat om en delvis reviderad affärsplan. Bolaget kommer att göra förändringar i både byggprocess och valet av leverantörer. Som en led i detta kommer importen av färdiga moduler från Kina att upphöra. En översyn av byggloven ska ske för att undersöka möjligheten att tillskapa flera bostäder än planerat, samt att även omfatta andra ändamål än studentbostäder, såsom företagsbostäder.


Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag fått kännedom om att Göteborgs kommun har beslutat att säga upp det arrendeavtal avseende markområden på fastigheterna Rambergsstaden 733:398, 68:1 och 733:401 som ingåtts mellan kommunen och Prime Living genom dotterbolag.


Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.


Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets stamaktie (SE0006422309). Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2020-01-08.Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford

Prime Living AB:s (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har sent under fredagskvällen den 13 december 2019 ingått ett avtal om försäljning av Bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford") på Irland till Atlas Limited Partnership ("ALP") för en köpeskilling om 18 500 000 EUR, vilket motsvarar 193 276 900 SEK.[1] Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som inträffar den 20 december 2019.

[1] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4474, vilket var växelkursen vid den 13 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär