Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Perioden januari - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 41 procent till 51,4 MSEK (36,4).
 • Rörelseresultatet ökade 49 procent till 219,4 MSEK (147,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 221,7 MSEK (143,1), en ökning med 55 procent.
 • Resultatet före skatt blev 170,8 MSEK (130,2).
 • Vinsten per stamaktie var 8,0 SEK (6,9).
 • Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0 SEK per stamaktie respektive 8,50 SEK per preferensaktie (B).

Kvartalet oktober - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 50 procent till 16,4 MSEK (10,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 21,6 MSEK (40,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 24,2 MSEK (42,2).
 • Resultatet före skatt blev 12,0 MSEK (36,8).
 • Vinsten per stamaktie var 1,7 SEK (2,1).

"Hyresintäkterna stiger nu i snabb takt, under fjärde kvartalet med 50 procent och på helåret med 41 procent till 51 MSEK. Årets resultat om 171 MSEK och värdeutvecklingen på vårt fastighetsbestånd visar att vi har skapat betydande värden genom att expandera och utveckla verksamheten. "  

UTDRAG UR KOMMENTAR FRÅN JAN SEVERA, VD OCH KONCERNCHEF   

Händelser under fjärde kvartalet
Det aktieöverlåtelseavtal som Prime Living tecknade i september avseende fastigheten Glyttinge 3:17 nära Linköpings universitet, frånträddes i kvartalet på grund av att Linköpings kommun beslutat att inte pröva detaljplan för bostadsändamål på fastigheten.

Den nya bolagsledningen presenterade en programförklaring för de kommande 18 månaderna med följande mål:

 • Mer än fördubbla bostadsbeståndet i egen förvaltning (utveckla totalt ca 1 900 studentbostäder fördelat på Stockholm, Göteborg och Dublin).
 • Utveckla förvaltningsorganisation i takt med det växande bostadsbeståndet.
 • Bibehålla en sund tillväxttakt genom att löpande identifiera nya affärsmöjligheter.
 • Fokusera på grön hållbar energi kopplat till bolagets bostadsprojekt.
 • Ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Samtidigt fortsätter Prime Living att sträva efter att vara studenternas första val genom att erbjuda bra boendestandard till rimliga hyror.

Övriga händelser under verksamhetsåret 2017 

 • Bolagets styrelseordförande Jan Severa tillträdde som VD efter Ingvor Sundbom som var VD under perioden maj-september. Ola Wengberg tillträdde som vice VD. De båda är grundare av och huvudägare i Prime Living.
 • Styrelseledamoten Harald Bengtsson utsågs till Jan Severas efterträdare som styrelseordförande.
 • Prime Living etablerade dotterbolag på Irland.
 • Fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin förvärvades för 10,3 MEUR
 • Tio procent i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd förvärvades för 10 MSEK.
 • Ett obligationslån om 400 MSEK emitterades vilket den 18 maj började handlas på Nasdaq Stockholm.
 • Bolaget erhöll investeringsstöd för anordnande av bostäder för studerande.
 • Prime Living flyttade huvudkontoret till Arenastaden i Solna.

Händelser efter perioden
Prime Living förstärkte sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Severa, VD och Koncernchef, +46 (0)708 458 133, jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2018 kl. 08:30 CET genom verkställande direktörens försorg.

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267) Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 50 30 1550
www.mangold.se

Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B.

Prime Living avser ansöka om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B (ISIN-nr SE0006422317) listad på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.


Prime Living AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör sin årsredovisning för 2019.

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Pyramidvägen 7 i Solna.Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari - mars 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
 • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).


Prime Living beslutar om nedskrivning av värdet på fastigheterna i Oxie och meddelar att bolaget avser initiera kontakt med obligationsinnehavare med anledning av situationen

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om en notering av Bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted