Prime Living informerar om att tillträde är genomfört avseende fastigheten Dublin/Sandyford samt ändringar i villkoren.

23 december 2019

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") offentliggjorde den 14 december 2019 att dotterbolaget Prime Living Sandyford Limited ("Prime Living Sandyford") sent den 13 december 2019 ingått avtal om försäljning av bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford" eller "Fastigheten") på Irland till Atlas Limited Parnership ("ALP") för en köpeskilling om 18,5 MEUR (motsvarande ca 193 MSEK)[1] ("Avtalet"). Enligt Avtalet skulle ALP tillträda Fastigheten den 20 december 2019 under förutsättning att Avtalets villkor var uppfyllda.

I samband med tillträde har det emellertid kommit till kännedom att ett rättsligt förfarande har inletts i Irish High Court (vilket är den första instansen i det irländska rättssystemet för brott- och civilmål) av en tidigare budgivare på fastigheten, mot Prime Livings JV Partner ("Partner") och Prime Livings helägda dotterbolag Prime Living International AB ("Prime Living International"), vilka är de bolag som äger Prime Living Sandyford.[2]

Att de rättsliga förfarandena har inletts innebär att en notering om pågående rättsligt förfarande (lis pendens) ("Lis pendens-noteringen") har antecknats i det irländska fastighetsregistret.

För att undvika att försätta sig i en akut likviditetssituation och för att frigöra medel för fullgörande av åtaganden i närtid gentemot Bolagets fordringshavare har Prime Living Sandyford och ALP idag kommit överens om en justering av Avtalet med innebörden att ALP accepterar tillträde, trots Lis pendens-noteringen, mot en köpeskillingsreduktion ("Tilläggsavtalet"). Köpeskillingen enligt Tilläggsavtalet är 16,9 MEUR (vilket motsvarar 177 MSEK).[3]

Tillträde är nu genomfört och den justerade köpeskillingen är deponerad på Irland på ett konto i Bolagets namn. Så snart likviden har överförts till Sverige kommer Bolaget genomföra betalningar till aktiägarlångivarna i enlighet med Bolagets rekapitaliseringsplan. Betalningarna förväntas fullgöras under någon av de sista affärsdagarna 2019. Bolagets forsatta drift är nu säkrad.

Prime Livings VD Lars Wikström ger följande kommentar:

"Jag kan konstatera att vi har genomfört en mycket viktig del i vår rekaptaliseringsplan och undanröjt hotet mot fortsatt drift. Vi har genom detta skaffat oss kapital att genomföra det första viktiga steget i vår affärsplan. Naturligtvis blir jag förargad när den tidigare budgivaren kan obstruera genomförandet av försäljningen. Jag är samtidigt tacksam för att vi och ALP har agerat snabbt, pragmatiskt och kraftfullt, så att vi nu har kunnat stänga transaktionen. Bolaget avser att med hjälp av sina legala rådgivare på Irland utreda möjligheten att föra en talan mot motparten i stämningsansökan mot Bolaget och andra eventuella medverkande för att söka ersättning för den skada som Bolaget lidit i den uppkomna situationen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2019 kl. 23:15 CET.

[1] Vid användandet av Riksbankens växlingskurs den 13 december 2019.
[2] Prime Living International och Partnern äger Prime Living Ireland Limited som innehar 100 % av aktierna i Prime Living Sandyford.
[3] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4497, vilket var växelkursen per den 23 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Prime Living AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké, januari-december 2019

"Under fjärde kvartalet uppnådde Prime Living de viktigaste målen i vår plan för att rekapitalisera bolaget. I slutet av december såldes bolagets tillgång Sandyford på Irland och därmed togs ett avgörande steg för att säkra fortsatt drift av verksamheten. Sedan dess har vi återgått till att genomföra vår affärsplan. I januari återupptogs arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga."

Utdrag ur Bokslutskommunikén från Lars Wikström, vd och koncernchef


Prime Living presenterar reviderad affärsplan

Styrelsen i Prime Living AB (publ) har fattat beslutat om en delvis reviderad affärsplan. Bolaget kommer att göra förändringar i både byggprocess och valet av leverantörer. Som en led i detta kommer importen av färdiga moduler från Kina att upphöra. En översyn av byggloven ska ske för att undersöka möjligheten att tillskapa flera bostäder än planerat, samt att även omfatta andra ändamål än studentbostäder, såsom företagsbostäder.


Göteborgs kommun har sagt upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg

Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag fått kännedom om att Göteborgs kommun har beslutat att säga upp det arrendeavtal avseende markområden på fastigheterna Rambergsstaden 733:398, 68:1 och 733:401 som ingåtts mellan kommunen och Prime Living genom dotterbolag.


Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.


Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets stamaktie (SE0006422309). Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2020-01-08.Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford

Prime Living AB:s (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har sent under fredagskvällen den 13 december 2019 ingått ett avtal om försäljning av Bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford") på Irland till Atlas Limited Partnership ("ALP") för en köpeskilling om 18 500 000 EUR, vilket motsvarar 193 276 900 SEK.[1] Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som inträffar den 20 december 2019.

[1] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4474, vilket var växelkursen vid den 13 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär