Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.

Prime Living Ireland äger totalt ca 136 byggrätter i Letterkenny i norra Irland och ca 700 i Dublin som har förvärvats för 10,3 miljoner euro. Prime Living betraktar den irländska marknaden som mycket intressant då det fnns ett stort behov av studentlägenheter och byggreglerna är förmånliga för denna boendeform. Prime Livings produktionsmetod är dessutom mycket lämplig för de typer av studentlägenheter som är vanliga på Irland.

- "Som vi tidigare meddelat ser vi en positiv utveckling och betydande potential på den irländska marknaden och vi är således mycket nöjda med att redan nu kunna genomföra denna afär. Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi och intention sedan samarbetet med Care Cove Holding AB inleddes. Cara Cove Holding AB kommer även fortsättningsvis ha ett betydande infytande i bolaget med sina trettio procent och vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete för att utveckla våra projekt på Irland." säger VD Ingvor Sundbom.

19 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef,
+46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att ofentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för ofentliggörande den 19 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 14.00 på Hotell Mornington, Nybrogatan 53 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Ophelia.


Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har i samband med byggnation fått fördyrade kostnader hänförliga till färdigställandet av det sista huset om 209 lägenheter i projekt Ferdinand Spånga. PLE har anlitat en totalentreprenör som i sin tur anlitat flera underentreprenörer vilka ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden, vilket Prime Living Entreprenad bedömer kommer att medföra extraordinära kostnader om 13-20 MSEK. Ytterligare kostnader hänförliga till rättsliga tvister kan uppkomma men bedöms rymmas inom intervallet.


Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. Mark- och miljödomstolen fastställer nu Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016, § 440, att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 10 februari 2026 för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och bullerplank på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401.


Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.


Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB undersöker möjligheten att emittera obligationer

I syfte att säkerställa full finansiering för slutförandet av de sista etapperna i Prime Livings projekt i Spånga har Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, gett ABG Sundal Collier i uppdrag att undersöka möjligheten att emittera seniora säkerställda obligationer på den svenska marknaden.


Prime Living offentliggör bokslutskommuniké, januari- december 2017

Perioden januari - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 41 procent till 51,4 MSEK (36,4).
 • Rörelseresultatet ökade 49 procent till 219,4 MSEK (147,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 221,7 MSEK (143,1), en ökning med 55 procent.
 • Resultatet före skatt blev 170,8 MSEK (130,2).
 • Vinsten per stamaktie var 8,0 SEK (6,9).
 • Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 0 SEK per stamaktie respektive 8,50 SEK per preferensaktie (B).

Kvartalet oktober - december 2017

 • Koncernens intäkter ökade 50 procent till 16,4 MSEK (10,9).
 • Rörelseresultatet minskade till 21,6 MSEK (40,3).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 24,2 MSEK (42,2).
 • Resultatet före skatt blev 12,0 MSEK (36,8).
 • Vinsten per stamaktie var 1,7 SEK (2,1).

Prime Living förstärker sitt förvaltningsteam, Karoline Peres ny uthyrningschef

Prime Living stärker sin förvaltningsaffär genom fyra nyrekryteringar. Karoline Peres tillträder tjänsten som uthyrningschef på Prime Living AB med ansvar för bolagets förvaltningsteam. Hanna Rejmell Eriksson tillträder tjänsten som förvaltare av Prime Living Spånga och Farshid Azadfar och Suat Sinani tillträder tjänsterna som butiksansvarig och förvaltare i Prime Living Oxie.


Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts


Prime Living Delårsrapport januari-september 2017, korrigeringar

Den 15:e november 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-september 2017.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: