Prime Living förvärvar 10% i det samägda bolaget Prime Living Ireland Ltd för 10 miljoner kronor

Prime Living för värvar tio procent i Prime Living Ireland Ltd fr ån samarbetspartnern Cara Cove Holding AB, vilket innebär en ökad kontroll och ägarandel i bolaget från nuvarande sextio procent till sjuttio procent. Köpeskillingen uppgår till 10 miljoner kronor och fnansieras med eget kapital.

Prime Living Ireland äger totalt ca 136 byggrätter i Letterkenny i norra Irland och ca 700 i Dublin som har förvärvats för 10,3 miljoner euro. Prime Living betraktar den irländska marknaden som mycket intressant då det fnns ett stort behov av studentlägenheter och byggreglerna är förmånliga för denna boendeform. Prime Livings produktionsmetod är dessutom mycket lämplig för de typer av studentlägenheter som är vanliga på Irland.

- "Som vi tidigare meddelat ser vi en positiv utveckling och betydande potential på den irländska marknaden och vi är således mycket nöjda med att redan nu kunna genomföra denna afär. Förvärvet är i linje med vår tillväxtstrategi och intention sedan samarbetet med Care Cove Holding AB inleddes. Cara Cove Holding AB kommer även fortsättningsvis ha ett betydande infytande i bolaget med sina trettio procent och vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete för att utveckla våra projekt på Irland." säger VD Ingvor Sundbom.

19 juni 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingvor Sundbom, VD och Koncernchef,
+46 (0) 707 88 66 50
ingvor.sundbom@primeliving.se
www.primeliving.se

Denna information är sådan information som Prime Living AB är skyldigt att ofentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för ofentliggörande den 19 juni 2017 kl. 12:30 CET.

Om Prime Living 
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 096 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se

Valberedning inför Prime Livings årsstämma 2018 och datum för årsstämma 2018

Valberedningen i Prime Living AB (publ) inför årsstämman 2018 har utsetts


Prime Living Delårsrapport januari-september 2017, korrigeringar

Den 15:e november 08:30 publicerades delårsrapporten för perioden januari-september 2017.


Prime Living publicerar delårsrapport för Q3, januari-september 2017

"Vi har nu inlett vår internationella expansion och etablerat oss på Irland vilket hittills överträffat alla våra förväntningar. Marknaden karaktäriseras av enklare byggregler, mindre lägenheter och höga hyror där våra produkter är perfekt anpassade i storlek och kvalitet." Utdrag ur VD och koncernchef Jan Severas kommentar till rapporten.

Perioden januari - september 2017

  • Koncernens intäkter uppgick till 35,0 MSEK (25,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 197,9 MSEK (107,0).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 197,5 MSEK (101,0).
  • Resultatet före skatt blev 158,7 MSEK (93,4).
  • Vinsten per stamaktie var 6,32 SEK (5,05).

Kvartalet juli - september 2017

  • Koncernens intäkter uppgick till 11,5 MSEK (9,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 70,1 MSEK (3,3).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 71,5 MSEK (-).
  • Resultatet före skatt blev 51,1 MSEK (-1,3).
  • Vinsten per stamaktie var 1,06 SEK (-0,10).


Programförklaring - VD har ordet

Prime Living står inför en kraftig tillväxt. Vår produktion av studentlägenheter påbörjades i Karlstad 2010. Sedan dess har ca 1 500 lägenheter uppförts. Samtidigt pågår en ständig utvärdering och utveckling av de bostäder vi levererar. Många steg har tagits - vi har idag åtta olika lägenhetstyper, en organisation i tillväxt och är etablerade på Irland - men mycket återstår. Jag vill nu dela med mig av bolagets inriktning framöver samt informera om höstens fokusområden och övergripande målsättningar.


Harald Bengtsson utses till ny styrelseordförande för Prime Living

Harald Bengtsson har vid gårdagens styrelsemöte valts som ny styrelseordförande för Prime Living. Han har sedan i våras ingått i styrelsen då han valdes in som oberoende styrelseledamot i förhållande till Prime Living och dess största aktieägare.


Styrelseordförande Jan Severa tar över rollen som VD i Prime Living

- Ola Wengberg, idag ordinarie styrelseledamot utnämns till vice-VD

Jan Severa och Ola Wengberg, tillika grundare av och huvudägare i Prime Living, tar över som VD respektive Vice-VD i Prime Living. Ingvor Sundbom, Prime Livings tidigare VD, entledigas därmed från sin tjänst istället för att kvarstå under uppsägningstiden som tidigare kommunicerats. I samband med att Jan Severa går in som VD avgår han även som styrelseordförande i bolaget men kvarstår som ordinarie styrelseledamot.


Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på Prime Living

Caroline Sundmalm avgår som HR & Hållbarhetschef på egen begäran med anledning av att Ingvor Sundbom valt att avgå som VD. Caroline arbetar vidare för bolaget under uppsägningstiden som är tre månader.


Prime Living förvärvar fastighet i Linköping ca 2 km från Linköpings Universitet genom bolagsförvärv

Prime Living fortsätter att expandera genom ett förvärv av fastigheten Glyttinge 3:17 i Linköping genom ett bolagsförvärv. Fastigheten är belägen ca 2 km från Linköpings Universitet. Köpeskillingen uppgår till 4 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om 1 800 kr/kvm per ljus-BTA skall erläggas i samband med att detaljplanen vunnit laga kraft. Bedömningen är att bolaget kan tillskapa 200-300 studentbostäder på fastigheten i kommande detaljplan. Det skulle innebära ca 6000-9000 m2 ljus BTA. Förvärvet är villkorat av en tillfredställande due diligence. 


Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living

Ingvor Sundbom avgår som VD för Prime Living på egen begäran pga. olika uppfattning med styrelsen om den strategiska inriktningen. Styrelsen beklagar men respekterar hennes beslut. Ingvor kvarstår i sin tjänst som VD under uppsägningstiden 


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: