Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Stockholm den 26 november 2020

Vid extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 26 november 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.

 • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 519 000 000 preferensaktier av serie C till innehavare av dotterbolaget Prime Living Campus Stockholm AB:s obligationslån med ISIN SE0010985218 (Campus Stockholm-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 1 972 200 000 preferensaktier av serie C till innehavare av Bolagets obligationslån med ISIN SE0009806383 (Senior Unsecured-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades om riktad nyemission av högst 2 065 215 600 preferensaktier av serie C till innehavare av Bolagets obligationslån med ISIN SE0009155286 (Oxie-obligationen) till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.
 • Beslutades att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kvittning eller kontant betalning ("Emissionsbemyndigandet").
 • Beslutades att anta ny bolagsordning varigenom Bolagets verksamhetsföremål ändras och företagsnamnet Prime Living AB (publ) ändras till Studentbostäder i Sverige AB (publ). Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.
 • Beslutades att antalet styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara fyra, utan suppleanter. Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.
 • Beslutades att arvode till styrelsens ledamöter och inrättade utskottsledamöter ska utgå med följande belopp (i enlighet med beslut på Bolagets årsstämma 2020):
  • 240 000 SEK vardera till icke anställd styrelseledamot och 360 000 SEK till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd;
  • 10 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd; och
  • 20 000 SEK vardera till icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 SEK till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd.

Förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission på basis av Emissionsbemyndigandet.

 • Beslutades att välja Björn Rosengren, Karin Krook, Rosel Ragnarsson och Sven-Göran Svensson till ordinarie styrelseledamöter, och Björn Rosengren till styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det konstaterades att förevarande beslut är villkorat av att styrelsen fattar beslut om emission av preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C på basis av Emissionsbemyndigandet.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020 kl. 17:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Studentbostäder i Sverige AB expanderar i citynära stadsdel i studentstaden Norrköping och förvärvar fastighet för 15 Mkr

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") har tecknat avtal om att förvärva bolaget YOUTHL fastighet Ett Norrköping AB innehållandes tomträtten till fastigheten Ankarstocken 27 i Norrköping, där det planeras att uppföras över 200 bostäder. Avyttrare är YOUTHL Holding. Preliminär köpeskilling uppgår till 15 Mkr och en tilläggsköpeskilling om 10 Mkr utgår efter lagakraftvunnet bygglov. SBS kommer att utveckla projektet i ett samriskföretag (s.k. joint venture) tillsammans med Lotshamn och i samarbete med YOUTHL.


Valberedningen föreslår att styrelsen utökas med två nya styrelseledamöter

Valberedningen för Studentbostäder i Sverige AB (publ) föreslår omval av Björn Rosengren, Karin Krook och Sven-Göran Svensson samt nyval av Christoffer Strömbäck och Viktor Jarnheimer som ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår även omval av Björn Rosengren som styrelseordförande.Studentbostäder i Sverige presenterar bokslutskommuniké

Studentbostäder i Sverige lämnar ett intensivt 2020 bakom sig. Bolaget har under kvartalet genomfört ett samgående, skapat en ny effektiv organisation och utfört en nyemission om 250 Mkr. Bolaget har avsevärt förbättrat sina nyckeltal, bland annat så har koncernens intäkter ökat från 102,3 Mkr till 150,5 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 50 procent.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted