Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari - mars 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
 • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).

Händelser under perioden

 • Prime Living utsåg Mangold till likviditetsgarant.
 • Bolaget presenterade en plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga omfattande totalt 1 148 studentbostäder. I ett första steg färdigställs Etapp 1 om 303 lägenheter, och övriga etapper planeras till perioden fram till 2023.
 • Göteborgs kommun sa upp arrendeavtal avseende fastigheter i Göteborg. Prime Livings inställning är att uppsägningen saknar giltig grund och utgör ett väsentligt avtalsbrott.
 • Prime Living presenterade reviderad affärsplan.
 • Prime Living fick i samband med utbyggnation av tunnelbanan i Stockholm tilldelning vid Stockholms läns landsting vid upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun.
 • Prime Living beviljades bygglov och startbesked för 12 nya lägenheter på Nekvägen 27&29 i Stockholm/Spånga. Detta var ett led i den reviderade affärsplanen som kommunicerades tidigare i kvartalet.
 • Prime Living offentliggjorde slutligt utfall i utbyteserbjudandet till ägare av preferensaktier serie B. Utfallet blev en anslutningsgrad om cirka 68,6 procent av utbyteserbjudandet.

Händelser efter periodens utgång

 • Prime Livings tilldelning vid Stockholms läns landstings upphandling av hyresmoduler för tillfälligt boende i Stockholms kommun hade inte överklagats när överklagandetiden löpte ut och ramavtal kommer att undertecknas i närtid.
 • Prime Livings preferensaktier av serie C noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market. Första dag för handel var den 13 maj 2020.
 • Med anledning av covid-19-pandemin beslutade Prime Living att flytta fram årsstämman preliminärt till den 17 juni 2020. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 27 maj 2020.
 • Prime Living beslutade om nedskrivning av bokförda värden för fastigheterna i Oxie om totalt cirka 254 MSEK. Nedskrivningen belastar resultatet i kvartal 4 2019 vilket innebär att årsredovisningen för 2019 kommer avvika från bokslutskommunikén publicerad den 19 februari 2020. Bolaget har även initierat kontakt med obligationsinnehavare då nedskrivningen tillsammans med ökande problem med uteblivna hyresbetalningar till följd av covid-19-pandemin bedöms kunna påverka Prime Livings möjligheter att uppfylla villkoren i den befintliga obligationsfinansieringen.

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2020-05-29 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Om Prime Living

Prime Living AB (publ) uppför och förvaltar yteffektiva bostäder av god kvalitet för uthyrning till studenter, företag och andra med behov av små hyresrätter till en låg kostnad. Prime Living har idag 1038 moderna bostäder för uthyrning i Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm och ytterligare bostäder under uppförande.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se
CA@mangold.se

Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B.

Prime Living avser ansöka om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B (ISIN-nr SE0006422317) listad på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.


Prime Living AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör sin årsredovisning för 2019.

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Pyramidvägen 7 i Solna.Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari - mars 2020

 • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
 • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
 • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).


Prime Living beslutar om nedskrivning av värdet på fastigheterna i Oxie och meddelar att bolaget avser initiera kontakt med obligationsinnehavare med anledning av situationen

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om en notering av Bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted