Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-juni 2019

Perioden januari - juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 27,0 MSEK (27,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (45,8).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (107,1).
 • Resultatet före skatt blev -35,9 MSEK (23,7), varav reserver för kostnader gällande planerat underhåll ingår med 16 MSEK.

Kvartalet april - juni 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 13,1 MSEK (13,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,1 MSEK (32,6).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 12,7 MSEK (86,2).
 • Resultatet före skatt blev -6,2 MSEK (21,7).

Händelser under perioden

 • Prime Living har ingått ett standstill-avtal gällande bolagets säkerställda obligationslån om 400 MSEK och det säkerställda aktieägarlånet om ca 39,3 MSEK.
 • En extra bolagsstämma i Prime Living beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 24 083 812 stamaktier, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 • Prime Living har beslutat att lägga ut fastigheten Folio 102601F i Sandyford, Dublin till försäljning. Försäljningen är ett led i arbetet att optimera och koncentrera koncernens aktiviteter och bidra till en positiv utveckling av koncernens projekt i Stockholm/Spånga.
 • Tobias Lennér har begärt utträde ur Prime Livings styrelse.
 • Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Mikael Wandt, Tobias Lennér och Jonas Andersson omvaldes. Vidare valdes Lars Wikström till ny styrelseledamot och Mikael Wandt till ny styrelseordförande.
 • Årsstämman beslutade även att rösta emot förslaget om ändring av bolagsordningen och bemyndigande för styrelsen att emittera ytterligare aktier.
 • Prime Living erhöll bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25 459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin på Irland.
 • Styrelsen förslog bolagstämman bemyndigande att besluta om nyemissioner om upp till ett sammanlagt belopp om högst 400 MSEK. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland.
 • Årsstämman beslutade att tillsvidare ställa in utdelningen avseende preferensaktien serie B.
 • Mark och Miljööverdomstolen upphävde Byggnadsnämndens i Göteborg Stads tidsbegränsade bygglov för uppförande av 370 lägenheter på de obebyggda fastigheterna Rambergsstaden 733:401 och 68:1.

Händelser efter periodens utgång

 • Lunds universitet har lämnat in en stämningsansökan gentemot Prime Living AB och dess helägda dotterbolag Prime Living Lund AB.
 • Prime Living tillfördes ca 14,2 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i en nyemission tecknad till ca 59%.

Rapporten i sin helhet bifogas.

28 augusti 2019

Denna information är sådan information som Prime Living AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 2019-08-28 kl. 08:30 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se, 

Om Prime Living

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.

 

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 
CA@mangold.se 

Prime Living (publ) presenterar plan för färdigställande av nya studentbostäder i Spånga

Prime Living har återupptagit arbetet med att färdigställa projektet Ferdinand i Spånga, omfattande totalt 1136 studentbostäder. Genom försäljningen av bolagets fastighet i Sandyford, Irland i slutet av december har bolaget nu säkrat erforderlig finansiering för att färdigställa Etapp 1. En ny organisation har etablerats och en ny plan kan idag presenteras. I ett första steg ska den andra byggnaden i Etapp 1 färdigställas, med 209 studentbostäder som väntas stå klara för inflyttning i september. Under januari inleds också arbetet med Etapp 2, om 168 studentbostäder.


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets stamaktie

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets stamaktie (SE0006422309). Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2020-01-08.Prime Living offentliggör utfall i utbyteserbjudandet samt förlänger acceptfristen

Extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") den 27 november 2019 beslutade enligt styrelsens förslag om att erbjuda samtliga innehavare av preferensaktier av serie B i Bolaget att byta ut sina preferensaktier av serie B mot nyemitterade stamaktier i Bolaget ("Utbyteserbjudandet"). Utbyteserbjudandet innebär att Prime Living erbjuder 20 stamaktier för varje preferensaktie av serie B som löses in.Prime Living ingår avtal om försäljning av fastigheten Dublin/Sandyford

Prime Living AB:s (publ) ("Prime Living") eller ("Bolaget") dotterbolag Prime Living Sandyford Limited har sent under fredagskvällen den 13 december 2019 ingått ett avtal om försäljning av Bolagets fastighet i Sandyford, Dublin ("Sandyford") på Irland till Atlas Limited Partnership ("ALP") för en köpeskilling om 18 500 000 EUR, vilket motsvarar 193 276 900 SEK.[1] Köpeskillingen ska betalas av ALP vid tillträdet som inträffar den 20 december 2019.

[1] Beloppet är omräknat från EUR till SEK med växelkursen 10,4474, vilket var växelkursen vid den 13 december 2019 enligt Riksbanken (se www.riksbank.se).


Prime Living AB (publ) utser Mangold till likviditetsgarant av bolagets preferensaktie av serie B

Bolaget meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets preferensaktie av serie B. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2019-12-12.


Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2019

Perioden januari - september 2019

 • Koncernens intäkter uppgick till 40,0 MSEK (40,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-191,2).
 • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 14,7 MSEK (26,9).
 • Resultatet före skatt blev -44,2 MSEK (-226,3).

Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Vid dagens extra bolagsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär