Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2018 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Prime Living samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till årsstämmans förfogande stående medel om 271 322 585 kronor, disponeras så att utdelning om 11 050 000 kronor utdelas kvartalsvis intill årsstämman 2019 till innehavare av preferensaktier av serie B samt och att återstoden, 260 272 585 kronor, balanseras i ny räkning. Således beslutades om en vinstutdelning om totalt 8,50 kronor per preferensaktie av serie B.

Utbetalning av utdelning till innehavarna av preferensaktieägare av serie B ska ske kvartalsvis med 2,125 kronor per tillfälle. Med anledning av tekniska begränsningar beslutades dock att utdelningsbeloppen justeras så att varannan utdelning sker med ett belopp om 2,13 kronor och varannan utdelning sker med ett belopp om 2,12 kronor per preferensaktie av serie B. Som avstämningsdagar för de kvartalsvisa utdelningarna beslutades den 10 juli 2018 (2,13 kronor), den 10 oktober 2018 (2,12 kronor), den 10 januari 2019 (2,13 kronor) och den 10 april 2019 (2,12 kronor). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 13 juli 2018, den 15 oktober 2018, den 15 januari 2019 och den 15 april 2019.

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 lämnas avseende stamaktier.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode om 240 000 kronor ska utgå till envar icke anställd styrelseledamot och 360 000 kronor till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd, samt 10 000 kronor till envar icke anställd ledamot av ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd, och 20 000 kronor till envar icke anställd ledamot av revisionsutskottet och 40 000 kronor till ordförande av utskottet som samtidigt inte är anställd. Den sammanlagda ersättningen kan därmed uppgå till högst 960 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 200 000 kronor föregående år).

Vidare omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Harald Bengtsson, Håkan Nyberg, Michael Persson, Jan Severa och Ola Wengberg till styrelseledamöter. Harald Bengtsson omvaldes till styrelseordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, som Bolagets revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulf Hartell Borgstrand fortsätter som huvud- ansvarig.

Principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattnings- havare (i allt väsentligt oförändrade principer från föregående år).

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna för aktiekapitalet från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor. Vidare beslutades att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 16 000 000 och högst 64 000 000.

Stämman beslutade även att ändra bolagsordningen avseende möjligheten att ge ut preferensaktier av serie C varvid samtliga bestämmelser som berör preferensaktier av serie C justeras för att möjliggöra borttagandet av preferensaktie av serie C.

Vidare beslutades om några mindre redaktionella ändringar avseende kallelse till bolagsstämma och avstämningsförbehåll.

För detaljerade villkor avseende beslutet på stämman hänvisas till kallelsen som offentliggjorts och som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

Beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemission

Stämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 793,75 kronor för återbetalning till innehavare av preferensaktier av serie C genom indragning av 100 preferensaktier av serie C (samtliga utgivna preferensaktier av serie C). Det belopp som ska återbetalas till innehavare av preferensaktier av serie C uppgår till totalt 3 800,00 kronor, vilket motsvarar ett belopp per aktie om 38,00 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till innehavarna av preferensaktier av serie C i enlighet med Bolagets bolagsordning § 6. Då innehavarna av preferensaktier av serie C erhöll den preferensutdelning som preferensaktier av serie C hade rätt till efter beslut på årsstämman 2017 syftar indragningen av aktier till att möjliggöra ett borttagande av preferensaktier av serie C i Bolaget i enlighet med ovan.

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om ökning av aktiekapitalet genom fondemission enligt nedan.

För att genomföra minskningen av aktiekapitalet utan ett tillståndsförfarande beslutades även att öka aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av ny aktier. Genom fondemissionen ökas aktiekapitalet med 5,00 kronor till 802 798,75 kronor genom överföring från fritt eget kapital (efter genomförd minskning av aktiekapitalet enligt ovan).

För detaljerade villkor avseende beslut om minskning av aktiekapitalet och fondemissionen på stämman hänvisas till det fullständiga förslaget som finns tillgängligt hos Bolaget samt kallelsen som offentliggjorts på Bolagets hemsida, www.primeliving.se.

15 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Severa, VD och Koncernchef, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se
www.primeliving.se 

Om Prime Living

Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime Living 1 178 lägenheter på fem orter och har ytterligare cirka 3 000 lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad samt på Irland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50
www.mangold.se 

Prime Living Sandyford Ltd, kontrollerat av Prime Living AB (publ) till 70% genom dotterbolag, har upptagit ett icke noterat lån på 5 362 000 euro med en rörlig ränta på 7% per år.

Syftet med lånet är att utveckla 827 lägenheter i Sandyford Dublin på egen mark. Under kvartal 3 planeras markentreprenad och rivning av 3 900 kvm. kontor och lagerutrymme.


Delar av Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Entreprenad AB:s extraordinära kostnader om 13 - 20 MSEK hänför sig till stämningsansökan från tidigare totalentreprenör

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har tidigare meddelat att man fått fördyrade kostnader i projekt Ferdinand Spånga om 13 till 20 MSEK hänförliga till problem med den tidigare totalentreprenören Mälarviken Tak och Bygg AB, vilken inte fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden. PLE meddelade då även att ytterligare kostnader hänförliga rättsliga tvister kan uppkomma men som bedöms rymmas inom intervallet.


Kommuniké från årsstämman i Prime Living

Årsstämman 2018 i Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.


Prime Living offentliggör delårsrapport, januari-mars 2018

"Bolaget färdigställde under perioden 82 lägenheter i Stockholm vilket medfört ett förbättrat driftresultat med 10 procent (intjäningsförmåga 11 procent). Uthyrningsgraden ligger på 88 procent och vi räknar med att fylla upp beståndet till nära 100 procent vid terminsstart i höst. Vi har nu 1 178 lägenheter i drift. Bolaget har som mål att producera 1800 lägenheter under 2018 och 2019 i våra prioriterade orter Stockholm, Göteborg och Dublin." - Jan Severa, VD och Koncernchef

Perioden januari - mars 2018

  • Koncernens intäkter ökade 15 procent till 14,0 MSEK (12,2).
  • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 MSEK (90,1).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 20,9 MSEK (88,6).
  • Resultatet före skatt blev 2,0 MSEK (80,3).
  • Vinsten per stamaktie var 0,0 SEK (4,1).KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA FÖR PRIME LIVING

Aktieägarna i Prime Living AB (publ), org. nr 556715-7929, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 klockan 14.00 på Hotell Mornington, Nybrogatan 53 i Stockholm. Lokalen där stämman hålls heter Ophelia.


Prime Living ABs dotterbolag Prime Living Entreprenad ABs projektkostnader överskrids med 13-20 MSEK i en entreprenad om totalt ca 200 MSEK

Prime Living Entreprenad (PLE), dotterbolag till Prime Living AB, har i samband med byggnation fått fördyrade kostnader hänförliga till färdigställandet av det sista huset om 209 lägenheter i projekt Ferdinand Spånga. PLE har anlitat en totalentreprenör som i sin tur anlitat flera underentreprenörer vilka ej har fullföljt sina åtaganden och lämnat entreprenaden, vilket Prime Living Entreprenad bedömer kommer att medföra extraordinära kostnader om 13-20 MSEK. Ytterligare kostnader hänförliga till rättsliga tvister kan uppkomma men bedöms rymmas inom intervallet.


Tidsbegränsat bygglov för 410 lägenheter på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401 fastställt av Mark och Miljödomstolen

Prime Living arrenderar mark av Göteborgs kommun på Rambergsgatan, Hisingen, i syfte att uppföra studentbostäder. Bygglov har tidigare medgivits av Göteborgs kommun men detta har ej vunnit laga kraft beroende på överklaganden. Mark- och miljödomstolen fastställer nu Byggnadsnämndens i Göteborgs kommun beslut den 25 oktober 2016, § 440, att bevilja tidsbegränsat bygglov t.o.m. den 10 februari 2026 för flerbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och bullerplank på fastigheterna Rambergsstaden 68:1 och 733:401.


Prime Living AB:s dotterbolag Prime Living Campus Stockholm AB emitterar obligationer om 100 MSEK

Prime Living Campus Stockholm AB, dotterbolag till Prime Living AB, har emitterat ett seniort säkerställt obligationslån om 100 MSEK i en emission riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Obligationslånet löper med en fast ränta om 9,0% till och med september 2019 och därefter med en ränta om 10,5% till mars 2020.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: