Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.

Enligt förslagen skulle aktier i Prime Living Beryllgatan AB ställas som gemensam säkerhet för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), och obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"). Bolaget och Prime Living Campus Stockholm AB har idag, den 4 november 2019, beslutat om en justering av förslagen i de skriftliga förfarandena med innebörden att aktierna i Prime Living Beryllgatan AB inte kommer ställas som säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen. Anledningen till justeringen är att de aktierna redan är pantsatta för andra skulder och därför inte kan ställas som säkerhet för obligationerna. Aktierna i Prime Living Industries AB och Prime Living Campus Stockholm AB (publ) kommer dock fortfarande att ställas som gemensam säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen.

Information om ändring av de skriftliga förfarandena kommer publiceras på Bolagets hemsida https://www.primeliving.se/ idag, den 4 november 2019, och distribueras till obligationsinnehavarna.

Med anledning av justeringen kommer även rösttiden för de skriftliga förfarandena att förlängas till den 21 november 2019, innebärandes att röstformulär ska vara agenten till handa senast kl. 17:00 (CET) den 21 november 2019. Obligationsinnehavare som redan inkommit med röstformulär behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd, om de inte önskar ändra sin röst. Obligationsinnehavare som önskar ändra sin röst kan till agenten inkomma med ett nytt röstformulär på vilket de anger "Detta röstformulär ska ersätta tidigare röstformulär". Bolaget kommer med anledning av justeringen fastställa ny avstämningsdag, vilken kommer att meddelas särskilt.

För fullständig beskrivning av justeringen, se notiserna om justering av de skriftliga förfarandena som finns publicerade på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Nerladdningsbara filer
Studentbostäder i Norden genomför förvärv av fastighet i Stockholm stad och beslutar om en riktad nyemission av aktier

Den 14 april 2021 offentliggjorde Studentbostäder i Norden AB (publ) ("Studentbostäder i Norden" eller "Bolaget") ett förvärv av samtliga aktier i Estea Delfinen PropCo AB ("Estea PropCo"), innehållandes tomträtten till fastigheten Akka 10, från Estea AB ("Estea") för en köpeskilling, inklusive lösen av koncernskuld, om totalt cirka 93,9 miljoner kronor, varav cirka 8,9 MSEK erläggs kontant och 85 MSEK erläggs genom en emission av nya aktier i Bolaget. Studentbostäder i Norden har idag genomfört förvärvet av Estea PropCo och som ett led i detta har Bolagets styrelse, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 27 maj 2021, fattat beslut om en riktad nyemission av 11 037 409 aktier. Estea har tecknat sig för samtliga aktier i nyemissionen.


Studentbostäder i Sverige AB (publ) byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ)

Bolagsverket har godkänt bolagets ansökan om namnändring, vilket innebär att moderbolaget och därmed koncernen, byter namn till Studentbostäder i Norden AB (publ).Rättelse på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga: Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Detta pressmeddelande publiceras på nytt på grund av tekniskt fel med utebliven bilaga.


Studentbostäder i Sverige AB presenterar sin delårsrapport Q1 2021

Studentbostäder i Sverige AB (publ) ("SBS") publicerar sin delårsrapport och resultat för första kvartalet 2021. Bolaget har förbättrat sina nyckeltal och koncernens intäkter har ökat från 39,8 Mkr till 51,3 Mkr vilket motsvarar en ökning med cirka 29 procent.Studentbostäder i Sverige utnyttjar rätt till förtidsinlösen av utestående 2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted