Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.

Enligt förslagen skulle aktier i Prime Living Beryllgatan AB ställas som gemensam säkerhet för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), och obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"). Bolaget och Prime Living Campus Stockholm AB har idag, den 4 november 2019, beslutat om en justering av förslagen i de skriftliga förfarandena med innebörden att aktierna i Prime Living Beryllgatan AB inte kommer ställas som säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen. Anledningen till justeringen är att de aktierna redan är pantsatta för andra skulder och därför inte kan ställas som säkerhet för obligationerna. Aktierna i Prime Living Industries AB och Prime Living Campus Stockholm AB (publ) kommer dock fortfarande att ställas som gemensam säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen.

Information om ändring av de skriftliga förfarandena kommer publiceras på Bolagets hemsida https://www.primeliving.se/ idag, den 4 november 2019, och distribueras till obligationsinnehavarna.

Med anledning av justeringen kommer även rösttiden för de skriftliga förfarandena att förlängas till den 21 november 2019, innebärandes att röstformulär ska vara agenten till handa senast kl. 17:00 (CET) den 21 november 2019. Obligationsinnehavare som redan inkommit med röstformulär behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd, om de inte önskar ändra sin röst. Obligationsinnehavare som önskar ändra sin röst kan till agenten inkomma med ett nytt röstformulär på vilket de anger "Detta röstformulär ska ersätta tidigare röstformulär". Bolaget kommer med anledning av justeringen fastställa ny avstämningsdag, vilken kommer att meddelas särskilt.

För fullständig beskrivning av justeringen, se notiserna om justering av de skriftliga förfarandena som finns publicerade på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Nerladdningsbara filer

Prime Living avser ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market av Bolagets preferensaktie av serie B.

Prime Living avser ansöka om avnotering av Bolagets preferensaktie av serie B (ISIN-nr SE0006422317) listad på Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq Stockholm har informerat att bristande likviditet i detta aktieslag lett till en icke-fungerande prissättning. Det finns inte längre tillräckligt antal kvalificerade aktieägare så noteringskravet uppfylls inte.Stämmokommuniké från årsstämma i Prime Living

Vid årsstämman i Prime Living AB ("Bolaget") den 30 juni 2020, som med anledning av coronaviruset genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats.


Prime Living AB (publ) meddelar idag att bolaget offentliggör sin årsredovisning för 2019.

Prime Living AB (publ):s årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns från och med idag publicerad på bolagets webbplats, www.primeliving.se, samt på bolagets kontor på Pyramidvägen 7 i Solna.Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-mars 2020

Perioden januari - mars 2020

  • Koncernens intäkter uppgick till 10,8 MSEK (13,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-19,2).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till -3,7 MSEK (0).
  • Resultatet före skatt blev -10,7 MSEK (-29,7).
  • Resultat per stamaktie och preferensaktie serie C, var 0 MSEK (-2,1).


Prime Living beslutar om nedskrivning av värdet på fastigheterna i Oxie och meddelar att bolaget avser initiera kontakt med obligationsinnehavare med anledning av situationen

Mot bakgrund av klagomål från hyresgäster och indikationer på operationella problem relaterade till Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") fastigheteter belägna i Oxie (fastigheterna Träpanelen 1, Träpanelen 6 och Träpanelen 8) ("Oxie-fastigheterna") har styrelsen beställt en besiktningsgenomgång av den tekniska förvaltaren i Oxie. Rapporten visar på ett antal allvarliga och systematiska tekniska brister avseende bland annat mark- och grundarbete, värmesystem, ventilation, avlopp, utförande av den ursprungliga entreprenaden samt problem med fukt. Sammantaget uppskattas investeringskostnaden för att åtgärda bristerna av styrelsen till cirka 60 MSEK. Beloppet är betydande för Bolaget och överstiger väsentligen styrelsens tidigare beräkningar avseende investeringskostnaden.Prime Living avser att notera preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") har idag beslutat att ansöka om en notering av Bolagets preferensaktier av serie C på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted