Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.

Enligt förslagen skulle aktier i Prime Living Beryllgatan AB ställas som gemensam säkerhet för obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 100 MSEK med ISIN SE0010985218, upptaget av Prime Living Campus Stockholm AB (publ) ("Campus Stockholm Obligationen"), och obligationslånet med ett totalt emitterat belopp om 400 MSEK med ISIN SE0009806383 upptaget av Bolaget ("Senior Unsecured Obligationen"). Bolaget och Prime Living Campus Stockholm AB har idag, den 4 november 2019, beslutat om en justering av förslagen i de skriftliga förfarandena med innebörden att aktierna i Prime Living Beryllgatan AB inte kommer ställas som säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen. Anledningen till justeringen är att de aktierna redan är pantsatta för andra skulder och därför inte kan ställas som säkerhet för obligationerna. Aktierna i Prime Living Industries AB och Prime Living Campus Stockholm AB (publ) kommer dock fortfarande att ställas som gemensam säkerhet för Campus Stockholm Obligationen och Senior Unsecured Obligationen.

Information om ändring av de skriftliga förfarandena kommer publiceras på Bolagets hemsida https://www.primeliving.se/ idag, den 4 november 2019, och distribueras till obligationsinnehavarna.

Med anledning av justeringen kommer även rösttiden för de skriftliga förfarandena att förlängas till den 21 november 2019, innebärandes att röstformulär ska vara agenten till handa senast kl. 17:00 (CET) den 21 november 2019. Obligationsinnehavare som redan inkommit med röstformulär behöver inte vidta någon ytterligare åtgärd, om de inte önskar ändra sin röst. Obligationsinnehavare som önskar ändra sin röst kan till agenten inkomma med ett nytt röstformulär på vilket de anger "Detta röstformulär ska ersätta tidigare röstformulär". Bolaget kommer med anledning av justeringen fastställa ny avstämningsdag, vilken kommer att meddelas särskilt.

För fullständig beskrivning av justeringen, se notiserna om justering av de skriftliga förfarandena som finns publicerade på Bolagets hemsida.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2019 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Lars Wikström, VD Prime Living, +46-733-44 22 55, lars.wikstrom@primeliving.se

Nerladdningsbara filer

Prime Living AB (publ) offentliggör delårsrapport, januari-september 2019

Perioden januari - september 2019

  • Koncernens intäkter uppgick till 40,0 MSEK (40,6).
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-191,2).
  • Värdeförändring av fastigheter uppgick till 14,7 MSEK (26,9).
  • Resultatet före skatt blev -44,2 MSEK (-226,3).

Prime Living AB (publ): Stämmokommuniké

Vid dagens extra bolagsstämma fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Prime Living AB (publ): erhåller godkännande om att ändra villkoren för sina obligationslån

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i Prime Living AB (publ):s ("Prime Living" eller "Bolaget") föreslagna ändringar i Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån har idag godkänts.


Prime Living AB (publ) offentliggör ny avstämningsdag för konvertering av obligationsskuld

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån med ISIN SE0010985218, SE0009806383 respektive SE0009155286.


Prime Living AB (publ): Aktieägarlångivare stödjer rekapitaliseringsplanen

Prime Living har idag ingått avtal med långivarna under bolagets säkerställda aktieägarlån om cirka 39,3 MSEK som upptogs i mars 2019. Avtalet innebär att cirka 9 833 333 SEK av skulden ska konverteras till preferensaktier av serie C och 31 422 962,96 SEK ska återbetalas senast 16 december 2019. Konverteringen förutsätter beslut av bolagsstämma i Prime Living och godkännande av obligationsinnehavarna i de skriftliga förfaranden som pågår. Långivarna under aktieägarlånet, vilka innehar cirka 14 procent av rösterna i bolaget, har vidare förbundit sig att rösta för rekapitaliseringsplanen på extra bolagsstämma den 27 november 2019.


Justering av förslag i skriftliga förfarandena initierade den 24 oktober 2019

Den 24 oktober 2019 påkallade Prime Living AB (publ) ("Prime Living" eller "Bolaget") skriftliga förfaranden för att besluta om vissa ändringar i villkoren för Prime Living-koncernens tre utestående obligationslån.


Kallelse till extra bolagsstämma i Prime Living AB (publ)

Aktieägarna i Prime Living AB (publ) org.nr. 556715-7929 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma ("stämman") onsdagen den 27 november 2019 klockan 14:00 på Scandic Park, Karlavägen 43, 114 31 Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär